AFRY press release generic image

ÅFs bolagsstämma 2005-04-28

fre, 04/29/2005 - 08:32
För mer information: Carl-Erik Nyquist, Styrelseordförande 08-717 91 65/ 070-230 13 33 Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/070-657 20 26

Vid AB Ångpanneföreningens bolagsstämma idag den 28 april beslöts att: En utdelning om 2:60 kronor per aktie ska utgå, med avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning per tisdagen den 3 maj 2005. Utdelningen kommer att utbetalas genom VPC per måndagen den 9 maj 2005. Till styrelseledamöter omvälja Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Gunnar Svedberg, Helena Skåntorp, Magnus Grill, Ulf Dinkelspiel och Peter Sandström. Som personalrepresentanter i styrelsen har utsetts Jan Fröjd samt Eva Lindén och som suppleanter valdes Cecilia Göransson och Per-Åke Östling. På det konstituerade styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Carl-Erik Nyquist till ordförande och Gunnar Svedberg till vice ordförande.
Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av sammanlagt högst 500.000 B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid företagsförvärv betala hela eller del av köpeskillingen med egna aktier.
Uppta ett konvertibelt förlagslån om högst nominellt 96 000 000 kronor, som skall kunna konverteras till aktier av serie B. Emissionen skall riktas till anställda i Aktiebolaget Ångpanneföreningen (publ) och dess dotterbolag i Sverige, Norge och Finland, varvid varje anställd skall få teckna högst nominellt 1 000 000 kronor. Teckning skall ske under perioden från och med den 17 maj till och med den 6 juni 2005. Emissionskursen för det konvertibla förlagslånet skall motsvara lånets nominella belopp. Betalning skall ske kontant eller genom kvittning mot fordran enligt bolagets förlagslån 2000/2005 senast den 17 juni 2005. Lånet skall löpa med årlig ränta beräknad efter en räntesats motsvarande STIBOR 360 dagar och skall förfalla till betalning den 30 juni 2008. Konvertering kommer att kunna påkallas från och med den 2 juli 2007 till och med den 30 maj 2008, till en konverteringskurs motsvarande 123 procent av beräknat genomsnitt av den noterade aktiekursen under perioden från och med den 17 maj 2005 till och med den 27 maj 2005, dock lägst 150 kronor. Skälet är att skapa ett incitamentsprogram för koncernens anställda.


AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18.
www.afconsult.com Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.