Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyry offentliggör outlook för det första kvartalet 2019

ons, 27/03/2019 - 09:00 CET
Regulatory

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Mot bakgrund av förestående företrädesemission offentliggör ÅF Pöyry AB (”ÅF Pöyry”) en outlook för ÅF Pöyry (exklusive Pöyry PLC (”Pöyry”)) respektive en outlook för Pöyry avseende det första kvartalet 2019.

Outlook för ÅF Pöyry (exklusive Pöyry) avseende perioden januari–mars 2019
Exklusive Pöyry förväntas ÅFs nettoomsättning det första kvartalet 2019 vara högre än nettoomsättningen för motsvarande period 2018, medan EBITA (ej inräknat effekterna av ikraftträdandet av IFRS 16), exklusive förvärvskostnader och andra jämförelsestörande poster, förväntas vara i linje med EBITA för motsvarande period 2018.

Outlook för Pöyry avseende perioden januari–mars 2019
Pöyrys nettoomsättning för det första kvartalet 2019 förväntas vara högre än för motsvarande period 2018. Pöyrys rörelseresultat (ej inräknat effekterna av ikraftträdandet av IFRS 16), exklusive förvärvskostnader och andra jämförelsestörande poster, för det första kvartalet 2019 förväntas vara väsentligt högre än för motsvarande period 2018.
 

Pöyry konsolideras i ÅF Pöyrys koncernredovisning från den 28 februari 2019.
 

Ovanstående information kommer att ingå i prospektet avseende förestående företrädesemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Johansson, CFO
+46 10 505 10 40

Denna information är sådan som ÅF Pöyry AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 09:00 CET.
 

Om ÅF Pöyry

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.
 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ÅF Pöyry AB (”ÅF Pöyry”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i ÅF Pöyry kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar ÅF Pöyrys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Related files