AFRY press release generic image

ÅFs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 - ett rekordår för ÅF men hårdnande marknad

tis, 02/17/2009 - 08:57

För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20
Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26

Fjärde kvartalet 2008

  • Nettoomsättningen uppgick till 1345 (1 118) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 146 (108) MSEK
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 5:41 (3:95) kronor
Helåret 2008
  • Nettoomsättningen uppgick till 4 569 (3 862) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 479 (332) MSEK
  • Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 19:08 (13:15) kronor
Förslag till utdelning
  • Styrelsen föreslår en utdelning för år 2008 på 6:50 (6:50) kronor/aktie
Kommentar av VD Jonas Wiström 2008 var ÅFs bästa år hittills. Omsättningen steg med drygt 18 procent, varav 8 procent organiskt. Samtidigt ökade rörelsemarginalen till 10,5 (8,6) procent. I det fjärde kvartalet var rörelsemarginalen 10,9 (9,6) procent. Det förbättrade resultatet förklaras främst av fortsatt sänkta kostnader och ett mer lönsamt tjänsteutbud. Konjunkturen försämras nu i spåren av finanskrisen. Såväl orderingång som produktion och sysselsättning inom industrin har minskat väsentligt under senare tid. ÅF är inställt på ett tufft 2009 med stora utmaningar på marknaden. I en osäker marknad ökar vikten av en stark marknadsposition. ÅF har en god finansiell ställning, långa kundrelationer och ett starkt varumärke, vilket gör att bolaget står väl rustat för framtiden. ÅF har tyngdpunkten av verksamheten i långsiktigt expansiva branscher som energi, miljö, infrastruktur och teknisk kontroll. En försämrad efterfrågan märks emellertid för konsultverksamheten med fokus på Produktutveckling, vilken utgör tio procent av ÅF. En satsning på kompetensutveckling sker inom området för att möjliggöra omplaceringar till verksamhetsområden med stark efterfrågan. Samtidigt läggs nu ett varsel om uppsägning av 80 medarbetare i konsultverksamheten och ÅFs moderbolag. Åtgärdsprogrammet beräknas kosta 19 MSEK som kommer att belasta resultatet för första kvartalet 2009 och minska ÅFs kostnader med 10 MSEK från och med andra kvartalet. Omsättning och resultat, Q4 2008 Nettoomsättningen uppgick till 1 345 (1118) MSEK, en ökning med 20 procent. Rörelseresultatet uppgick till 146 (108) MSEK. Rörelsemarginalen var 10,9 (9,6) procent. Debiteringsgraden uppgick till 73 (75) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 94 (68) MSEK. Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 5:41 (3:95) kronor. Omsättning och resultat, Q1-Q4 2008 Nettoomsättningen uppgick till 4569 (3862) MSEK, en ökning med 18 procent. Rörelseresultatet uppgick till 479 (332) MSEK. Rörelsemarginalen var 10,5 (8,6) procent. Debiteringsgraden uppgick till 74 (75) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 328 (220) MSEK. Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 19:08 (13:15) kronor. Förvärv, Q4 2008 ÅF förvärvade 75 procent av det ryska teknikkonsultföretaget ZAO Lonas Technologia (Lonas). Lonas har sitt huvudkontor i St Petersburg samt kontor i Jekaterinburg och Kiev. Bolaget har 250 medarbetare och konsoliderades i ÅF från och med den 1 oktober. Lonas är specialiserat på kraft- och kraftvärmeverk samt turbinanläggningar. Lonas omsatte cirka 20 MEUR med en rörelsemarginal på cirka 10 procent 2008.
Bolaget har en stor orderstock (30 MEUR).

