AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005

ons, 02/22/2006 - 08:44

Nettoomsättningen uppgick till 2 269 (2 136) MSEK
Resultatet efter finansnetto uppgick till 222 (31) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till 204 (36) MSEK
Resultatet per aktie uppgick till 34:31 (6:13) kronor
Styrelsen föreslår en utdelning för år 2005 på 5:00 (2:60) kronor/aktie
Styrelsen föreslår en aktiesplit 2:1

2005 - ett positivt år för ÅF-koncernen

För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Nettoomsättningen uppgick till 2 269 (2 136) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 222 (31) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 204 (36) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 34:31 (6:13) kronor Styrelsen föreslår en utdelning för år 2005 på 5:00 (2:60) kronor/aktie Styrelsen föreslår en aktiesplit 2:1 Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF utvecklades väl under 2005. Vi har stärkt marknadspositionerna och förbättrat resultatet inom samtliga divisioner. Försäljningen av ÅFs fastighetsbestånd avslutades till goda villkor. Efter rapportperiodens utgång genomfördes förvärv med totalt cirka 450 medarbetare i Finland, Sverige, Baltikum och Ryssland. Satsningen på de nya divisionerna Process och Infrastruktur har slagit väl ut. Sammanslagningen av fem divisioner till två har skapat fler synergier än förväntat och tillsammans med en bättre marknad, starkt bidragit till de förbättrade resultaten. ÅF-Kontroll fortsätter att ta marknadsandelar genom i första hand organisk tillväxt och redovisar sitt bästa resultat någonsin. Division System avslutar året något bättre än förväntat och avyttrade i januari 2006 verksamheten för PX-Solutions till Visma. Division Process har ett svagt resultat i det fjärde kvartalet på grund av lägre sysselsättning då två omfattande pappersprojekt avslutades. Orderstocken är stark och jag bedömer svackan som temporär. Resultatet har även belastats av uppsägningskostnader på 7 MSEK. Den 1 januari 2006 tillträdde Claes-Inge Isacson som ny divisionschef. Han tillför ÅF lång internationell erfarenhet från såväl industri- som konsultverksamhet.
ÅFs debiteringsgrad ökade med 3 procentenheter till 71,5 procent. I januari förvärvades Finlands ledande energikonsultföretag, Enprima. Förvärvet är ett led i ÅFs internationella satsning inom processkonsultverksamhet, för att möta en alltmer globaliserad kundmarknad. Vi är i dag närmare 800 medarbetare på egna ÅF-kontor utanför Sverige - jämfört med färre än 200 medarbetare för tre år sedan. Vår starka marknadsposition och en god efterfrågan på flertalet av ÅFs tjänsteområden gör att målet för år 2006 är: Att uppvisa fortsatt resultat- och marginalförbättring och att växa snabbare än branschen i övrigt. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet ÅF fick i uppdrag av E.ON Sverige att utföra detaljprojektering av naturgasledningar på sträckan Linköping-Norrköping. ÅF fick dessutom i uppdrag att utföra förprojektering av naturgasledningar på sträckan från Västerås till Grycksbo.
ÅF utsågs till totalentreprenör för alla installationssystem i Gripenhallen i Ängelholm. ÅFs uppdrag innefattar totalentreprenad av samtliga installationssystem för en ny träningshall för Rögle BK i Ängelholm, kallad Gripenhallen. Projektet kommer att bedrivas som en underentreprenad till Peab.
ÅF meddelade beslut om att samlokalisera medarbetarna i Stockholmsregionen (totalt cirka 900 personer) i ett nytt huvudkontor vid Haga Norra i Solna. Skanska ska bygga ÅF-huset och hyra ut lokalerna. Byggnadsarbetet inleds under 2006 och inflyttning är planerad till oktober 2008. Förvärv & avyttringar under fjärde kvartalet ÅF träffade avtal om förvärv av Ericssons designcenter i Lysekil, med 21 medarbetare, som arbetar med radiorelaterad system- och programvaruutveckling för WCDMA (3G) och GSM. Förvärvet genomfördes den 1 januari 2006 och konsolideras i division System. Förvärv & avyttringar efter periodens utgång ÅF träffade avtal med Visma om försäljning av programvaruverksamheten PX Business Solutions, med drygt 25 medarbetare. Försäljningen ger ÅF en