AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 - ett rekordår för ÅF
men hårdnande marknad

tis, 02/17/2009 - 08:35
Regulatory
För mer information:

VD Jonas Wiström          070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson  070-657 20 26
Fjärde kvartalet 2008

 * Nettoomsättningen uppgick till 1 345 (1 118) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 146 (108) MSEK
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 5:41 (3:95)
  kronor

Helåret 2008

 * Nettoomsättningen uppgick till 4 569 (3 862) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 479 (332) MSEK
 * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 19:08 (13:15)
  kronor

Förslag till utdelning

 * Styrelsen föreslår en utdelning för år 2008 på 6:50 (6:50)
  kronor/aktie

Kommentar av VD Jonas Wiström

2008 var ÅFs bästa år hittills. Omsättningen steg med drygt 18
procent, varav 8 procent organiskt. Samtidigt ökade rörelsemarginalen
till 10,5 (8,6) procent.

I det fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 10,9 (9,6) procent. Det
förbättrade resultatet förklaras främst av fortsatt sänkta kostnader
och ett mer lönsamt tjänsteutbud.

Konjunkturen försämras nu i spåren av finanskrisen. Såväl orderingång
som produktion och sysselsättning inom industrin har minskat
väsentligt under senare tid. ÅF är inställt på ett tufft 2009 med
stora utmaningar på marknaden.

I en osäker marknad ökar vikten av en stark marknadsposition. ÅF har
en god finansiell ställning, långa kundrelationer och ett starkt
varumärke, vilket gör att bolaget står väl rustat för framtiden. ÅF
har tyngdpunkten av verksamheten i långsiktigt expansiva branscher
som energi, miljö, infrastruktur och teknisk kontroll.

En försämrad efterfrågan märks emellertid för konsultverksamheten med
fokus på Produktutveckling, vilken utgör tio procent av ÅF. En
satsning på kompetensutveckling sker inom området för att möjliggöra
omplaceringar till verksamhetsområden med stark efterfrågan.
Samtidigt läggs nu ett varsel om uppsägning av 80 medarbetare i
konsultverksamheten och ÅFs moderbolag. Åtgärdsprogrammet beräknas
kosta 19 MSEK som kommer att belasta resultatet för första kvartalet
2009 och minska ÅFs kostnader med 10 MSEK från och med andra
kvartalet.

Omsättning och resultat, Q4 2008

Nettoomsättningen uppgick till 1 345 (1 118) MSEK, en ökning med 20
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 146 (108) MSEK. Rörelsemarginalen var
10,9 (9,6) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 73 (75) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 94 (68) MSEK.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 5:41 (3:95) kronor.

Omsättning och resultat, Q1-Q4 2008

Nettoomsättningen uppgick till 4 569 (3 862) MSEK, en ökning med 18
procent.

Rörelseresultatet uppgick till 479 (332) MSEK. Rörelsemarginalen var
10,5 (8,6) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 74 (75) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 328 (220) MSEK.

Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 19:08 (13:15)
kronor.

Förvärv, Q4 2008

ÅF förvärvade 75 procent av det ryska teknikkonsultföretaget ZAO
Lonas Technologia (Lonas). Lonas har sitt huvudkontor i St Petersburg
samt kontor i Jekaterinburg och Kiev. Bolaget har 250 medarbetare och
konsoliderades i ÅF från och med den 1 oktober. Lonas är
specialiserat på kraft- och kraftvärmeverk samt turbinanläggningar.

Lonas omsatte cirka 20 MEUR med en rörelsemarginal på cirka 10
procent 2008.
Bolaget har en stor orderstock (30 MEUR).

Grundköpeskillingen uppgick till 6 MEUR. En tilläggsköpeskilling kan
komma att utgå beroende på resultatutvecklingen 2009-2012.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, samt väsentliga
händelser efter balansdagens utgång

ÅF fick i uppdrag av Iggesund Paperboard (Holmen) att leverera ett
kundanpassat produktionssystem, PaperLine, för rull-, ark- och
magasinshanteringen vid anläggningarna i Iggesund och Strömsbruk.
PaperLine-systemet skall levereras under 2009 och ÅF beräknar det
initiala ordervärdet till cirka 15 MSEK.

ÅF fick en order av Korsnäs AB på cirka 11 MSEK. Uppdraget avser
projektering i samband med att Korsnäs investerar i en ny
indunstningslinje och ombyggda sodapannor vid sin Gävlefabrik. ÅFs
arbete pågår fram till att den nya indunstningsanläggningen
är drifttagen under 2010.