Grundköpeskillingen uppgick till 6 MEUR. En tilläggsköpeskilling kan komma att utgå beroende på resultatutvecklingen 2009-2012. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång ÅF fick i uppdrag av Iggesund Paperboard (Holmen) att leverera ett kundanpassat produktionssystem, PaperLine, för rull-, ark- och magasinshanteringen vid anläggningarna i Iggesund och Strömsbruk. PaperLine-systemet skall levereras under 2009 och ÅF beräknar det initiala ordervärdet till cirka 15 MSEK. ÅF fick en order av Korsnäs AB på cirka 11 MSEK.Uppdraget avser projektering i samband med att Korsnäs investerar i en ny indunstningslinje ochombyggda sodapannorvid sin Gävlefabrik. ÅFs arbete pågår fram till att den nyaindunstningsanläggningen ärdrifttagen under 2010. Alecta Premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med 11,5 MSEK i fjärde kvartalet 2008, jämfört med 2007. Totalt för helåret var påverkan 40 MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet för januari-december var -54 (53) MSEK. Kassaflödet har påverkats av genomförda förvärv med 142 (224) MSEK, investeringar 124 (45) och utdelning till aktieägarna 110 (49) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till290 (310) MSEK. Koncernens nettolåneskuld uppgick vidutgången av 2008till174 (88) MSEK. Eget kapital per aktie var 99kronor. Soliditeten uppgick till47,1procent. Vid årsskiftet 2007/2008 var det egna kapitalet 79 kronor per aktie och soliditeten var47,9 procent.
Per 31 december 2008 uppgick detegna kapitalet till 1 699 MSEK. Detta är en ökning med360 MSEK (jmf 2007),varav 172 MSEK är en förändring avomräkningsreserven. Investeringar Förutom förvärv har bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 124 (45) MSEK under 2008. Under året investerades 32 MSEK i byggnad och mark i ÅFs schweiziska dotterbolag ÅF-Colenco, samt 43 MSEK i ÅFs nya huvudkontor i Solna.
Status i divisionerna
*Omsättning & Resultat har justerats som om genomförda interna strukturförändringar skedde 1/1 2008 Energy *Omsättning Q4, MSEK: 398 (223)
*Rörelsemarginal Q4: 12,7% (9,3%)

*Omsättning Q1-Q4, MSEK: 1051 (700)
*Rörelsemarginal Q1-Q4: 12,4% (8,2%)
Division Energy är en ledande internationell energikonsult med en världsledande ställning inom kärnkraft. Marknaden för energikonsulttjänster var fortsatt stark under fjärde kvartalet. Det kunde emellertid noteras en ökad osäkerhet hos vissa kunder i spåren av finanskrisen. Ett antal kundbeslut har uppskjutits, bland annat i Finland, Baltikum och Sydostasien. Kunderna till Energy är privata eller offentliga kraftföretag, annan energiintensiv industri, myndigheter och finansinstitut. Kundernas investeringar är ofta omfattande och sträcker sig över många år. Energy har en stor orderstock, motsvarande cirka 2 miljarder kronor. Som följd av en långsiktig tro på den ryska energimarknaden förvärvades 75 procent av energikonsultföretaget Lonas med 250 medarbetare i Ryssland. Strategin är att expandera Lonas i CIS-länderna och att nyttja Lonas som underleverantör i stora kraftverksprojekt. Den 1 oktober renodlades divisionen till att vara helt fokuserad på energiområdet. 170 konsulter inom massa & papper flyttades över till division Engineering och divisionen bytte samtidigt namn från Process till Energy. Engineering *Omsättning Q4, MSEK: 376 (382)
*Rörelsemarginal Q4: 13,0% (9,4%)

*Omsättning Q1-Q4, MSEK: 1 452 (1 407)
*Rörelsemarginal Q1-Q4: 11,0% (8,3%)
Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult.
Mot slutet av året märktes en avmattning på marknaden, inom vissa industrisektorer. På grund av kapacitetsbrist inom växande marknadssegment kunde Engineering dock snabbt omfördela resurser och därmed behålla en god lönsamhet. Efterfrågan präglades av effektiviseringar av produktionsanläggningar, miljörelaterade projekt, utveckling av alternativa bränslen och omställning till effektiv energihantering. Den 1 oktober fick Engineering en förstärkning i och med att över 250 konsulter med kompetens inom elkraft samt processingenjörer inom branschområdena massa & papper och livs- & läkemedel flyttades från division Energy. Personalöverföringen ökade divisionens processkunnande väsentligt, vilket förstärker förmågan att komma in tidigt i kundprojekt. Infrastruktur *Omsättning Q4, MSEK: 515 (469)
*Rörelsemarginal Q4: 10,1% (10,3%)

*Omsättning Q1-Q4, MSEK: 1859 (1602)
*Rörelsemarginal Q1-Q4: 10,5% (9,6 %)
Division Infrastruktur har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Kunderna finns inom industrin, offentlig sektor, försvarssektorn och fastighetsmarknaden. Den 1 oktober genomfördes en omorganisation där divisionerna Infrastruktur och System integrerades under namnet Infrastruktur för ett stärkt kunderbjudande och lägre kostnader. Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var fortsatt stark i kvartalet. Merparten av affärsområdena noterade en fortsatt hög debiteringsgrad och en fortsatt god orderingång. Detta med undantag för konsulterna inom Produktutveckling vars marknad försämrades. I syfte att anpassa verksamheten till efterfrågeläget genomförs, under första kvartalet 2009, en satsning på kompetensutveckling och ett varsel av cirka 65 konsulter. Noterbart är den fortsatt höga aktiviteten i största affärsområdet Installation med över 500 medarbetare i Sverige och Norge. Bland annat bidrar ny lagstiftning till stark efterfrågan på effektivare energilösningar i kommersiella, industriella och offentliga lokaler. Det näst största affärsområdet Samhällsbyggnad noterade också en fortsatt stark marknad, tack vare betydande investeringar i svensk järnväg. Nya miljökrav och förväntat stigande energipriser bidrar till ett växande politiskt intresse för spårbundna trafikklösningar. Även arbetsmarknadsåtgärder förväntas driva en del av de kommande infrastrukturprojekten. Kontroll *Omsättning Q4, MSEK: 109 (81)
*Rörelsemarginal Q4: 10,4% (16,7%)

*Omsättning Q1-Q4, MSEK: 361 (287)
*Rörelsemarginal Q1-Q4: 12,1% (14,8%)
Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Marknaden för teknisk kontroll var fortsatt stark i fjärde kvartalet. Det råder brist på erfarna provningstekniker och besiktningsmän, såväl i Sverige som i grannländerna. Tillväxten var synnerligen god inom verksamhetsområdet Lyft. En uppbyggnad av en specialistverksamhet för kärnkraftsindustrin, belastade årsresultatet med 5 MSEK, varav merparten belastade det fjärde kvartalet. Genom ett bolagsförvärv i september etablerades ÅF-Kontroll i Tjeckien med en ledande ställning inom oförstörande provning. Under slutet av året etablerades också ett kontor i Litauen med fokus på kärnkraft och övrig provningsintensiv industri i Baltikum. Den tekniska harmoniseringen inom EU blir en ny stark drivkraft i framtiden. Kontroll räknar med att flera europeiska marknader kommer att avregleras, vilket skapar en mer internationell marknad och förändring i konkurrenssituationen. För PEAB fortsatte Kontroll att genomföra ett omfattande utbildningsprogram kring säkerhet på arbetsplatsen. Totalt har cirka 10000 av kundens medarbetare utbildats.
Antal anställda
Antal årsanställda uppgick till 3 948 personer (3 623). Totalt antal anställda vid periodens slut var 4 448 (3 892), varav 3 168 i Sverige och 1 280 utanför Sverige. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till253 (197) MSEK och resultatet efter finansnetto var -39(-25) MSEK. Likvida medel uppgick till 4 (2) MSEK och för perioden januari-december 2008 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 51 (9) MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen. Risker och osäkerhetsfaktorer ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Koncernens risker finns utförligt beskrivna i ÅFs årsredovisning 2007 på sid. 57-60. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit, men riskexponeringen har ökat till följd av den oroliga finansmarknaden, i bland annat Ryssland. Aktien ÅF-aktien sjönk med 29,6% under 2008, jämfört med Stockholmsbörsens OMXSPI-index som sjönk med 42,0 procent och Mid-Cap-index som sjönk med 42,3 procent. Återköp Under fjärde kvartalet 2008 återköptes 37000 ÅF-aktier, med stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på årsstämman i ÅF den 23 april 2008. Bemyndigandet gällde förvärv av högst 230 000 egna aktier av serie B, fram till årsstämman den 5 maj 2009. Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram 2008". Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för år 2008 på 6:50 (6:50) kronor/aktie. Datum för ekonomisk information 2009

Delårsrapport januari-mars 2009 5 maj
Delårsrapport januari-juni 2009 17 juli
Delårsrapport januari-september 2009 21 oktober
Bolagsstämma (Årsstämma) Bolagsstämman äger rum den 5 maj klockan 17.00 på ÅFs HK, Frösundaleden 2, Solna. Formell kallelse sker genom en annons i rikstäckande dagstidning. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 skickas med post till aktieägare som anmält intresse till ÅFs informationsavdelning, och finns tillgänglig på ÅFs huvudkontor och hemsida (www.afconsult.com) från och med den 6 april.

Stockholm den 17 februari 2009 Jonas Wiström VD & Koncernchef, ÅF AB Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 17 februari 2009. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Ladda ner: pdf - Bokslutskommuniké 2008