AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007- Fördubblat
rörelseresultat

tis, 02/19/2008 - 09:17
Regulatory

För mer information:
VD Jonas Wiström 070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26

Fjärde kvartalet 2007

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 118 (973) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 108 (57) MSEK
 * Resultatet efter skatt uppgick till 68 (47) MSEK
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3:95 (2:87)
  kronor


Helåret 2007

 * Nettoomsättningen uppgick till 3 862 (3 114) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 332 (168) MSEK
 * Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till
  331 (148,3)
 * Resultatet efter skatt uppgick till 220 (108) MSEK
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 13:15 (7:38)
  kronor


Förslag till utdelning

 * Styrelsen föreslår en utdelning för år 2007 på 6:50 (3:00)
  kronor/aktie


Kommentar av VD Jonas Wiström

ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet. I fjärde kvartalet
var rörelsemarginalen 9,6 (5,9) procent. För helåret var
rörelsemarginalen 8,6 (4,8) procent. Marginalen 2007 blev därmed ÅFs
bästa hittills.

Tillväxten för helåret var 24 procent och överträffar vår målsättning
för att infria visionen om en omsättning på minst 5 miljarder kronor
år 2010. Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent och ÅFs
varumärke fortsätter att attrahera de bästa konsulterna.

De flesta divisionerna nådde en rörelsemarginal på eller över 10
procent i fjärde kvartalet.

Resultatförbättringen har sin förklaring i en fortsatt stark
konjunktur och nya framsteg på marknaden. ÅF fortsätter att vinna
marknadsandelar - inte minst internationellt. Fjolårets förvärv av
energikonsultföretaget ÅF-Colenco med huvudkontor i Schweiz och
uppdrag i över 40 länder, har på flera sätt bidragit positivt till
ÅFs utveckling.

ÅF har i dag över 900 medarbetare utanför Sverige vilket är ett
femfaldigande på fem år.

Den osäkerhet om konjunkturen som föreligger har hittills inte
påverkat efterfrågan på våra tjänster. Hittills ser vi inga tecken på
avmattning.


Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 3 862 (3 114) MSEK, en ökning med 24
procent. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 118 (973)
MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 332 (168) MSEK. Rörelsemarginalen var
8,6 (5,4) procent.

Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet
2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende
försäljningen av PX Business Solutions. Förra året var
rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 148 MSEK och
rörelsemarginalen var 4,8 procent.

För fjärde kvartalet var rörelseresultatet 108 (57) MSEK och
rörelsemarginalen var 9,6 (5,9) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 75 (73) procent. För det fjärde
kvartalet uppgick debiteringsgraden till 75 (74) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 220 (108) MSEK. För det fjärde
kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 68 (47) MSEK.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 13:15 (7:38) kronor.
För det fjärde kvartalet var vinsten per aktie, före utspädning, 3:95
(2:87) kronor.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, samt väsentliga
händelser efter balansdagens utgång

Som ett resultat av det andra konverteringstillfället i ÅFs
personalkonvertibel 2005/2008 har 42 699 B-aktier nyemitterats.
Därmed har 566 307 aktier nyemitteras inom ramen för
personalkonvertibel 2005/2008 - av totalt möjliga 660 644 aktier. Det
nya antalet aktier i ÅF uppgår till 16 935 233, varav 804 438 är
A-aktier och 16 130 795 är B-aktier.

ÅF vann ett avtal avseende tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden
av ett nytt gaseldat kraftverk i Sisak, Kroatien. Avtalet avser
konsulttjänster för design- och tillverkningfasen samt övervakning
under uppbyggnaden och idrifttagandet av kraftverket (230 MW). För ÅF
var ordern värd 3,4 miljoner Euro.

ÅF vann ett avtal avseende tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden
av ett nytt gaseldat kraftverk i Cikarang, Indonesien. Avtalet
innefattar konsult- och projektstyrningstjänster för design- och
tillverkningfasen samt övervakning under uppbyggnaden av
idrifttagande av kraftverket (360MW). För ÅF var ordern värd 3
miljoner Euro.
Status i divisionerna


Engineering Rörelsemarginal 4kv: 10,3% (8,6%)
      Rörelsemarginal 12 mån: 9,5% (8,8%)Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell
IT och mekanik och är marknadsledande i Norden.

