AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 - Kraftig resultatförbättring exkl. reavinster

tors, 02/22/2007 - 08:55
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Helåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till 3 114 (2 269) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 168 (226) MSEK Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 149 (90) Resultatet efter skatt uppgick till 108 (204) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 7:38 (15:96) kronor Styrelsen föreslår en utdelning för år 2006 på 3:00 (2:50) kronor/aktie Fjärde kvartalet 2006 Nettoomsättningen uppgick till 973 (586) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 57 (150) MSEK Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 57 (14) Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF växte med närmare 40 procent och förbättrade resultatet med 65 procent under förra året, exklusive reavinster för en fastighetsförsäljning 2005 och en avyttring av en mindre verksamhet 2006. Det förbättrade resultatet beror framförallt på en stark industrikonjunktur och en framgångsrik integration av genomförda förvärv. Samtliga förvärv (totalt cirka 1 000 medarbetare) levererade resultat över eller i linje med förväntan. Vi flyttade fram marknadspositionerna väsentligt under 2006 - särskilt inom områdena Industriautomation och Energi. Debiteringsgraden ökade med 1,5 procentenheter till 73 procent. I fjärde kvartalet översteg debiteringsgraden 74 procent. Vi stärkte samtidigt ställningen som potentiell arbetsgivare. I Universums årliga mätning bland högskole- och civilingenjörer (ca 4 000 personer deltog) kom ÅF på en fjärdeplats som "ideal arbetsgivare" bland svenska företag, alla kategorier. Utsikterna för 2007 är positiva. Vi ser idag inga tecken på avmattning av konjunkturen. Samtliga divisioner har goda förutsättningar att fortsätta växa och förbättra lönsamheten, inte minst division Process som nu har renodlat sin strategi. ÅF har en bra finansiell ställning och skall fortsätta ta initiativ i den strukturförändring som pågår i branschen. Målet är att främst fortsätta växa i Norden och i Östra Europa.
Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 3 114 (2 269) MSEK, en ökning med 37 procent. Av omsättningen härrör 783 MSEK från genomförda förvärv år 2006. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 973 (586) MSEK. Av omsättningen för det fjärde kvartalet härrör 337 MSEK från genomförda förvärv år 2006.
Rörelseresultatet uppgick till 168 (226) MSEK. Exklusive övriga rörelseintäkter var rörelseresultatet 149 (90) MSEK. Av rörelseresultatet härrör 71 MSEK från genomförda förvärv år 2006. Rörelsemarginalen var 5,4 (9,4) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter var rörelsemarginalen 4,8 (4,0) procent. För fjärde kvartalet var rörelseresultatet 57 (150) MSEK och rörelsemarginalen var 5,9 (20,7) procent. Exklusive övriga rörelseintäkter uppgick rörelseresultatet till 57 (14) MSEK och rörelsemarginalen var 5,9 (2,3). Av rörelseresultatet för det fjärde kvartalet härrör 37 MSEK från genomförda förvärv år 2006.
Debiteringsgraden uppgick till 72,9 (71,5) procent. För det fjärde kvartalet uppgick debiteringsgraden till 74,1 (70,5) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 108 (204) MSEK. För det fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 47 (152) MSEK. ÅFs skatt för 2006 blev 50 (18) MSEK, en skattesats på 32 procent. Den relativt höga skattesatsen beror på att vissa underskott i utlandsbolagen inte bedöms kunna nyttjas. Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 7:38 (15:96) kronor. Exklusive övriga rörelseintäkter var vinsten per aktie 6:43 (5:30). För det fjärde kvartalet var vinsten per aktie, före utspädning, 2:87 (11:90) kronor. Exklusive övriga rörelseintäkter var vinsten per aktie 2:84 (1:27) för kvartalet. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet ÅF uppdrogs av TeliaSonera att tekniskt ansvara för Skanovas tjänst "Samfinansierad stationsanpassning". ÅF fick uppdraget som teknisk projektledare i kraft av att vara ett oberoende tekniskt konsultföretag med stor och bred kompetens inom telekomområdet. ÅF vann en order avseende konstruktionsövervakning av en ny anläggning för rening av svavel i rökgaser i kraftvärmeverket Maritsa East 2 i Bulgarien. Den nya anläggningen kommer att minska utsläppen av svaveldioxid enligt EUs riktlinjer. ÅF tecknade ett 2-årigt ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) inom området "tjänsteproduktion mobila ledningsplatser". Upphandlingen innefattade åtta möjliga teknikområden, varav ÅF tilldelades fyra, bland annat Integration och Systemsäkerhet. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång ÅF förvärvade det estniska teknikkonsultföretaget Automaatika med 20 medarbetare. Bolaget konsoliderades i ÅF (division Engineering) den 1 januari 2007. Automaatika erbjuder konsulttjänster för automatiseringslösningar för industrins processer.
Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 12 mån: 8,1 % (7,3%) Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster inom infrastrukturområdet inom fyra affärsområden; telekom, installation, samhällsbyggnad och elkraft.
Marknaden var fortsatt stark för divisionens samtliga affärsområden. I synnerhet för det största affärsområdet, Installation, som arbetar mot bygg- och fastighetsmarknaden. Noterbar är också den avsevärda resultatförbättring som skedde inom affärsområdet Telekom. Integrationen av de förvärvade bolagen, där de största var Ingemansson Technology och Jämtteknik, kunde till stora delar avslutas enligt plan vid kring årsskiftet. Genom dessa förvärv blev divisionen en ännu mer konkurrenskraftig konsultleverantör till stora infrastrukturprojekt i Norden. Till de större beställningar som divisionen vann i fjärde kvartalet hör projekt till FMV, TeliaSonera samt ett uppdrag omkring Citybanan i Stockholm. Process Rörelsemarginal 12 mån: 0,9% (3,5%) Division Process erbjuder konsult- och projektledningstjänster inom processindustrin, framför allt för energi och massa- och pappersindustrin. Division Process stod för en resultatmässig besvikelse år 2006, även om fjärde kvartalet innebar en förbättring. Orsaken till det svaga resultatet var jämförelsevis stora förluster i fastprisprojekt, och fortsatta lönsamhetsproblem i detaljkonstruktionsverksamheten mot massa- och pappersindustrin utanför Sverige. I fjärde kvartalet tillsattes en ny divisionsledning som på kort tid infört en tydlig strategi och organisation samt processer för att minska riskerna i fastprisprojekt. Organisationen tar fokus enbart på branschområdena: Energi och Massa & Papper. Verksamheten inom Energi kommer att koncentrera marknadsbearbetningen till Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland. Det finns goda möjligheter att utveckla och etablera ÅF som det marknadsledande energikonsultföretaget på dessa marknader. Verksamheten inom Massa & Papper kommer att fortsätta arbeta på en global marknad, men med ett mer specialiserat erbjudande till kund. Fokus blir Expertkonsultverksamhet och Projektledning, medan resurserna inom Detaljkonstruktion kommer att säljas eller omstruktureras. Kostnader för detta strategibyte bedöms uppgå till cirka 11 MSEK vilket reserverades för i det fjärde kvartalet.
Som ett led i nya strategin övergick 130 medarbetare inom Detaljkonstruktion (i Sverige) till division Engineering den 1 januari 2007. I fjärde kvartalet erhöll division Process bland annat två omfattande uppdrag avseende kraftverksprojektering i både Ryssland och Lettland. Kontroll Rörelsemarginal 12 mån: 9,7 % (10,5%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare. Marknaden för teknisk kontroll har som helhet varit god år 2006.
Division Kontroll noterade ett starkt andra halvår, efter en något svagare inledning på året än förväntat. Det var framförallt en ökad efterfrågan på provningstjänster som stod bakom efterfrågeökningen. För att öka resurserna inom detta område genomfördes ett större antal nyanställningar av provningspersonal under fjärde kvartalet. Divisionen märker en stabilt ökande efterfrågan från energisektorn. I fjärde kvartalet fick Kontroll i uppdrag av Göteborg Energi att genomföra besiktning av distributionsnätet för fjärrvärme. Också uppdragen åt kärnkraftsindustrin ökade stadigt under fjolåret. System Rörelsemarginal 12 mån: 5,5% (0,6%) Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT-System. Marknaden för IT och Produktutveckling stärktes under hela 2006 med ökad efterfrågan och många kundförfrågningar för divisionen. Samtliga delmarknader har utvecklats positivt, i synnerhet Telekom och Life Science. Det väsentligt förbättrade divisionsresultatet förklaras av den goda marknaden och av ett framgångsrikt effektiviseringsarbete internt. Divisionen arbetade också aktivt med rekrytering och sammantaget anställdes 100 medarbetare under fjolåret, vilket var enligt plan. Integrationen av den i juni förvärvade IT-konsulten Combra, med cirka 65 medarbetare, har gått bra. Verksamheterna har flyttat samman och gemensamma säljaktiviteter har fått positiva effekter. Combra förstärkte divisionens position hos Ericsson och Sony Ericsson, inte minst genom kontoret i Lund. I fjärde kvartalet fick division System ett förlängt och utvidgat uppdrag av en ledande telekomleverantör avseende både utveckling och förvaltning av ett testsystem för GSM-basstationer. Vidare anlitade Alfa Laval divisionen för ett produktutvecklingsuppdrag. Engineering (fd ÅF-Benima) Rörelsemarginal maj-dec: 8,8 % (-) Divisionen erbjuder tjänster inom automation och industriell IT och är ledande i Norden. Engineering är en nybildad division efter förvärvet av Benima i maj 2006.
Engineering har haft en god sysselsättningsnivå och en stark orderingång under det andra halvåret - framförallt tack vare styrkan i den svenska och nordiska industrikonjunkturen. Aktiviteten har varit särskilt hög inom områdena Energi och Läkemedel. Divisionen fick exempelvis ett större uppdrag från Ringhals i fjärde kvartalet och förnyat förtroende från Oskarshamns kärnkraftverk avseende tekniska beräkningar. I och med fjärde kvartalet är större delen av integrationsarbetet (mellan ÅF och Benima) slutfört. En ny ledning och organisationsstruktur är på plats och samlokalisering har skett på flertalet av det 40-tal orter där divisionen har närvaro. Samordningsprocessen har varit mycket värdefull och bidragit till att nya affärsmöjligheter skapats. Från årsskiftet konsoliderades det förvärvade estniska teknikkonsultföretag Automaatika med 20 medarbetare. Likaså tillkom 130 medarbetare i Sverige från division Process. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Delårsapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och därutöver följande hänvisning till 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2005 (not 2 sid. 52 ). Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05, vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningen. Detta har medfört att ÅF från den 1 januari 2006 ändrat redovisningsprinciper och tillämpar IAS 39 i moderbolaget enligt reglerna i ÅRL 4 kap. 14 paragraf a-e.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 15 (67) MSEK. För det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till 86 MSEK före amortering av lån. För 2005 var motsvarande siffra 48 MSEK, borträknat den omfattande fastighetsförsäljning som skedde detta år. Det stora kassaflödet från investeringsverksamheten på -565 MSEK förklaras av under året genomförda förvärv som tillfört ÅF cirka 1 100 nya medarbetare. Kassaflödet har påverkats med minus 552 MSEK genom dessa förvärv. Det likaledes stora kassaflödet från finansieringsverksamheten var 459 MSEK. För att finansiera genomförda förvärv genomförde ÅF under sommaren en nyemission som tillförde ÅF 287 MSEK. Samtidigt har ÅF nettolånat 202 MSEK, samt delat ut 30 MSEK till aktieägarna.
Koncernens likvida medel uppgick till 258 (242) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 67 (49) kronor. Soliditeten var 47 (48) procent. Koncernens nettolåneskuld (likvida medel och kortfristiga placeringar minus räntebärande skulder) uppgick till 97 MSEK.

Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 40 (44) MSEK för perioden januari-december 2006.
Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 188 (147) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till 1 (172) MSEK.
Aktien Aktiekursen för ÅF var 146,25 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med cirka 36 procent under 2006. Stockholmsbörsens OMXSPI-index ökade med cirka 24 procent under samma tidsperiod.
Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för år 2006 på 3:00 (2:50) kronor/aktie. Datum för ekonomisk information 2007

Delårsrapport januari-mars 2007 8 maj Delårsrapport januari-juni 2007 21 augusti Delårsrapport januari-september 2007 9 november Bolagsstämma (Årsstämma) Bolagsstämman äger rum den 8 maj klockan 17.00 på ÅFs HK, Fleminggatan 7, Stockholm. Formell kallelse sker genom en annons i rikstäckande dagstidning. Årsredovisning för verksamhetsåret 2006 skickas med post till aktieägare som anmält intresse till ÅFs informationsavdelning, och finns tillgänglig på ÅFs kontor och webben från och med den 12 april. Stockholm den 22 februari 2007 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör