AFRY press release generic image

ÅF - Kallelse till extra bolagsstämma

fre, 07/27/2007 - 08:41
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 14 augusti 2007 klockan 10.00 på AB Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.
Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 augusti 2007, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 10 augusti 2007 klockan 16.00. Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 augusti 2007.
Anmälan Anmälan om deltagande i stämman skall göras per post till AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20 Stockholm, per tfn 010-505 00 00, per fax 08-653 56 13 eller via www.afconsult.com.
Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden (högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt, registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.
Förslag till dagordning 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av dagordningen 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag (punkt 6 på dagordningen) (a) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i det finska dotterbolaget ÅF-CTS Oy för en köpeskilling om 4 miljoner €, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är ledningen för ÅF-CTS Oy som kommer att vidareförsälja delar av bolaget till riskkapitalföretaget Nordic Mezzanine Ltd. ÅF-CTS Oy omsätter på årsbasis cirka 9 miljoner € och har 130 medarbetare.
(b) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i det franska dotterbolaget AF-Chleq Froté S.A. för en köpeskilling om 3 €. Köpare är ledningen för AF-Chleq Froté S.A. AF-Chleq Froté S.A. omsätter på årsbasis cirka 6 miljoner € och har 50 medarbetare.
Försäljningarna är ett led i renodlingen av division Process. Mot bakgrund av att köparna under både (a) och (b) ovan har sådan ställning som avses i 16 kap. 2 § första stycket punkten 2 aktiebolagslagen, krävs för beslutens giltighet att respektive försäljning godkänns av bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen. För giltigt beslut enligt denna punkt 6 fordras biträde av aktieägare till minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
--------------------- Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Fleminggatan 7 i Stockholm från och med den 31 juli 2007 samt på bolagets hemsida www.afconsult.com.
Per den 26 juli 2007 fanns det totalt 16 368 926 utestående aktier i bolaget, representerande 23 608 868 röster, fördelat på 804 438 A-aktier representerande 8 044 380 röster och 15 564 488 B-aktier representerande 15 564 488 röster. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 16 993 926.
Stockholm i juli 2007 AB Ångpanneföreningen (publ) Styrelsen