AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2004

tis, 02/15/2005 - 09:36
Grunden lagd för förbättrad lönsamhet

För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 , Nettoomsättningen uppgick till 2 160 (1 995) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 32,6 (46,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 30,1 (30,1) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 5:11 (5:24) kronor Styrelsen föreslår en utdelning för år 2004 på 2:60 (2:60) kronor/aktie Kommentar av VD Jonas Wiström Det fjärde kvartalet blev en resultatmässig besvikelse för ÅF-koncernen. De stora lönsamhetsproblemen i division System kvarstod. Tidigare åtgärdsprogram visade sig vara otillräckliga. Därför vidtogs kraftiga åtgärder i fjärde kvartalet med syftet att sänka divisionens kostnader med cirka 3 MSEK/månaden. Målet för divisionen är lönsamhet från och med första kvartalet. Marknaden för tekniska konsulttjänster förbättrades inom ett antal områden under det andra halvåret 2004. ÅF märkte en ökad efterfrågan inom processindustrin och på marknaden för infrastrukturella investeringar, vilket fick debiteringsgraden att stiga. Noterbart är att ÅF, exklusive division System och reavinster, förbättrar resultatet med närmare 15 procent 2004, jämfört med föregående år. Målen för ÅF-koncernen för 2005 är tydliga. - ÅF skall uppnå ett väsentligt förbättrat resultat samt väsentligt förbättrade kassaflöden, jämfört med föregående år. - ÅF skall fortsätta att växa snabbare än marknaden. ÅF bedömer att marknaden för tekniska konsulttjänster generellt får en oförändrad till svagt positiv utveckling 2005. Den förväntade resultatförbättringen grundas på övertygelsen om att division System återvänder till lönsamhet och att den positiva utvecklingen i övriga ÅF fortgår. Vid årsskiftet genomförd omorganisation syftar dessutom till att skapa ett tydligare ÅF med mer intäktssynergier.
Väsentliga händelser aviserade under fjärde kvartalet ÅF aviserade att divisionerna Installation, Infrateknik, Industri, System, Energi & Miljö samt Massa & Papper ersätts med tre divisioner: Infrastruktur, Process samt System. Förändringen ger inte upphov till några omstruktureringskostnader och är genomförd per den 1 januari 2005. ÅF-Kontroll (med cirka 200 årsmedarbetare) förblir ett självständigt dotterbolag utav ackrediteringsskäl. För att öka den lokala försäljningen och samordningen skapades samtidigt fyra regioner. Regioncheferna ingår i koncernledningen, och skall säkerställa att den lokala affärspotentialen tas tillvara.
Mot bakgrund av fortsatta lönsamhetsproblem i division System togs beslut om ett åtgärdsprogram för att minska divisionens kostnader med cirka 3 MSEK/månad. Kostnaden för åtgärderna uppgick till 15 MSEK. ÅF aviserade också samtidigt att division System förväntades redovisa en förlust för fjärde kvartalet på upp till 30 MSEK, inklusive kostnaden för aviserade åtgärder. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 2 160 (1 995) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 588 (569) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 38 (53) MSEK. Rörelsemarginalen var 1,7 (2,7) procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -12,9 (10,9) MSEK och rörelsemarginalen var -2,2 (1,9) procent. Fastighetsförsäljningar har påverkat ÅFs nettoresultat positivt med 24 MSEK under 2004. I resultatet för det fjärde kvartalet ingick inga reavinster. Kostnader för strukturåtgärder i främst division System har påverkat nettoresultatet negativt med -40 MSEK under 2004. I det fjärde kvartalet ingick strukturkostnader om 15 MSEK. Debiteringsgraden uppgick till 68,5 (67,6) procent. För det fjärde kvartalet uppgick debiteringsgraden till 68,6 (65,8) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 33 (47) MSEK. Vinstmarginalen var 1,5 (2,3) procent. För fjärde kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till -13,9 (11,6) MSEK och vinstmarginalen var -2,4 (2,0) procent.
Vinst per aktie uppgick till 5:11 (5:24) kronor. För det fjärde kvartalet var Vinst per aktie -1:52 (0:66) kronor. Den låga skattekostnaden 2004 förklaras dels av att vinster vid försäljning av fastigheter varit skattefria, dels av att skattemässiga förlustavdrag, som tidigare bedömts vara osäkra, kunnat utnyttjas.