Marknaden var fortsatt stark under fjärde kvartalet med bra
sysselsättning på de flesta enheter.

Bildandet av ett kompetenscentrum inom papper och massa slog väl ut
och ledde till nya uppdrag under perioden, bland annat tillsammans
med division Process.

Kompetenscentra är ett sätt att samla divisionens unika kompetens
inom ett specifikt område, vilket innebär att man kan genomföra stora
projekt kostnadseffektivt även på mindre orter. Ytterligare
kompetenscentra kommer att etableras under året.

Engineering fick i fjärde kvartalet ett större uppdrag av ett danskt
läkemedelsföretag i samband med ombyggnaden av en
produktionsanläggning. Uppdraget rör design och implementering av
mjukvara, ombyggnation av processutrustning inklusive test samt
verifiering.

Vidare fick divisionen två patent godkända i Finland avseende en
egenutvecklad metod, kallad Balance+, som är ett styrsystem för
pannor som använder olika sorters biobränsle.


Infrastruktur Rörelsemarginal 4kv: 10,2% (9,0%)
       Rörelsemarginal 12 mån: 9,9% (8,1%)


Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom
affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation,
samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer.

Marknaden var oförändrat god inom samtliga affärsområden. Många
uppdrag inom tunga investerings- och infrastrukturområden som
elkraft, väg- och järnväg gör att divisionen är engagerade i ett
flertal mångåriga projekt. Det höga oljepriset och ökade miljökrav
bidrar till ett växande intresse för framtida kollektivtrafik- och
transportfrågor, vilket resulterat i ett antal intressanta projekt.

Det största affärsområdet, Installation, med 500 medarbetare i
Sverige och Norge, drar nytta av en stark fastighets- och
byggmarknad. Ett stort utbud inom energibesparingar i fastigheter
ligger rätt i tiden med en synnerligen stor efterfrågan på
energideklarationer. Division Infrastruktur är ackrediterad att
genomföra energideklarationer.

Bland nya uppdrag i fjärde kvartalet kan nämnas ett uppdrag inom
vattenkraft åt ett ledande svenskt energiföretag. På uppdrag av TDC
Song så genomförs en tele- och kapacitetsoptimering av näten
samtidigt som transmissionsplanering görs för Telenor.
Vidare fick affärsområde Ljud & Vibrationer i uppdrag att genomföra
en buller- och vibrationsutredning för den nya Nationalarenan i
Solna, Stockholm.


Kontroll Rörelsemarginal 4kv: 16,7 % (5,2%)
     Rörelsemarginal 12 mån: 15,3% (9,7%)


Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och
kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.

Den normalt säsongsmässiga avmattningen under fjärde kvartalet för
division Kontroll var mindre i år än tidigare år. Det råder brist på
erfarna provningstekniker och besiktningsmän, såväl i Sverige som i
grannländerna, vilket bidrog till detta.

För att bättre ta tillvara nya tillväxtområden och tydligare
profilera specialisttjänsterna inom division Kontroll, bildades det
nya affärsområdet 'Projekt och Nya Marknader' i fjärde kvartalet.
Bland nya order märks en omfattande provning av gas- och
ångturbinanläggningar på uppdrag av Siemens Industrial
Turbomachinery. Uppdragen kommer att utföras både nationellt och
internationellt under 2008.

Under inledningen av 2008 har Kontroll dessutom fått i uppdrag att
genomföra så kallad schemagranskning, konstruktions-, tillverknings-
och montagekontroll samt besiktning i samband med att Perstorpgruppen
anlägger en ny fabrik i Stenungsund.


Process Rörelsemarginal 4kv: 8,8% (2,1%)
    Rörelsemarginal 12 mån: 6,9% (0,9%)


Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en
industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar
av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn.

Efterfrågan inom samtliga energiområden var fortsatt stark under
fjärde kvartalet. Inom skogsindustrin fortsatte efterfrågan att vara
fortsatt hög på kemiska massaprojekt där ÅF har en världsledande
ställning.

