AFRY press release generic image

ÅF - Rapport från ÅFs årsstämma, 2007-05-08

tis, 05/08/2007 - 20:00
Regulatory
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                     08-657 12 01/
070-657 20 26


Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 3:00
kronor per aktie (totalt 48 833 925 kronor). Som avstämningsdag för
rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 11 maj 2007.
Utbetalning genom VPC beräknas ske onsdagen den 16 maj 2007.

Val av styrelse samt arvode till styrelseledamöter
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta
Kraft, Peter Sandström, Helena Skåntorp och Lena Treschow Torell,
samt nyvaldes, Patrik Enblad och Jon Risfelt. Ulf Dinkelspiel valdes
till styrelsens ordförande. Till arbetstagarrepresentanter i
styrelsen hade utsetts Eva Lindén och Svante Karlsson med Daniel
Westman och Oskar Strid som suppleanter.

Vidare beslutades det att välja Ernst&Young AB, med Lars Träff som
huvudansvarig revisor, och Marine Gesien till revisorer samt Thomas
Forslund och Charlotte Dahlbäck till revisorssuppleanter i bolaget
för en mandatperiod om fyra år.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode till styrelsen skall utgå med 1 250 000 kronor för tiden
intill nästa årsstämma, varav 350 000 kronor skall utgå till
styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till de övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i ÅF-koncernen. Arvode för
utskottsarbete skall utgå med 25 000 kronor till respektive
utskottsmedlem som inte är anställd inom ÅF-koncernen och att arvode
skall utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.
Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt
särskild räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedning, för tiden intill dess att en
ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall
utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för
bolagets tre största aktieägare vid det tredje kvartalets utgång.
Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste
aktieägaren. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i
samband med delårsrapporten för tredje kvartalet år 2007.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission
av sammanlagt högst 1 500 000 aktier av serie B mot marknadsmässig
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från
aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera
företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis
med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras
hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta
medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman
valdes Ulf Dinkelspiel till styrelsens ordförande. Styrelsen
beslutade också att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja
Magnus Grill och nyvälja Lena Treschow Torell samt Ulf Dinkelspiel
(ordförande). Lena Treschow Torell utsågs även till styrelsens vice
ordförande. Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i
revisionsutskottet omvälja Helena Skåntorp (ordförande) och nyvälja
Eva-Lotta Kraft och Ulf Dinkelspiel.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files