AFRY press release generic image

ÅF - Kallelse till extra bolagsstämma

fre, 07/27/2007 - 08:30
Regulatory
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef           08-657 12 01/
070-657 20 26


Aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (publ) kallas till extra
bolagsstämma tisdagen den 14 augusti 2007 klockan 10.00 på AB
Ångpanneföreningens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman skall

 * dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen
  den 8 augusti 2007,
 * dels anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 10
  augusti 2007 klockan 16.00.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att
delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 augusti 2007.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman skall göras per post till
AB Ångpanneföreningen, Informationsavdelningen, Box 8133, 104 20
Stockholm, per tfn 010-505 00 00, per fax 08-653 56 13 eller via
www.afconsult.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer,
adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antal biträden
(högst två). Behörighetshandlingar, såsom fullmakt,
registreringsbevis med mera, bör biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1        Val av ordförande vid stämman
2        Upprättande och godkännande av röstlängd
3        Godkännande av dagordningen
4        Val av en eller två justeringsmän
5        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6        Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag

Godkännande av beslut om försäljning av dotterbolag (punkt 6 på
dagordningen)

(a) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i
det finska dotterbolaget ÅF-CTS Oy för en köpeskilling om 4 miljoner
€, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är ledningen för
ÅF-CTS Oy som kommer att vidareförsälja delar av bolaget till
 riskkapitalföretaget Nordic Mezzanine Ltd. ÅF-CTS Oy omsätter på
årsbasis cirka 9 miljoner € och har 130 medarbetare.

(b) Bolagets styrelse har godkänt försäljning av samtliga aktier i
det franska dotterbolaget AF-Chleq Froté S.A. för en köpeskilling om
3 €. Köpare är ledningen för AF-Chleq Froté S.A. AF-Chleq Froté
S.A. omsätter på årsbasis cirka 6 miljoner € och har 50 medarbetare.

Försäljningarna är ett led i renodlingen av division Process. Mot
bakgrund av att köparna under både (a) och (b) ovan har sådan
ställning som avses i 16 kap. 2 § första stycket punkten 2
aktiebolagslagen, krävs för beslutens giltighet att respektive
försäljning godkänns av bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen. För
giltigt beslut enligt denna punkt 6 fordras biträde av aktieägare
till minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

            ---------------------

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress
Fleminggatan 7 i Stockholm från och med den 31 juli 2007 samt på
bolagets hemsida www.afconsult.com.

Per den 26 juli 2007 fanns det totalt 16 368 926 utestående aktier i
bolaget, representerande 23 608 868 röster, fördelat på 804 438
A-aktier representerande 8 044 380 röster och 15 564 488 B-aktier
representerande 15 564 488 röster. Efter full konvertering uppgår
antalet aktier till 16 993 926.


            Stockholm i juli 2007

          AB Ångpanneföreningen (publ)

               Styrelsen

Related files