En strejk som drabbade större teknikkonsultföretag i Finland
påverkade sysselsättningen negativt under cirka två veckor.

Till de större order som divisionen vann hör tekniska konsulttjänster
vid uppförandet av ett gaseldat kraftverk i kroatiska Sisak på
uppdrag av det statliga energiföretaget HEP.

Ett annat uppdrag avser projektering och projektledning vid ett
vattenkraftverk i Indien. Detta uppdrag vanns av det i fjol
förvärvade energikonsultföretaget ÅF-Colenco.

Under inledningen av 2008 fick divisionen även ett större uppdrag av
den indonesiska kraftproducenten PT Cikarang Listrondo, som ska bygga
ett gaseldat kraftverk. Avtalet omfattar konsult- och
projektstyrningstjänster för design- och tillverkningsfasen, samt
övervakning under uppbyggnad och driftssättning.


System Rörelsemarginal 4kv: 9,8% (6,0%)
    Rörelsemarginal 12 mån: 8,4% (5,5%)


Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik &
Beräkning och IT.

Marknaden för tjänster inom IT och produktutveckling var fortsatt
stark under det fjärde kvartalet.
En trend är att kunderna alltmer efterfrågar miljökompetens i sin
produktutveckling. För att möta detta behov har divisionen etablerat
EcoDesign Center, ett nätverk där kunderna erbjuds ta del av
divisionens kompetens i kombination med ÅFs totala miljökompetens.

Satsningarna i Göteborg och Öresund uppvisade fortsatt god tillväxt
under lönsamhet.
Till nya uppdrag i fjärde kvartalet hör utveckling av en ny
generation testsystem för en världsledande telekomleverantör för
användning vid kundens FoU-centra internationellt.

Sony Ericsson gjorde tilläggsbeställningar avseende utvecklingsarbete
inom multimedia.
Och för Volvohandlarnas Utvecklingsbolag fick divisionen i uppdrag
att ta fram ett nytt affärssystem för försäljning och service av
Volvo personbilar.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet uppgick till 53 (15) MSEK. Före utdelning och upptagande
och amortering av lån uppgick kassaflödet till 85 (-156) MSEK.

För fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till 177 (86) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 310 (257) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 79,28 kronor och soliditeten
var 47,9 procent. Vid årsskiftet 2006/2007 var det egna kapitalet per
aktie 67,06 kronor och soliditeten 47,5 procent.

Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder)
uppgick vid utgången av december till 88 (97) MSEK.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 45 (40)
MSEK för perioden januari-december 2007.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 197 (188) MSEK och resultatet
efter finansnetto uppgick till -25 (1) MSEK.Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ). Moderbolaget tillämpar
Redovisningsrådets rekommendation RR32:06, vilket innebär att
moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall
tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs
i ÅFs årsredovisning på sidorna 36-38 bedöms inte några väsentliga
risker ha tillkommit.

Aktien
Aktiekursen för ÅF var 169 kronor vid rapportperiodens utgång vilket
ger en uppgång med 17 procent under 2007. Stockholmsbörsens
OMXSPI-index sjönk med 6 procent under samma tidsperiod.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2007 på 6:50 (3:00)
kronor/aktie.

Datum för ekonomisk information 2008

Delårsrapport januari-mars 2008    23 april
Delårsrapport januari-juni 2008    25 juli
Delårsrapport januari-september 2008  23 oktober


Bolagsstämma (Årsstämma)
Bolagsstämman äger rum den 23 april klockan 17.00 på ÅFs HK,
Fleminggatan 7, Stockholm. Formell kallelse sker genom en annons i
rikstäckande dagstidning.
Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 skickas med post till
aktieägare som anmält intresse till ÅFs informationsavdelning, och
finns tillgänglig på ÅFs huvudkontor och hemsida (www.afconsult.com)
från och med den 31 mars.

Stockholm den 19 februari 2008, AB Ångpanneföreningen (publ)
Jonas Wiström, Verkställande DirektörDenna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files