Alecta

Premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med
11,5 MSEK i fjärde kvartalet 2008, jämfört med 2007. Totalt för
helåret var påverkan 40 MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för januari-december var -54 (53) MSEK. Kassaflödet har
påverkats av genomförda förvärv med 142 (224) MSEK, investeringar 124
(45) och utdelning till aktieägarna 110 (49) MSEK.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 290 (310) MSEK.
Koncernens nettolåneskuld uppgick vid utgången av 2008 till 174 (88)
MSEK.

Eget kapital per aktie var 99 kronor. Soliditeten uppgick
till 47,1 procent. Vid årsskiftet 2007/2008 var det egna kapitalet 79
kronor per aktie och soliditeten var 47,9 procent.
Per 31 december 2008 uppgick det egna kapitalet till 1 699 MSEK.
Detta är en ökning med 360 MSEK (jmf 2007), varav 172 MSEK är en
förändring av omräkningsreserven.

Investeringar

Förutom förvärv har bruttoinvesteringar i materiella
anläggningstillgångar uppgått till 124 (45) MSEK under 2008. Under
året investerades 32 MSEK i byggnad och mark i ÅFs schweiziska
dotterbolag ÅF-Colenco, samt 43 MSEK i ÅFs nya huvudkontor i Solna.
Status i divisionerna
*Omsättning & Resultat har justerats som om genomförda interna
strukturförändringar skedde 1/1 2008


Energy                         *Omsättning Q4,                     MSEK: 398 (223)
                            *Rörelsemarginal
                            Q4: 12,7% (9,3%)

                            *Omsättning
                            Q1-Q4, MSEK:
                            1051 (700)
                            *Rörelsemarginal
                            Q1-Q4: 12,4%
                            (8,2%)


Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en
världsledande ställning inom kärnkraft.

Marknaden för energikonsulttjänster var fortsatt stark under fjärde
kvartalet. Det kunde emellertid noteras en ökad osäkerhet hos vissa
kunder i spåren av finanskrisen. Ett antal kundbeslut har
uppskjutits, bland annat i Finland, Baltikum och Sydostasien.

Kunderna till Energy är privata eller offentliga kraftföretag, annan
energiintensiv industri, myndigheter och finansinstitut. Kundernas
investeringar är ofta omfattande och sträcker sig över många år.
Energy har en stor orderstock, motsvarande cirka 2 miljarder kronor.


Som följd av en långsiktig tro på den ryska energimarknaden
förvärvades 75 procent av energikonsultföretaget Lonas med 250
medarbetare i Ryssland. Strategin är att expandera Lonas i
CIS-länderna och att nyttja Lonas som underleverantör i stora
kraftverksprojekt.

Den 1 oktober renodlades divisionen till att vara helt fokuserad på
energiområdet. 170 konsulter inom massa & papper flyttades över till
division Engineering och divisionen bytte samtidigt namn från Process
till Energy.


Engineering                      *Omsättning Q4,
                           MSEK: 376 (382)
                           *Rörelsemarginal
                           Q4: 13,0% (9,4%)

                           *Omsättning
                           Q1-Q4, MSEK: 1
                           452 (1 407)
                           *Rörelsemarginal
                           Q1-Q4: 11,0%
                           (8,3%)


Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.
Mot slutet av året märktes en avmattning på marknaden, inom vissa
industrisektorer. På grund av kapacitetsbrist inom växande
marknadssegment kunde Engineering dock snabbt omfördela resurser och
därmed behålla en god lönsamhet.

Efterfrågan präglades av effektiviseringar av
produktionsanläggningar, miljörelaterade projekt, utveckling av
alternativa bränslen och omställning till effektiv energihantering.

Den 1 oktober fick Engineering en förstärkning i och med att över 250
konsulter med kompetens inom elkraft samt processingenjörer inom
branschområdena massa & papper och livs- & läkemedel flyttades från
division Energy. Personalöverföringen ökade divisionens
processkunnande väsentligt, vilket förstärker förmågan att komma in
tidigt i kundprojekt.


Infrastruktur                     *Omsättning Q4,
                           MSEK: 515 (469)
                           *Rörelsemarginal
                           Q4: 10,1%
                           (10,3%)

                           *Omsättning
                           Q1-Q4, MSEK:
                           1 859 (1 602)
                           *Rörelsemarginal
                           Q1-Q4: 10,5%
                           (9,6 %)


Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster
för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom
industrin, offentlig sektor, försvarssektorn och fastighetsmarknaden.

Den 1 oktober genomfördes en omorganisation där divisionerna
Infrastruktur och System integrerades under namnet Infrastruktur för
ett stärkt kunderbjudande och lägre kostnader.

Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i
kvartalet. Merparten av affärsområdena noterade en fortsatt hög
debiteringsgrad och en fortsatt god orderingång. Detta med undantag
för konsulterna inom Produktutveckling vars marknad försämrades. I
syfte att anpassa verksamheten till efterfrågeläget genomförs, under
första kvartalet 2009, en satsning på kompetensutveckling och ett
varsel av cirka 65 konsulter.

Noterbart är den fortsatt höga aktiviteten i största affärsområdet
Installation med över 500 medarbetare i Sverige och Norge. Bland
annat bidrar ny lagstiftning till stark efterfrågan på effektivare
energilösningar i kommersiella, industriella och offentliga lokaler.

Det näst största affärsområdet Samhällsbyggnad noterade också en
fortsatt stark marknad, tack vare betydande investeringar i svensk
järnväg. Nya miljökrav och förväntat stigande energipriser bidrar
till ett växande politiskt intresse för spårbundna trafikklösningar.
Även arbetsmarknadsåtgärder förväntas driva en del av de kommande
infrastrukturprojekten.


Kontroll                         *Omsättning Q4,
                             MSEK: 109 (81)
                             *Rörelsemarginal
                             Q4: 10,4%
                             (16,7%)

                             *Omsättning
                             Q1-Q4, MSEK: 361
                             (287)                 *Rörelsemarginal
                             Q1-Q4: 12,1%
                             (14,8%)


Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är
besiktning, provning och certifiering.

Marknaden för teknisk kontroll var fortsatt stark i fjärde kvartalet.
Det råder brist på erfarna provningstekniker och besiktningsmän,
såväl i Sverige som i grannländerna. Tillväxten var synnerligen god
inom verksamhetsområdet Lyft.

En uppbyggnad av en specialistverksamhet för kärnkraftsindustrin,
belastade årsresultatet med 5 MSEK, varav merparten belastade det
fjärde kvartalet.

Genom ett bolagsförvärv i september etablerades ÅF-Kontroll i
Tjeckien med en ledande ställning inom oförstörande provning. Under
slutet av året etablerades också ett kontor i Litauen med fokus på
kärnkraft och övrig provningsintensiv industri i Baltikum.

Den tekniska harmoniseringen inom EU blir en ny stark drivkraft i
framtiden. Kontroll räknar med att flera europeiska marknader kommer
att avregleras, vilket skapar en mer internationell marknad och
förändring i konkurrenssituationen.

För PEAB fortsatte Kontroll att genomföra ett omfattande
utbildningsprogram kring säkerhet på arbetsplatsen. Totalt har cirka
10 000 av kundens medarbetare utbildats.
Antal anställda

Antal årsanställda uppgick till 3 948 personer (3 623). Totalt antal
anställda vid periodens slut var 4 448 (3 892), varav 3 168 i Sverige
och 1 280 utanför Sverige.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 253 (197) MSEK och resultatet
efter finansnetto var -39 (-25) MSEK. Likvida medel uppgick till 4
(2) MSEK och för perioden januari-december 2008 uppgick
bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 51 (9) MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering, Interim Financial Reporting.
Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av
gällande standards, International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet
för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket
innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt
det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och
investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut.
Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker
såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns
utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2007 på sid. 57-60. Inga
väsentliga risker bedöms ha tillkommit, men riskexponeringen har ökat
till följd av den oroliga finansmarknaden, i bland annat Ryssland.

Aktien

ÅF-aktien sjönk med 29,6% under 2008, jämfört med Stockholmsbörsens
OMXSPI-index som sjönk med 42,0 procent och Mid-Cap-index som sjönk
med 42,3 procent.

Återköp

Under fjärde kvartalet 2008 återköptes 37 000 ÅF-aktier, med stöd av
det bemyndigande som styrelsen fick på årsstämman i ÅF den 23 april
2008. Bemyndigandet gällde förvärv av högst 230 000 egna aktier av
serie B, fram till årsstämman den 5 maj 2009.
Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med
anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram
2008".

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2008 på 6:50 (6:50)
kronor/aktie.

Datum för ekonomisk information 2009

Delårsrapport januari-mars 2009    5 maj
Delårsrapport januari-juni 2009    17 juli
Delårsrapport januari-september 2009  21 oktober


Bolagsstämma (Årsstämma)

Bolagsstämman äger rum den 5 maj klockan 17.00 på ÅFs HK,
Frösundaleden 2, Solna. Formell kallelse sker genom en annons i
rikstäckande dagstidning. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008
skickas med post till aktieägare som anmält intresse till ÅFs
informationsavdelning, och finns tillgänglig på ÅFs huvudkontor och
hemsida (www.afconsult.com) från och med den 6 april.

Stockholm den 17 februari 2009
Jonas Wiström
VD & Koncernchef, ÅF AB

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ÅF AB är skyldig
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.
Denna information lämnades för offentliggörande den 17 februari 2009.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Related files