AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007- Fördubblat rörelseresultat

tis, 02/19/2008 - 09:20
För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26

Fjärde kvartalet 2007 Nettoomsättningen uppgick till 1 118 (973) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 108 (57) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 68 (47) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3:95 (2:87) kronor Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 3 862 (3 114) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 332 (168) MSEK Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 331 (148,3) Resultatet efter skatt uppgick till 220 (108) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 13:15 (7:38) kronor Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för år 2007 på 6:50 (3:00) kronor/aktie Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet. I fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 9,6 (5,9) procent. För helåret var rörelsemarginalen 8,6 (4,8) procent. Marginalen 2007 blev därmed ÅFs bästa hittills.
Tillväxten för helåret var 24 procent och överträffar vår målsättning för att infria visionen om en omsättning på minst 5 miljarder kronor år 2010. Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent och ÅFs varumärke fortsätter att attrahera de bästa konsulterna. De flesta divisionerna nådde en rörelsemarginal på eller över 10 procent i fjärde kvartalet. Resultatförbättringen har sin förklaring i en fortsatt stark konjunktur och nya framsteg på marknaden. ÅF fortsätter att vinna marknadsandelar - inte minst internationellt. Fjolårets förvärv av energikonsultföretaget ÅF-Colenco med huvudkontor i Schweiz och uppdrag i över 40 länder, har på flera sätt bidragit positivt till ÅFs utveckling. ÅF har i dag över 900 medarbetare utanför Sverige vilket är ett femfaldigande på fem år. Den osäkerhet om konjunkturen som föreligger har hittills inte påverkat efterfrågan på våra tjänster. Hittills ser vi inga tecken på avmattning. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 3 862 (3 114) MSEK, en ökning med 24 procent. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 118 (973) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 332 (168) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,6 (5,4) procent. Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet 2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende försäljningen av PX Business Solutions. Förra året var rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 148 MSEK och rörelsemarginalen var 4,8 procent.
För fjärde kvartalet var rörelseresultatet 108 (57) MSEK och rörelsemarginalen var 9,6 (5,9) procent. Debiteringsgraden uppgick till 75 (73) procent. För det fjärde kvartalet uppgick debiteringsgraden till 75 (74) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 220 (108) MSEK. För det fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 68 (47) MSEK. Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 13:15 (7:38) kronor. För det fjärde kvartalet var vinsten per aktie, före utspädning, 3:95 (2:87) kronor. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång Som ett resultat av det andra konverteringstillfället i ÅFs personalkonvertibel 2005/2008 har 42 699 B-aktier nyemitterats. Därmed har 566 307 aktier nyemitteras inom ramen för personalkonvertibel 2005/2008 - av totalt möjliga 660 644 aktier. Det nya antalet aktier i ÅF uppgår till 16 935 233, varav 804 438 är A-aktier och 16 130 795 är B-aktier. ÅF vann ett avtal avseende tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av ett nytt gaseldat kraftverk i Sisak, Kroatien. Avtalet avser konsulttjänster för design- och tillverkningfasen samt övervakning under uppbyggnaden och idrifttagandet av kraftverket (230 MW). För ÅF var ordern värd 3,4 miljoner Euro.
ÅF vann ett avtal avseende tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av ett nytt gaseldat kraftverk i Cikarang, Indonesien. Avtalet innefattar konsult- och projektstyrningstjänster för design- och tillverkningfasen samt övervakning under uppbyggnaden av idrifttagande av kraftverket (360MW). För ÅF var ordern värd 3 miljoner Euro.
Status i divisionerna

Engineering Rörelsemarginal 4kv: 10,3% (8,6%) Rörelsemarginal 12 mån: 9,5% (8,8%)

Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell IT och mekanik och är marknadsledande i Norden. Marknaden var fortsatt stark under fjärde kvartalet med bra sysselsättning på de flesta enheter. Bildandet av ett kompetenscentrum inom papper och massa slog väl ut och ledde till nya uppdrag under perioden, bland annat tillsammans med division Process. Kompetenscentra är ett sätt att samla divisionens unika kompetens inom ett specifikt område, vilket innebär att man kan genomföra stora projekt kostnadseffektivt även på mindre orter. Ytterligare kompetenscentra kommer att etableras under året.
Engineering fick i fjärde kvartalet ett större uppdrag av ett danskt läkemedelsföretag i samband med ombyggnaden av en produktionsanläggning. Uppdraget rör design och implementering av mjukvara, ombyggnation av processutrustning inklusive test samt verifiering. Vidare fick divisionen två patent godkända i Finland avseende en egenutvecklad metod, kallad Balance+, som är ett styrsystem för pannor som använder olika sorters biobränsle.

Infrastruktur Rörelsemarginal 4kv: 10,2% (9,0%) Rörelsemarginal 12 mån: 9,9% (8,1%)

Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer. Marknaden var oförändrat god inom samtliga affärsområden. Många uppdrag inom tunga investerings- och infrastrukturområden som elkraft, väg- och järnväg gör att divisionen är engagerade i ett flertal mångåriga projekt. Det höga oljepriset och ökade miljökrav bidrar till ett växande intresse för framtida kollektivtrafik- och transportfrågor, vilket resulterat i ett antal intressanta projekt. Det största affärsområdet, Installation, med 500 medarbetare i Sverige och Norge, drar nytta av en stark fastighets- och byggmarknad. Ett stort utbud inom energibesparingar i fastigheter ligger rätt i tiden med en synnerligen stor efterfrågan på energideklarationer. Division Infrastruktur är ackrediterad att genomföra energideklarationer. Bland nya uppdrag i fjärde kvartalet kan nämnas ett uppdrag inom vattenkraft åt ett ledande svenskt energiföretag. På uppdrag av TDC Song så genomförs en tele- och kapacitetsoptimering av näten samtidigt som transmissionsplanering görs för Telenor. Vidare fick affärsområde Ljud & Vibrationer i uppdrag att genomföra en buller- och vibrationsutredning för den nya Nationalarenan i Solna, Stockholm.