Divisionerna 2004 Energi & Miljö Rörelsemarginal 12 mån: 4,3% (4,4%) Givet goda marknadsförutsättningar uppnådde divisionen Energi & Miljö inte ett tillfredsställande resultat 2004. I nya ÅF-strukturen från och med den 1 januari 2005 bedöms verksamheten uppnå betydande intäktssynergier. Första halvåret 2004 tog divisionen ett viktigt steg för att befästa ÅFs position på energiområdet genom förvärvet av Fortum Teknik & Miljö med cirka 140 medarbetare. Industri Rörelsemarginal 12 mån: 3,6% (-0,4%) Inklusive strukturkostnader: 1,9% (-0,4) Division Industri gjorde ett svagt 2004. Efterfrågan på konsulttjänster med främst koppling till automations- och elkraftstekniska lösningar ökade, om än från en låg nivå. Divisionen tyngdes av stora nedskrivningar i projekt, samt strukturkostnader i början av året. Affärsområde Elkraft visade en stark tillväxt genom integrationen av den elkraftstekniska verksamheten, från förvärvade Fortum Teknik & Miljö.
Infrateknik Rörelsemarginal 12 mån: 8,2% (4,7%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var relativt stark 2004. Infrateknik tog marknadsandelar och har omfattande åtaganden inom ramen för Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Efter rapportperiodens utgång fick också ÅF i uppdrag av Banverket att projektera de järnvägsspecifika systemen (el, signal och tele) för tunnelprojektet, Hallandsås. Inom telekomområdet märkte divisionen av en successivt förbättrad efterfrågan 2004. Installation Rörelsemarginal 12 mån: 3,8% (4,3%) Marknaden för konsulttjänster gentemot bygg- och fastighetsbranschen visade en successiv förbättring under andra halvåret. Tack vare ökade försäljningsaktiviteter och en bättre marknad lyckades Installation nå en acceptabel sysselsättningsnivå. ÅFs kompetens avseende energibesparingar i fastigheter var starkt efterfrågad. Igångsättningstrenden för nybyggnation av bostäder vände upp samtidigt som den negativa trenden på marknaden för kommersiella lokaler avtog 2004. Marknaden för ombyggnationer var fortsatt god. Kontroll Rörelsemarginal 12 mån: 7,6% (8,9%) ÅF-Kontroll fortsatte att växa mer än totalmarknaden för kontroll-, provnings- och besiktningsverksamhet. Omsättningen ökade med närmare 10 procent och särskilt stark var tillväxten inom besiktningsverksamheten. Resultatet blev något sämre än förväntat på grund av en något sämre efterfrågesituation under det andra halvåret.
ÅF-Kontroll valdes in som långsiktig partner i flera stora industriprojekt för bland annat Scanraff och Stora Enso. Massa & Papper Rörelsemarginal 12 mån: 4,4% (3,5%) Inklusive strukturkostnader: 3,7% (3,5%) Marknaden för konsulttjänster för massa- och pappersindustrin var stark i Sverige 2004. Investeringsnivån i svenska anläggningar ökade markant jämfört med 2003, vilket gynnade ÅF som marknadsledare i Sverige. Också i Spanien och Tyskland var efterfrågan god. Verksamheterna i Finland och Frankrike pressades emellertid av relativt låga investeringsnivåer i respektive land och region. System Rörelsemarginal 12 mån: -5,8%(-2,0%) Inklusive strukturkostnader: -15,0% (-2,0%) Lönsamhetsproblemen inom division System kvarstod 2004. Marknaden för IT och Produktutveckling var fortsatt tuff, även om en avsevärd förbättring skedde i telekomsektorn. Division Systems debiteringsgrad var fortsatt låg och kostnaderna för höga beaktat prisbilden. Det i första kvartalet genomförda åtgärdsprogrammet visade sig vara otillräckligt. I fjärde kvartalet genomfördes nya kraftfulla åtgärder, med syfte att sänka de fasta kostnaderna med 3 MSEK/månaden. Totalt medförde åtgärdsprogrammen i System engångskostnader om cirka 33 MSEK under 2004. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 49 (42) MSEK för perioden januari-december 2004. Av årets investeringar i maskiner och inventarier avser 6 (0) investeringar via företagsförvärv.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 83 (24) MSEK för perioden januari-december 2004. Före utdelning och amortering av lån uppgick kassaflödet till 109 (44) MSEK.
Kassaflödet har påverkats positivt med 124 MSEK av försäljning av fastigheter.
