AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003

ons, 02/18/2004 - 08:45
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Förbättrat resultat i tuff marknad Nettoomsättningen uppgick till 1995 (1916) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 (-151) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 30 (-128) MSEK Resultat per aktie uppgick till 5,24 (-22,18) kronor Styrelsen föreslår en utdelning för år 2003 på 2:60 (2:00) kronor/aktie Kommentar av VD Jonas Wiström Marknaden för tekniska konsulttjänster har legat kvar på en relativt låg nivå under 2003. Det är därför tillfredsställande att ÅF kan uppvisa ett förbättrat resultat och väsentligt förbättrade kassaflöden, till följd av sänkta kostnader och ett stort engagemang från medarbetarna. Den negativa lönsamhetstrenden är därmed bruten - men lönsamhetsnivån är ännu långt ifrån tillfredsställande. Genom vidtagna åtgärder är dock grunden lagd för en fortsatt positiv resultatutveckling. ÅF är i dag betydligt mer kostnadseffektivt och har en tydligare profil - samtidigt som den nya organisationen ger bättre möjlighet att dra nytta av både storlek och strukturkapital. I kraft av genomförda förändringar skall ÅF agera mer offensivt på marknaden år 2004. En viktig komponent i strategin blir att utvärdera möjligheterna för ökad tillväxt i Sverige och/eller i andra delar av Europa. ÅF bedömer att marknaden för tekniska konsulttjänster generellt får en oförändrad eller svagt förbättrad utveckling 2004. En ökad orderingång och vilja att investera märks bland annat inom massa- och pappersindustrin. I grunden är ÅF emellertid inställt på ännu ett tufft år där målet är att visa fortsatt märkbar resultatförbättring.
I och med verksamhetsåret 2003 är renodlingen av ÅF i praktiken avslutad. Sju fastigheter är planenligt avyttrade (per januari 2004), medförande en beräknad positiv nettoresultatpåverkan om cirka 25 MSEK under första halvåret 2004. I det andra kvartalet 2003 såldes utbildningsföretaget ÅF-SIFU. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet ÅF har fått en order värd cirka 40 MSEK från Stora Enso i samband med Stora Ensos beslut att bygga en ny pappersmaskin för obestruket magasinspapper vid Kvarnsvedens bruk i Borlänge.
Banverket har gett ÅF i uppdrag att ansvara för el-, signal- och telesystem inom ramen för projektet Citybanan i Stockholm. Arbetet påbörjades i december 2003. ÅF har utfört infrastrukturella uppdrag för Banverket sedan i början av 90-talet.
ÅF har fått en order av Landstinget Halland avseende länssjukhuset i Halmstad. Tre byggnader ska rivas och ersättas med en ny entré- och mottagningsbyggnad om 16 000 kvm. ÅFs uppdrag innefattar projektering av värme-, kyla-, sprinkler- och luftbehandlingsinstallationer samt installation för medicinska gaser. Ordern värderas till 5,5 MSEK.
ÅF säljer den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (3 500 m2) till Humlegården som äger tillträde i början av 2004. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka 20 MSEK under första kvartalet 2004.
Väsentliga händelser efter periodens utgång ÅF har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna i Malmö, Växjö, Norrköping, Luleå och Sundsvall till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka 5 MSEK under andra kvartalet 2004. ÅF har fått ett omfattande uppdrag från Holmen Paper i samband med beslut om att investera i en ny pappersmaskin vid bruket i Fuenlabrada (Madrid), Spanien. Division Massa & Papper skall driva projektet från dotterbolaget Incepal S.A. i San Sebastian, Spanien. Ordern är ett resultat av ett samarbete mellan Massa & Pappers kontor i Spanien, Frankrike och Sverige.
ÅF delar upp division Industri & System i två divisioner; Industri samt System. För att säkerställa lönsamheten inom division System läggs samtidigt ett varsel om 50 medarbetare. Sammanlagt medför förändringen strukturkostnader om upp till 25 MSEK, vilket kommer att belasta resultatet för det första kvartalet 2004.
I och med denna omorganisation upphör division Nya Marknader. Dels genom att ÅF-Data blir del av division System, dels genom att kvarvarande ÅF-Kontroll och ÅF-Infrateknik bildar egna divisioner; Kontroll respektive Infrateknik. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 995 (1 916) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 569 (553) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 53 (-136) MSEK. Rörelsemarginalen var 2,7 (-7,1) procent. För det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 11 (-123) MSEK och rörelsemarginalen var 1,9 (-22,2) procent. Debiteringsgraden uppgick till 67,6 (66,4) procent. För fjärde kvartalet uppgick debiteringsgraden till 65,8 (66,2) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 (-151) MSEK. Vinstmarginalen var 2,3 (-7,9) procent. För fjärde kvartalet var resultatet efter finansnetto 12 (-123) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 5,24 (-22,18) kronor. För fjärde kvartalet var resultat per aktie 0,66 (-18,30) kronor.
Status i divisionerna Energi & Miljö Rörelsemarginal: 4,4% (-1,2%) Energi & Miljö noterade en tämligen god efterfrågan på energisidan under 2003. Projektering av fjärrvärmeledningar och en rad uppdrag mot energianläggningar medförde en tillfredsställande debiteringsgrad. Inom Miljö steg efterfrågan mot slutet av året efter ett svagt första halvår. Internationellt gick det bra för division Energi & Miljö med ett flertal nya uppdrag inom framför allt biståndsområdet. Industri & System Rörelsemarginal: -1,7% (-4,1%) Marknaden för IT & Produktutveckling var generellt mycket kärv och visade inga tecken på förbättring under 2003. Särskilt i Stockholmsregionen var konkurrensen hård och priserna pressade. Verksamheten inom IT & Produktutveckling upplevde ett väldigt tufft år. Men även inom Industriell Automation märkte divisionen av en svag marknad. Den verksamhetsgren som var starkast under 2003 var Elkraft. Installation Rörelsemarginal: 4,3% (6,6%) Installation märkte av en försvagning av byggmarknaden 2003. Främst genom att andelen större projekt blev färre, i takt med att andelen nybyggnationer minskade. Men Installation förmådde begränsa nedgången i beläggning, genom ett fokuserat säljarbete och en generell ökning av ombyggnationer. Dessutom vann Installation framgång med konsulttjänster för energihushållning i fastigheter. Massa & Papper Rörelsemarginal: 3,5% (-10,5%) Efterfrågan på konsulttjänster från massa- och pappersindustrin var relativt svag under 2003. Den svenska marknaden utmärktes av underhållsprojekt och relativt få nyinvesteringar. Mot slutet av året märktes en förbättring - men det tar i regel ett par kvartal innan större order ger utslag i beläggningen. Resultatförbättringen för divisionen beror på effektiviseringar och nedläggningen av den förlusttyngda verksamheten i England. Verksamheten i Tyskland gav ett positivt resultatbidrag. Verksamheten i Frankrike påverkade resultatet negativt - men uppvisade en stark förbättring under det andra halvåret. Nya marknader Rörelsemarginal: 6,7% (3,6%) ÅF-Data ÅF-Data noterade ökad licensförsäljning och ökad konsultbeläggning i en fortsatt svag marknad för affärssystem. Detta tillsammans med sänkta kostnader förklarar resultatförbättringen. I det fjärde kvartalet tillträdde Matz Axelsson som ny VD. ÅF-Infrateknik ÅF-Infrateknik erhöll tre relativt stora uppdrag inom järnvägssektorn under andra halvåret 2003, vilket skapade en förbättrad och jämnare beläggning, även om den märkbara effekten är beräknad till 2004. Inom område telekommunikation var det fortsatt tämligen kärvt, även om en svag uppgång kunde noteras i fjärde kvartalet. ÅF-Kontroll ÅF-Kontroll tog marknadsandelar och gjorde ett mycket bra 2003. Beläggningen var god inom samtliga verksamhetsgrenar; Besiktning, Provning och Certifiering. Minskade administrativa kostnader bidrog också till resultatökningen. Redovisningsprinciper ÅF följer Redovisningsrådets rekommendationer och akutgruppsuttalanden. Rekommendationer som ska tillämpas från och med 2003 och vilka påverkat utformningen av denna rapport är RR 22 Utformning av finansiella rapporter, samt RR 25 Segmentsredovisning. I övrigt är bolagets redovisningsprinciper oförändrade jämfört med föregående år.
Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 42 (42) MSEK exklusive investeringar genom företagsförvärv för januari-december 2003. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 24 (-147) MSEK. I kassaflödet ingår nettoförändring av lån på 9 (-11) MSEK, samt utbetald utdelning på 11 (74) MSEK. För det fjärde kvartalet var kassaflödet 67,6 (6,2) MSEK.
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 92,5 (68,9) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 59 kronor. Soliditeten var 31 procent. Vid ingången av året var egna kapitalet per aktie 57 kronor och soliditeten 30 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja 7 av koncernens 8 fastigheter. I tredje kvartalet såldes fastigheten i Tyresö (Snickaren 6). Försäljningen gav en positiv nettoresultateffekt på cirka 1 MSEK. I fjärde kvartalet såldes den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (3 500 m2) till Humlegården. Humlegården äger tillträde till Härolden 1 i början av 2004. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka 20 MSEK under det första kvartalet 2004.
De 5 till försäljning kvarvarande fastigheterna såldes i januari 2004 till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med cirka 5 MSEK under det andra kvartalet 2004.
Fastigheten som kvarstår i ÅFs ägo är Härolden 44 (10 700 m2); ÅFs huvudkontor på Fleminggatan i Stockholm. Fastigheten värderades till 220 (240) MSEK vid årsskiftet 2003/2004, av Forum Fastighetsekonomi AB. Moderbolaget Moderbolagets omsättning var 107 (96) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till 87 (-68) MSEK. Utdelning Styrelsen föreslår en höjd utdelning för år 2003 på 2:60 (2:00) kronor/aktie. Föreslagen utdelning är i linje med fastställd utdelningspolitik som innebär att aktieutdelningen ska motsvara cirka 50 procent av koncernresultatet efter skatt.
Aktien Aktiekursen för ÅF B var 116 kronor vid årets slut, jämfört med 92 kronor vid ingången av året, vilket innebär en uppgång med 26 procent. Generalindex steg med 30 procent under samma tidsperiod. Likviditetsgaranti I syfte att främja likviditeten i ÅF-aktien har styrelsen i samråd med huvudägaren Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse tagit beslut att ingå avtal med Öhman Fondkommission inom ramen för Stockholmsbörsens system för likviditetsgarant. Avtalet, som började gälla den 31 oktober 2003, innebär i korthet att Öhman FK ställer ut köp- och säljkurser i ÅFs B-aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktien till dessa priser.
Datum för ekonomisk information 2004 Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2004 att lämnas enligt följande:

Delårsrapport januari-mars 2004 11 maj Rapport från bolagsstämman 11 maj Delårsrapport januari-juni 2004 20 augusti Delårsrapport januari-september 2004 27 oktober Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 11 maj klockan 17.00 i ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Formell kallelse till bolagsstämman sker genom en annons i rikstäckande dagstidning. Årsredovisning för verksamhetsåret 2003 skickas med post till aktieägare som anmält intresse, samt finns tillgänglig på ÅFs kontor från och med den 16 april 2004. Stockholm den 18 februari 2004 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström Verkställande Direktör