AFRY press release generic image

ÅFs styrelse föreslår ny personalkonvertibel

mån, 03/14/2005 - 13:41
Vid styrelsemöte den 14 mars 2005 har styrelsen i Aktiebolaget Ångpanneföreningen (publ) beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 28 april 2005 att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst nominellt 96 000 000 kronor, som skall kunna konverteras till aktier av serie B.
Nedan följer de huvudsakliga villkoren för styrelsens förslag: Emissionen skall riktas till anställda i Aktiebolaget Ångpanneföreningen (publ) och dess dotterbolag i Sverige, samt, om styrelsen finner det rimligt och ändamålsenligt, i Norge och Finland, varvid varje anställd skall få teckna högst nominellt 1 000 000 kronor.

Teckning skall ske under perioden från och med den 17 maj till och med den 6 juni 2005. Emissionskursen för det konvertibla förlagslånet skall motsvara lånets nominella belopp. Betalning skall ske kontant eller genom kvittning mot fordran enligt bolagets förlagslån 2000/2005 senast den 17 juni 2005.

Lånet skall löpa med årlig ränta beräknad efter en räntesats motsvarande STIBOR 360 dagar och skall förfalla till betalning den 30 juni 2008. Konvertering kommer kunna påkallas från och med den 12 januari 2007 till och med den 30 maj 2008 till en konverteringskurs motsvarande 123 procent av på visst sätt beräknat genomsnitt av den noterade aktiekursen under perioden från och med den 17 maj 2005 till och med den 27 maj 2005, dock lägst 140 kronor.
Skälet för styrelsens förslag är att skapa ett incitamentsprogram för koncernens anställda.
Stockholm i mars 2005 Styrelsen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder."

För mer information:

Anders Gabrielsson, Ekonomidirektör 08-657 12 10/ 070-566 71 71 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26