För det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet, före utdelning och amortering av lån, till 35 (53) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 175 (93) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 65 kronor. Soliditeten var 29 procent. Vid årsskiftet 2003/2004 var det egna kapitalet per aktie 59 kronor och soliditeten 31 procent. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 129 (171) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till -5 (85) MSEK. Resultatet föregående år påverkades positivt av en återföring av en omstruktureringsreserv i moderbolaget.
Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är samma som i senaste årsredovisningen, men med undantag för redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner efter redovisningsrådets rekommendation RR29 Ersättningar till anställda, som började gälla den 1 januari 2004. Övergången till de nya reglerna har påverkat det egna kapitalet positivt med 2,1 MSEK per 2004-01-01. IFRS (International Financial Reporting Standards) ÅF tillämpar fram till och med räkenskapsåret 2004 Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Redovisningsrådets rekommendationer har gradvis närmat sig IFRS, men fortfarande kvarstår ett relativt stort antal skillnader mellan Redovisningsrådets rekommendationer och IFRS. Från och med år 2005 kommer ÅF att övergå till rapportering i enlighet med IFRS med tillägg för eventuella ytterligare upplysningskrav som Årsredovisningslagen anger. Övergången till IFRS ställer särskilda krav på den första redovisningen som avlämnas enligt den nya standarden. Bestämmelserna föreskriver att även jämförelseåret 2004 skall redovisas enligt IFRS, dock att denna redovisning ska lämnas senast i anslutning till den första delårsrapporten 2005. En genomgång har gjorts av de förändringar som införandet av IFRS kommer att innebära för ÅF. Den mest betydande förändringen för ÅF vid införandet av IFRS 3, blir hur man behandlar företagsförvärv och samgåenden. ÅF kommer att behandla förvärven under 2004 i enlighet med de nya reglerna. Genomgången utvisar att de omstruktureringsreserver som lagts upp i samband med förvärven av CTS och Fortum Teknik & Miljö ska kostnadsföras med en resultatbelastning på 17 MSEK som följd. Skatteeffekten av denna återläggning blir plus 6 MSEK. Goodwillavskrivningarna, som uppgår till 14 MSEK 2004, kommer att ersättas av en årlig nedskrivningsprövning. Införandet av IFRS 5 innebär att ÅFs fastigheter - som är till försäljning - i ingångsbalansräkningen per 2004-01-01 flyttas från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Detta medför att fastighetsavskrivningar ej skall göras, vilket ger en positiv effekt på 3 MSEK.
Den totala effekten när ÅF övergår till rapportering enligt IFRS kommer för år 2004 att bli att resultatet och det egna kapitlet påverkas positivt med cirka 6 MSEK. Därutöver påverkas resultatet och det egna kapitalet av minoritetsintresset.
Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut att sälja koncernens fastigheter. I fjärde kvartalet 2003 såldes Stockholmsfastigheten Härolden 1 (cirka 3 500m2) till Humlegården HB som sedan tillträdde fastigheten 2004. Vinsten, motsvarande 21,5 MSEK, redovisades i det första kvartalet 2004. Ytterligare fem fastigheter såldes i januari 2004 till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen påverkade ÅFs nettoresultat för det andra kvartalet positivt med 2,1 MSEK.
Den fastighet som fortfarande är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 (10700 m2); ÅFs HK på Fleminggatan i Stockholm. Fastigheten bokförd till 126 MSEK, värderades till 225 (220) MSEK vid årsskiftet 2004/2005, av Forum Fastighetsekonomi AB. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för år 2004 på 2:60 (2:60) kronor/aktie. Aktien Aktiekursen för Ångpanneföreningen B var vid årets ingång 116 kronor och vid årets slut 132 kronor, vilket innebär en kursökning med cirka 14 procent. Under samma tidsperiod steg SAX-index med cirka 18 procent. Datum för ekonomisk information 2005 Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2005 att lämnas enligt följande: Bokslutskommuniké för 2004 års verksamhet 15 februari Delårsrapport januari-mars 2005 28 april Rapport från bolagsstämman 28 april Delårsrapport januari-juni 2005 19 augusti Delårsrapport januari-september 2005 9 november

Bolagsstämma Bolagsstämman äger rum den 28 april klockan 17.00 på ÅFs HK, Fleminggatan 7, Stockholm. Formell kallelse sker genom en annons i rikstäckande dagstidning. Årsredovisning för verksamhetsåret 2004 skickas med post till aktieägare som anmält intresse, samt finns tillgänglig på ÅFs kontor från och med den 11 april. Stockholm den 15 februari 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör