Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF Pöyrys företrädesemission övertecknad

tors, 18/04/2019 - 08:00 CEST
Regulatory

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Resultatet i ÅF Pöyrys företrädesemission visar att 27 746 792 aktier motsvarande cirka 98,9 procent av de erbjudna aktierna tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt). Därtill har anmälningar om teckning med subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt motsvarande 23 281 800 respektive 220 805 aktier mottagits, vilket tillsammans motsvarar cirka 83,8 procent av de erbjudna aktierna. Tillsammans utgör således teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 182,7 procent av de erbjudna aktierna. Genom nyemissionen kommer ÅF Pöyry att tillföras cirka 2 777 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av B-aktier till dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet. Distribution av meddelande till de personer som tilldelats aktier beräknas inledas omkring den 18 april 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som tilldelas aktier kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökas ÅF Pöyrys aktiekapital med 70 130 322,50 SEK, från 210 390 967,50 SEK till 280 521 290 SEK, och det totala antalet aktier ökar med 28 052 129, varav 1 072 584 A-aktier och 26 979 545 B-aktier. Efter emissionen uppgår antalet aktier i ÅF Pöyry till 112 208 516, fördelat på 4 290 336 A-aktier och 107 918 180 B-aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 25 april 2019. De nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 3 maj 2019.

Rådgivare

SEB och Handelsbanken är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Johansson, CFO
+46 10 505 10 40

Om ÅF Pöyry
ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ÅF Pöyry AB (”ÅF Pöyry”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i ÅF Pöyry kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Related files