reavinst om 19 MSEK. Reavinsten kommer att påverka ÅFs resultat positivt under det första kvartalet 2006. ÅF tecknade avtal om förvärv av Ingemansson Technology AB. Säljare var Lindeblad Technology. Ingemansson är Nordens ledande konsultföretag inom ljud och vibrationer. Företaget har 130 medarbetare. Köpeskillingen var cirka 53 MSEK. Hälften av köpeskillingen erläggs kontant och hälften i form av nyemitterade ÅF-aktier, inom ramen för bolagsstämmans bemyndigande (28 april, 2005). Detta innebär en utspädning på cirka 1,8 procent av kapitalet och 1,1 procent av antalet röster. Verksamheten konsoliderades i division Infrastruktur från och med den 1 februari 2006. ÅF tecknade avtal om förvärv av Enprima. ÅF köper aktierna av Fortum Power & Heat Oy, Powest Oy, BE&K International Inc och management. Enprima är ett ledande energikonsultföretag med internationell verksamhet och egna etableringar i Finland, Baltikum och Ryssland. Enprima har 270 anställda, varav 200 i Finland. Förvärvslikvid erläggs genom kontant betalning baserat på ett rörelsevärde om cirka 13 MEUR. Verksamheten beräknas konsolideras i division Process från och med den 1 april 2006. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 2 269 (2 136) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 586 (588) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 226 (37) MSEK. Rörelsemarginalen var 9,4 (1,7) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter var rörelsemarginalen 4,0 (0,6) procent. För det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 150 (-16) MSEK och rörelsemarginalen var 20,7 (-2,7) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter var rörelsemarginalen för fjärde kvartalet 2,3 (-2,7) procent.
Försäljningen av ÅFs huvudkontorsfastighet (Härolden 44) i Stockholm, påverkade ÅFs nettoresultat positivt med 136 MSEK i fjärde kvartalet. Uppsägningskostnader påverkade ÅFs resultat negativt med 7 MSEK i fjärde kvartalet. Debiteringsgraden uppgick till 71,5 (68,5) procent. För det fjärde kvartalet uppgick debiteringsgraden till 70,5 (68,6) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 222 (31) MSEK. Vinstmarginalen var 9,2 (1,4) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter var vinstmarginalen 3,8 (0,4) procent. För fjärde kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 149 (-17) MSEK och vinstmarginalen var 20,7 (-2,9) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter var vinstmarginalen i fjärde kvartalet 2,3 (-2,9) procent.
Vinst per aktie uppgick till 34:31 (6:13) kronor. För fjärde kvartalet var Vinst per aktie 25:58 (-1:43) kronor. Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 12 mån: 7,3% (6,0%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var stark under år 2005. Divisionen har dragit nytta av en förbättrad konjunktur för fastighets- och byggbranschen. Också stora investeringar i det svenska väg- och järnvägsnätet har bidragit till en hög sysselsättning för divisionens konsulter. Divisionen tog marknadsandelar inom installationsteknik och på järnvägsområdet under fjolåret. Noterbart är även att telekomverksamheten, som har fokus på teleoperatörer och försvaret, åstadkom en noterbar resultatförbättring år 2005. Process Rörelsemarginal 12 mån: 3,5% (2,0%) Division Process noterade en svag avslutning på år 2005. Två stora pappersprojekt avslutades under det andra halvåret, vilket gav lägre sysselsättning. Samtidigt kände verksamheten i Finland fortfarande av sviterna av pappersstrejken. Marknader som uppvisade den största investeringsviljan i energi-, massa- och pappersanläggningar var Baltikum, Ryssland, Sydamerika och Asien. Uppsägningskostnader påverkade division Process resultat negativt med 7 MSEK i fjärde kvartalet. System Rörelsemarginal 12 mån: 0,6% (-13,4%) Division System förbättrade lönsamheten och har under andra hälften av 2005 genomfört åtgärder som väntas ge ytterligare resultatförbättringar framöver. I syfte att öka tillväxten tillkom över 50 kvalificerade medarbetare under andra halvåret - genom organisk tillväxt och förvärv. Den strategiska satsningen på ökade försäljningsaktiviteter och nyrekrytering har påverkat resultatet positivt i fjärde kvartalet. ÅF-Kontroll Rörelsemarginal 12 mån: 10,5% (7,6%) ÅF-Kontroll tog nya marknadsandelar och redovisade god lönsamhet och en tillväxttakt på drygt 15 procent för helåret 2005. Högst var tillväxten inom besiktningsverksamheten. Efterfrågan var stabilt god inom samtliga tre verksamhetsgrenar - besiktning, provning och certifiering. Det enskilt starkaste marknadsområdet var kärnkraftsindustrin. Köpet av lyftverksamheten från Force Technology påverkade resultatet positivt från och med fjärde kvartalet.
Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 44 (49) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 67 (83) MSEK. Före utdelning och amortering av lån uppgick kassaflödet till 280 (109) MSEK. Försäljning av fastighet påverkade kassaflödet positivt med 280 MSEK i fjärde kvartalet.
För fjärde kvartalet uppgick kassaflödet, före utdelning och amortering av lån, till 331 (35) MSEK.
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 242 (175) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 97,50 kronor. Soliditeten var 47,6 procent. Vid förra årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 66,00 kronor och soliditeten var 30 procent.
Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 147 (129) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till 172 (-5) MSEK.
Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering.
I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 presenterades en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS. För beskrivning av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar i kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2005, se avsnittet "Ändrade redovisningsprinciper 2005" i årsredovisningen för 2004. Där framgår att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas från och med år 2005, och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005. I bokslutet för 2005, jämfört med bokslutet 2004, har en förändring av tillämpade redovisningsprinciper för avsättningar för pensioner skett. Bolaget tillämpar i enlighet med amended/förändrad IAS 19 möjligheten att redovisa aktuariella vinster och förluster direkt mot eget kapital. Någon omräkning av 2004 har ej gjorts då den aktuariella förlusten per 2004-12-31 var immateriell. I och med övergången till IAS 39 från och med 2005 tillämpas säkringsredovisning enligt kassaflödesmodellen. Införandet av IAS39 har endast påverkat resultaträkningen marginellt till följd av tillämpningen av säkringsredovisning. Effekten på balansräkningen har varit obetydlig då valutariskerna är begränsade i och med att de flesta betalningar sker i lokal valuta. Skatt på intressebolagsandel, 2 (2) MSEK redovisas från och med 2005 som rörelsekostnad istället för skattekostnad. Motsvarande ändring har gjorts av 2004 års siffror. Övergång till IFRS 2005: Effekterna på resultaträkningar, balansräkning och eget kapital framgår av bilaga till denna delårsrapport.
Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för år 2005 på 5:00 (2:60) kronor/aktie. Split Styrelsen föreslår en aktiesplit 2:1, innebärande att en gammal aktie ersätts av två nya aktier.
Aktien Aktiekursen för Ångpanneföreningen B var vid årets ingång 132 kronor och vid årets slut 235,50 kronor, vilket innebär en kursökning med 78,4 procent. Under samma tidsperiod steg OMXSPI-all share med 32,6 procent. Datum för ekonomisk information 2006 Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2006 att lämnas enligt följande: Delårsrapport januari-mars 2006 27 april Rapport från bolagsstämman 27 april Delårsrapport januari-juni 2006 23 augusti Delårsrapport januari-september 2006 9 november

Bolagsstämma (Årsstämma) Bolagsstämman äger rum den 27 april klockan 17.00 på ÅFs HK, Fleminggatan 7, Stockholm. Formell kallelse sker genom en annons i rikstäckande dagstidning. Årsredovisning för verksamhetsåret 2005 skickas med post till aktieägare som anmält intresse till ÅFs informationsavdelning, och finns tillgänglig på ÅFs kontor från och med den 5 april. Stockholm den 22 februari 2005 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör