AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 - Kraftig
resultatförbättring exkl. reavinster

tors, 02/22/2007 - 08:50
Regulatory
För mer information:
VD Jonas Wiström                     08-657 11
15/ 070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson         08-657 12 01/
070-657 20 26


Helåret 2006
*     Nettoomsättningen uppgick till 3 114 (2 269) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 168 (226) MSEK
*     Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter,
 uppgick till 149 (90)
*     Resultatet efter skatt uppgick till 108 (204) MSEK
*     Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 7:38
 (15:96) kronor
*     Styrelsen föreslår en utdelning för år 2006 på 3:00 (2:50)
 kronor/aktie

Fjärde kvartalet 2006
*     Nettoomsättningen uppgick till 973 (586) MSEK
*     Rörelseresultatet uppgick till 57 (150) MSEK
*     Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter,
 uppgick till 57 (14)

Kommentar av VD Jonas Wiström

ÅF växte med närmare 40 procent och förbättrade resultatet med 65
procent under förra året, exklusive reavinster för en
fastighetsförsäljning 2005 och en avyttring av en mindre verksamhet
2006.

Det förbättrade resultatet beror framförallt på en stark
industrikonjunktur och en framgångsrik integration av genomförda
förvärv. Samtliga förvärv (totalt cirka 1 000 medarbetare) levererade
resultat över eller i linje med förväntan.

Vi flyttade fram marknadspositionerna väsentligt under 2006 -
särskilt inom områdena Industriautomation och Energi.
Debiteringsgraden ökade med 1,5 procentenheter till 73 procent. I
fjärde kvartalet översteg debiteringsgraden 74 procent.

Vi stärkte samtidigt ställningen som potentiell arbetsgivare. I
Universums årliga mätning bland högskole- och civilingenjörer (ca
4 000 personer deltog) kom ÅF på en fjärdeplats som "ideal
arbetsgivare" bland svenska företag, alla kategorier.

Utsikterna för 2007 är positiva. Vi ser idag inga tecken på
avmattning av konjunkturen. Samtliga divisioner har goda
förutsättningar att fortsätta växa och förbättra lönsamheten, inte
minst division Process som nu har renodlat sin strategi.

ÅF har en bra finansiell ställning och skall fortsätta ta initiativ i
den strukturförändring som pågår i branschen. Målet är att främst
fortsätta växa i Norden och i Östra Europa.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 3 114 (2 269) MSEK, en ökning med 37
procent. Av omsättningen härrör 783 MSEK från genomförda förvärv år
2006. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 973 (586) MSEK.
Av omsättningen för det fjärde kvartalet härrör 337 MSEK från
genomförda förvärv år 2006.

Rörelseresultatet uppgick till 168 (226) MSEK. Exklusive övriga
rörelseintäkter var rörelseresultatet 149 (90) MSEK. Av
rörelseresultatet härrör 71 MSEK från genomförda förvärv år 2006.
Rörelsemarginalen var 5,4 (9,4) procent. Exklusive övriga
rörelseintäkter var rörelsemarginalen 4,8 (4,0) procent.

För fjärde kvartalet var rörelseresultatet 57 (150) MSEK och
rörelsemarginalen var 5,9 (20,7) procent. Exklusive övriga
rörelseintäkter uppgick rörelseresultatet till 57 (14) MSEK och
rörelsemarginalen var 5,9 (2,3). Av rörelseresultatet för det fjärde
kvartalet härrör 37 MSEK från genomförda förvärv år 2006.

Debiteringsgraden uppgick till 72,9 (71,5) procent. För det fjärde
kvartalet uppgick debiteringsgraden till 74,1 (70,5) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 108 (204) MSEK. För det fjärde
kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 47 (152) MSEK.

ÅFs skatt för 2006 blev 50 (18) MSEK, en skattesats på 32 procent.
Den relativt höga skattesatsen beror på att vissa underskott i
utlandsbolagen inte bedöms kunna nyttjas.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 7:38 (15:96) kronor.
Exklusive övriga rörelseintäkter var vinsten per aktie 6:43 (5:30).
För det fjärde kvartalet var vinsten per aktie, före utspädning, 2:87
(11:90) kronor. Exklusive övriga rörelseintäkter var vinsten per
aktie 2:84 (1:27) för kvartalet.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

ÅF uppdrogs av TeliaSonera att tekniskt ansvara för Skanovas tjänst"Samfinansierad stationsanpassning". ÅF fick uppdraget som teknisk
projektledare i kraft av att vara ett oberoende tekniskt
konsultföretag med stor och bred kompetens inom telekomområdet.
ÅF vann en order avseende konstruktionsövervakning av en ny
anläggning för rening av svavel i rökgaser i kraftvärmeverket Maritsa
East 2 i Bulgarien. Den nya anläggningen kommer att minska utsläppen
av svaveldioxid enligt EUs riktlinjer.
ÅF tecknade ett 2-årigt ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV)
inom området "tjänsteproduktion mobila ledningsplatser".
Upphandlingen innefattade åtta möjliga teknikområden, varav ÅF
tilldelades fyra, bland annat Integration och Systemsäkerhet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

ÅF förvärvade det estniska teknikkonsultföretaget Automaatika med 20medarbetare. Bolaget konsoliderades i ÅF (division Engineering) den 1
januari 2007. Automaatika erbjuder konsulttjänster för
automatiseringslösningar för industrins processer.
Status i divisionerna

Infrastruktur
Rörelsemarginal 12 mån: 8,1 % (7,3%)

Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster inom
infrastrukturområdet inom fyra affärsområden; telekom, installation,
samhällsbyggnad och elkraft.

Marknaden var fortsatt stark för divisionens samtliga affärsområden.
I synnerhet för det största affärsområdet, Installation, som arbetar
mot bygg- och fastighetsmarknaden. Noterbar är också den avsevärda
resultatförbättring som skedde inom affärsområdet Telekom.

Integrationen av de förvärvade bolagen, där de största var
Ingemansson Technology och Jämtteknik, kunde till stora delar
avslutas enligt plan vid kring årsskiftet. Genom dessa förvärv blev
divisionen en ännu mer konkurrenskraftig konsultleverantör till stora
infrastrukturprojekt i Norden.

Till de större beställningar som divisionen vann i fjärde kvartalet
hör projekt till FMV, TeliaSonera samt ett uppdrag omkring Citybanan
i Stockholm.

Process
Rörelsemarginal 12 mån: 0,9% (3,5%)

Division Process erbjuder konsult- och projektledningstjänster inom
processindustrin, framför allt för energi och massa- och
pappersindustrin.

Division Process stod för en resultatmässig besvikelse år 2006, även
om fjärde kvartalet innebar en förbättring. Orsaken till det svaga
resultatet var jämförelsevis stora förluster i fastprisprojekt, och
fortsatta lönsamhetsproblem i detaljkonstruktionsverksamheten mot
massa- och pappersindustrin utanför Sverige.

I fjärde kvartalet tillsattes en ny divisionsledning som på kort tid
infört en tydlig strategi och organisation samt processer för att
minska riskerna i fastprisprojekt. Organisationen tar fokus enbart på
branschområdena: Energi och Massa & Papper.

Verksamheten inom Energi kommer att koncentrera marknadsbearbetningen
till Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland. Det finns goda
möjligheter att utveckla och etablera ÅF som det marknadsledande
energikonsultföretaget på dessa marknader.

Verksamheten inom Massa & Papper kommer att fortsätta arbeta på en
global marknad, men med ett mer specialiserat erbjudande till kund.
Fokus blir Expertkonsultverksamhet och Projektledning, medan
resurserna inom Detaljkonstruktion kommer att säljas eller
omstruktureras. Kostnader för detta strategibyte bedöms uppgå till
cirka 11 MSEK vilket reserverades för i det fjärde kvartalet.

Som ett led i nya strategin övergick 130 medarbetare inom
Detaljkonstruktion (i Sverige) till division Engineering den 1
januari 2007.

I fjärde kvartalet erhöll division Process bland annat två omfattande
uppdrag avseende kraftverksprojektering i både Ryssland och Lettland.

Kontroll
Rörelsemarginal 12 mån: 9,7 % (10,5%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Marknaden för teknisk kontroll har som helhet varit god år 2006.

Division Kontroll noterade ett starkt andra halvår, efter en något
svagare inledning på året än förväntat. Det var framförallt en ökad
efterfrågan på provningstjänster som stod bakom efterfrågeökningen.
För att öka resurserna inom detta område genomfördes ett större antal
nyanställningar av provningspersonal under fjärde kvartalet.

Divisionen märker en stabilt ökande efterfrågan från energisektorn. I
fjärde kvartalet fick Kontroll i uppdrag av Göteborg Energi att
genomföra besiktning av distributionsnätet för fjärrvärme. Också
uppdragen åt kärnkraftsindustrin ökade stadigt under fjolåret.

System
Rörelsemarginal 12 mån: 5,5% (0,6%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT-System.

Marknaden för IT och Produktutveckling stärktes under hela 2006 med
ökad efterfrågan och många kundförfrågningar för divisionen. Samtliga
delmarknader har utvecklats positivt, i synnerhet Telekom och Life
Science.

Det väsentligt förbättrade divisionsresultatet förklaras av den goda
marknaden och av ett framgångsrikt effektiviseringsarbete internt.
Divisionen arbetade också aktivt med rekrytering och sammantaget
anställdes 100 medarbetare under fjolåret, vilket var enligt plan.