Kontroll Rörelsemarginal 4kv: 16,7 % (5,2%) Rörelsemarginal 12 mån: 15,3% (9,7%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.
Den normalt säsongsmässiga avmattningen under fjärde kvartalet för division Kontroll var mindre i år än tidigare år. Det råder brist på erfarna provningstekniker och besiktningsmän, såväl i Sverige som i grannländerna, vilket bidrog till detta. För att bättre ta tillvara nya tillväxtområden och tydligare profilera specialisttjänsterna inom division Kontroll, bildades det nya affärsområdet 'Projekt och Nya Marknader' i fjärde kvartalet. Bland nya order märks en omfattande provning av gas- och ångturbinanläggningar på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery. Uppdragen kommer att utföras både nationellt och internationellt under 2008.

Under inledningen av 2008 har Kontroll dessutom fått i uppdrag att genomföra så kallad schemagranskning, konstruktions-, tillverknings- och montagekontroll samt besiktning i samband med att Perstorpgruppen anlägger en ny fabrik i Stenungsund.

Process Rörelsemarginal 4kv: 8,8% (2,1%) Rörelsemarginal 12 mån: 6,9% (0,9%)

Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn. Efterfrågan inom samtliga energiområden var fortsatt stark under fjärde kvartalet. Inom skogsindustrin fortsatte efterfrågan att vara fortsatt hög på kemiska massaprojekt där ÅF har en världsledande ställning.
En strejk som drabbade större teknikkonsultföretag i Finland påverkade sysselsättningen negativt under cirka två veckor. Till de större order som divisionen vann hör tekniska konsulttjänster vid uppförandet av ett gaseldat kraftverk i kroatiska Sisak på uppdrag av det statliga energiföretaget HEP. Ett annat uppdrag avser projektering och projektledning vid ett vattenkraftverk i Indien. Detta uppdrag vanns av det i fjol förvärvade energikonsultföretaget ÅF-Colenco. Under inledningen av 2008 fick divisionen även ett större uppdrag av den indonesiska kraftproducenten PT Cikarang Listrondo, som ska bygga ett gaseldat kraftverk. Avtalet omfattar konsult- och projektstyrningstjänster för design- och tillverkningsfasen, samt övervakning under uppbyggnad och driftssättning.

System Rörelsemarginal 4kv: 9,8% (6,0%) Rörelsemarginal 12 mån: 8,4% (5,5%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT.
Marknaden för tjänster inom IT och produktutveckling var fortsatt stark under det fjärde kvartalet. En trend är att kunderna alltmer efterfrågar miljökompetens i sin produktutveckling. För att möta detta behov har divisionen etablerat EcoDesign Center, ett nätverk där kunderna erbjuds ta del av divisionens kompetens i kombination med ÅFs totala miljökompetens. Satsningarna i Göteborg och Öresund uppvisade fortsatt god tillväxt under lönsamhet.

Till nya uppdrag i fjärde kvartalet hör utveckling av en ny generation testsystem för en världsledande telekomleverantör för användning vid kundens FoU-centra internationellt. Sony Ericsson gjorde tilläggsbeställningar avseende utvecklingsarbete inom multimedia. Och för Volvohandlarnas Utvecklingsbolag fick divisionen i uppdrag att ta fram ett nytt affärssystem för försäljning och service av Volvo personbilar.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 53 (15) MSEK. Före utdelning och upptagande och amortering av lån uppgick kassaflödet till 85 (-156) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till 177 (86) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 310 (257) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 79,28 kronor och soliditeten var 47,9 procent. Vid årsskiftet 2006/2007 var det egna kapitalet per aktie 67,06 kronor och soliditeten 47,5 procent. Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid utgången av december till 88 (97) MSEK. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 45 (40) MSEK för perioden januari-december 2007.
Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 197 (188) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till -25 (1) MSEK.
Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ). Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06, vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.
Risker och osäkerhetsfaktorer ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i ÅFs årsredovisning på sidorna 36-38 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Aktien Aktiekursen för ÅF var 169 kronor vid rapportperiodens utgång vilket ger en uppgång med 17 procent under 2007. Stockholmsbörsens OMXSPI-index sjönk med 6 procent under samma tidsperiod. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för år 2007 på 6:50 (3:00) kronor/aktie. Datum för ekonomisk information 2008Delårsrapport januari-mars 2008 23 april Delårsrapport januari-juni 2008 25 juli Delårsrapport januari-september 2008 23 oktober

Bolagsstämma (Årsstämma) Bolagsstämman äger rum den 23 april klockan 17.00 på ÅFs HK, Fleminggatan 7, Stockholm. Formell kallelse sker genom en annons i rikstäckande dagstidning. Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 skickas med post till aktieägare som anmält intresse till ÅFs informationsavdelning, och finns tillgänglig på ÅFs huvudkontor och hemsida (www.afconsult.com) från och med den 31 mars. Stockholm den 19 februari 2008, AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.