AFRY press release generic image

ÅF - Rapport från ÅFs årsstämma den 5 maj 2009

tis, 05/05/2009 - 20:21
Regulatory
För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef           08-657 12 01/
070-657 20 26

Tisdagen den 5 maj ägde ÅF AB:s årsstämma rum i koncernens nybyggda
huvudkontor i Frösunda. Följande beslut fattades.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag fastställa
resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för
2008, samt att utdelningen till aktieägarna liksom föregående år ska
vara 6,50 kronor per aktie (totalt 110 451 257 kronor). Som
avstämningsdag för utdelning beslutades fredagen den 8 maj 2009.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 13
maj 2008.

Val av styrelse och arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Patrik Enblad, Tor
Ericsson, Eva-Lotta Kraft, Jon Risfelt, Helena Skåntorp och Lena
Treschow Torell, samt nyvaldes Anders Snell. Magnus Grill hade
undanbett sig omval. Ulf Dinkelspiel omvaldes till styrelsens
ordförande. (Patrik Tillack är sedan tidigare arbetstagarrepresentant
medan Fredrik Sundin har ersatt Eva Lindén. Bo G Andersson och Anders
Toll har ersatt Oskar Strid och Daniel Westman som
arbetstagarsuppleanter.)

Anders Snell är född 1950, civilingenjörsexamen från KTH, tidigare
verksam bland annat som direktör vid AssiDomän, Grycksbo och
Norrsundet och nu verksam vid Billerud AB. Han är styrelseledamot i
Wibax AB samt ordförande i Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse
och var fram till och med slutet av dagens stämma ordförande i ÅFs
valberedning. Inget eget innehav av aktier i ÅF.

Revisionsbolaget Ernst & Young ABs uppdrag som revisor, med Lars
Träff som huvudansvarig revisor, beslutades vid årsstämman 2008 med
en mandatperiod som sträcker sig fram till och med årsstämman 2011.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvode, liksom föregående år, ska utgå med totalt 1 450 000
kronor för tiden intill nästa årsstämma, att fördelas med 400 000
kronor till styrelseordföranden och 175 000 kronor till respektive
styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i
revisionsutskottet föreslås arvode om 75 000 kronor till ordföranden
och 35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är
anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i ersättningsutskottet
föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor
till var och en av övriga ledamöter som inte är anställd inom
ÅF-koncernen. Även ersättningsnivåerna för utskottsledamöterna är
oförändrade från tidigare år. Vidare beslutades att revisorsarvoden
ska utgå enligt särskild räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om en villkorad ändring av bolagsordningen
innebärande en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 11 om
sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som
förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Ändringen innebär att
kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall
annonseras i Dagens Industri, men själva kallelsen kommer
fortsättningsvis ej att behöva annonseras i Dagens Industri.

Valberedning

Årsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av representanter för
minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna
(ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens
ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de
aktieägare de utsetts av ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen

Årsstämman godkände förslaget till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga personer
i bolagsledningen 2009.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009

Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2009 omfattande totalt högst 270 000 aktier av serie B.
Programmet riktar sig till upp till 150 nyckelpersoner inklusive
verkställande direktören. Styrelsen bemyndigades i detta syfte att,
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av totalt
högst 270 000 egna aktier av serie B. För programmet gäller i
huvudsak nedanstående riktlinjer:

a) Upp till 150 nyckelpersoner inklusive verkställande direktören,
med undantag för vad som anges i punkt c) nedan, kommer att erbjudas
deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009.

b) Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009 kan
spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin
brutto-ersättning för köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX
Stockholm under en 12-månaders period från det att programmet
implement-erats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under
tre år från dagen för investeringen och anställningen inom
ÅF-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den
anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier: Cirka
134 affärsområdes-chefer, sektionschefer samt vissa specialister kan
få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje
inköpt aktie. Cirka 15 anställda i koncernledningen kan få rätt till
prestations-matchning av upp till fem aktier för varje inköpt aktie.
Verkställande direktören kan få rätt till prestations-matchning av
upp till sex aktier för varje inköpt aktie.

(c) Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009 förutsätter
dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant
deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga
administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt
att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana
länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009 inte
är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som
är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor.

d) Villkoren för prestationsmatchning för nyckelpersoner baseras på
bolagets rörelsemarginal före extraordinära poster i förhållande till
en grupp jämförbara bolag samt bolagets tillväxt av vinst per aktie
under en treårsperiod. Prestationsmålet får justeras vid händelser
som påverkar ÅF-koncernens verksamhet eller antalet utestående aktier
i bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses
relevant av styrelsen.

e) Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen
bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i
förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning,
förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen
bedömer att så inte är fallet, reducera antalet prestationsaktier som
skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer
lämpligt.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästa årsstämma fatta
beslut om dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm
respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels
överlåtelse av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm samt att betalning
skall kunna ske med annat än pengar. Vidare bemyndigades att vid ett
eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2010, besluta om
ytterligare förvärv och försäljning av egna aktier av serie B för
genomförande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009. Förvärv får
ske endast på Nasdaq OMX Stockholm och till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet. Högst 270 000 aktier av serie B får
förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009 och säkra därmed
sammanhängande kostnader. Högst 270 000 aktier av serie B får
överlåtas till deltagare i under punkt 15 redovisat långsiktig
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009. Vidare skall bolaget äga rätt
att, före årsstämman 2010, på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 60
000 aktier av innehavet om 270 000 aktier i syfte att täcka vissa
utgifter för programmet, i huvudsak sociala avgifter.

ÅF innehade per den 23 mars 2009 82 000 egna aktier av serie B,
motsvarande 82 000 röster.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning
med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot
kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna
ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall
antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 1 500 000,
motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst
15 000 000 kronor.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman
valdes Ulf Dinkelspiel till styrelsens ordförande och Lena Treschow
Torell utsågs till styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade
också att till ledamöter i ersättningskommittén utse Jon Risfelt,
Lena Treschow Torell samt Ulf Dinkelspiel (ordförande). Vidare
beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse
Helena Skåntorp (ordförande), Ulf Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft.

Informationsavdelningen
ÅF ABFullständiga förslag till bolagsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på ÅFs hemsida www.afconsult.comÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files