AFRY press release generic image

ÅF - kallelse till årsstämma

ons, 04/04/2007 - 10:11
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef           08-657 12 01/
070-657 20 26


Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas till årsstämma
tisdagen den 8 maj 2007 klockan 17.00 på AB Ångpanneföreningens
huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

1
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
*    dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast
 onsdagen den 2 maj 2007,
*    dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den
 4 maj 2007 klockan 16.00.
Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att
delta i årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 maj 2007.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras per post till
AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20
Stockholm, per tfn 010-505 00 00, per fax 08-653 56 13 eller via
www.afconsult.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer,
adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden
(högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt,
registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.

Årsredovisningen
Årsredovisningen och revisionsberättelsen beräknas hållas
tillgängliga hos bolaget och sändas ut till aktieägarna under vecka
15.

1.1   Förslag till dagordning

1.1.1    1     Val av ordförande vid årsstämman

2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Godkännande av dagordningen
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6 Anföranden av
* verkställande direktören
* styrelsens ordförande angående styrelsens arbete under det gångna
 året
* styrelsens ordförande angående ersättningsutskottets arbete och
 funktion
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

1.1.2    8     Beslut om

* fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
 koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
* ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
* dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
 fastställda balansräkningen
9  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som skall
utses av årsstämman
10 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

1.1.3   11     Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

12 Val av revisorer och revisorssuppleanter
13 Inrättande av valberedning
14 Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen
15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier vid företagsförvärv
16 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1 på dagordningen)
Valberedningen föreslår att advokaten Martin Börresen utses som
ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att det till aktieägarna utdelas 3:00 kr per
aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås
fredagen den 11 maj 2007. Utbetalning genom VPC beräknas ske onsdagen
den 16 maj 2007.

Förslag till val av styrelse samt arvoden till styrelsen och
revisorerna (punkterna 9, 10 och 11 på dagordningen)
Valberedningen, som består av Gunnar Svedberg (företrädande
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse), Carl-Erik Nyquist
(ordförande AB Ångpanneföreningen) och Erik Sjöström (företrädande
Skandia Liv) föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter
utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Ulf
Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Peter Sandström (ledamot
utan arvodering), Helena Skåntorp och Lena Treschow Torell samt nyval
av Patrik Enblad och Jon Risfelt. Ulf Dinkelspiel föreslås väljas
till styrelsens ordförande efter avgående Carl-Erik Nyquist.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode skall utgå med
totalt 1.250.000 kronor, att fördelas med 350.000 kronor till
styrelseordföranden och med 150.000 kronor till respektive
styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen.
Valberedningen föreslår även att arvode för utskottsarbete skall utgå
med 25.000 kronor till respektive utskottsmedlem som inte är anställd
inom ÅF-koncernen samt att arvode skall utgå med 50.000 kronor till
revisionsutskottets ordförande. Vidare föreslår valberedningen att
revisorsarvoden skall utgå enligt särskild räkning.

Förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på
dagordningen)
Nuvarande mandatperiod för bolagets revisorer utgår i och med
årsstämman 2007. Valberedningen föreslår därför årsstämman att välja
Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig, till revisor för
en mandatperiod av fyra år.

Företrädare för aktieägare representerande mer än 50 procent av det
totala antalet röster i bolaget stödjer valberedningens förslag ovan.

Förslag till beslut om inrättande av valberedning (punkt 13 på
dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning, för
tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en
representant vardera för tre av bolagets största aktieägare vid det
tredje kvartalets utgång. Valberedningen skall utse ordförande från
den röstmässigt störste aktieägaren. Lämnar någon ledamot
valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms
erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör
någon av de största aktieägarna, av annan aktieägare inom gruppen av
bolagets största aktieägare. Arvode skall inte utgå till
valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i samband med
delårsrapporten för tredje kvartalet år 2007.
Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala antalet
röster i bolaget har meddelat att de stödjer förslaget.

Förslag till beslut om principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2007 beslutar att följande
principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för
bolagsledningen skall gälla för avtal som nytecknas eller ändras
efter årsstämman.

Med koncernledningen avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningsgruppen.

Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen skall
utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja
aktieägarintresset. Ersättningen skall i huvudsak bestå av fast lön,
rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner, till exempel
tjänstebil. Riktlinjerna för ersättningen avser att säkerställa att
ÅF kan attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att
därigenom stödja ÅFs affärsidé och strategi.

Den fasta lönen skall fastställas med hänsyn tagen till kompetens,
ansvarsområde och prestation och skall baseras på marknadsmässiga
förutsättningar.

Den rörliga lönen skall baseras på prestationsbaserade program och är
maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar
mellan 60 och 100 procent. Rörlig lön skall inte vara
pensionsgrundande.

Uppsägningstiden skall vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolaget skall summan av uppsägningstid och
den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader.

Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda,
eller en kombination därav. Ordinarie pensionsålder är 65 år. Vid
avgång före pensionsåldern skall befattningshavaren erhålla fribrev
på pension från 60 års ålder.

Frågor om ersättning till bolagsledningen bereds av ett
ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören,
beslutas av styrelsen.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att
avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning,
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 15 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma,
besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 500 000 aktier av serie B
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från
aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera
företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis
med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras
hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontantamedlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkten 15 ovan krävs biträde av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
            ---------------------

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att
hållas tillgängligt hos bolaget på adress Fleminggatan 7 i Stockholm
från och med den 24 april 2007 samt på bolagets hemsida
www.afconsult.com. De aktieägare som önskar ta del av dessa
handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet
översänds med post eller via e-post.


            Stockholm i april 2007

          AB Ångpanneföreningen (publ)

               Styrelsen

Related files