Integrationen av den i juni förvärvade IT-konsulten Combra, med cirka
65 medarbetare, har gått bra. Verksamheterna har flyttat samman och
gemensamma säljaktiviteter har fått positiva effekter. Combra
förstärkte divisionens position hos Ericsson och Sony Ericsson, inte
minst genom kontoret i Lund.

I fjärde kvartalet fick division System ett förlängt och utvidgat
uppdrag av en ledande telekomleverantör avseende både utveckling och
förvaltning av ett testsystem för GSM-basstationer. Vidare anlitade
Alfa Laval divisionen för ett produktutvecklingsuppdrag.

Engineering (fd ÅF-Benima)              Rörelsemarginal
maj-dec: 8,8 % (-)

Divisionen erbjuder tjänster inom automation och industriell IT och
är ledande i Norden. Engineering är en nybildad division efter
förvärvet av Benima i maj 2006.

Engineering har haft en god sysselsättningsnivå och en stark
orderingång under det andra halvåret - framförallt tack vare styrkan
i den svenska och nordiska industrikonjunkturen. Aktiviteten har
varit särskilt hög inom områdena Energi och Läkemedel. Divisionen
fick exempelvis ett större uppdrag från Ringhals i fjärde kvartalet
och förnyat förtroende från Oskarshamns kärnkraftverk avseende
tekniska beräkningar.
I och med fjärde kvartalet är större delen av integrationsarbetet
(mellan ÅF och Benima) slutfört. En ny ledning och
organisationsstruktur är på plats och samlokalisering har skett på
flertalet av det 40-tal orter där divisionen har närvaro.
Samordningsprocessen har varit mycket värdefull och bidragit till att
nya affärsmöjligheter skapats.

Från årsskiftet konsoliderades det förvärvade estniska
teknikkonsultföretag Automaatika med 20 medarbetare. Likaså tillkom
130 medarbetare i Sverige från division Process.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.

Delårsapporten är upprättad i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31,
Delårsrapportering för koncerner och därutöver följande hänvisning
till 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för
2005 (not 2 sid. 52 ).

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05,
vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska
personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningen. Detta har
medfört att ÅF från den 1 januari 2006 ändrat redovisningsprinciper
och tillämpar IAS 39 i moderbolaget enligt reglerna i ÅRL 4 kap. 14
paragraf a-e.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet uppgick till 15 (67) MSEK. För det fjärde kvartalet
uppgick kassaflödet till 86 MSEK före amortering av lån. För 2005 var
motsvarande siffra 48 MSEK, borträknat den omfattande
fastighetsförsäljning som skedde detta år.

Det stora kassaflödet från investeringsverksamheten på -565 MSEK
förklaras av under året genomförda förvärv som tillfört ÅF cirka 1
100 nya medarbetare. Kassaflödet har påverkats med minus 552 MSEK
genom dessa förvärv. Det likaledes stora kassaflödet från
finansieringsverksamheten var 459 MSEK. För att finansiera genomförda
förvärv genomförde ÅF under sommaren en nyemission som tillförde ÅF
287 MSEK. Samtidigt har ÅF nettolånat 202 MSEK, samt delat ut 30 MSEK
till aktieägarna.
Koncernens likvida medel uppgick till 258 (242) MSEK. Eget kapital
per aktie uppgick till 67 (49) kronor. Soliditeten var 47 (48)
procent.

Koncernens nettolåneskuld (likvida medel och kortfristiga placeringar
minus räntebärande skulder) uppgick till 97 MSEK.
Investeringar

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 40 (44)
MSEK för perioden januari-december 2006.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 188 (147) MSEK och resultatet
efter finansnetto uppgick till 1 (172) MSEK.

Aktien

Aktiekursen för ÅF var 146,25 kronor vid rapportperiodens utgång,
vilket innebär en uppgång med cirka 36 procent under 2006.
Stockholmsbörsens OMXSPI-index ökade med cirka 24 procent under samma
tidsperiod.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2006 på 3:00 (2:50)
kronor/aktie.

Datum för ekonomisk information 2007
Delårsrapport januari-mars 2007             8 maj
Delårsrapport januari-juni 2007              21 augusti
Delårsrapport januari-september 2007         9 november

Bolagsstämma (Årsstämma)

Bolagsstämman äger rum den 8  maj klockan 17.00 på ÅFs  HK,
Fleminggatan 7, Stockholm. Formell kallelse sker genom en annons i
rikstäckande dagstidning.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2006 skickas med post  till
aktieägare som anmält intresse till ÅFs informationsavdelning, och
finns tillgänglig på ÅFs kontor och webben från och med den 12 april.
Stockholm den 22 februari 2007
AB Ångpanneföreningen (publ)

Jonas Wiström, Verkställande Direktör


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files