AFRY press release generic image

Bokslutskommuniké ÅF jan - dec 2010

mån, 02/14/2011 - 10:30
Regulatory

För mer information:


VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 (0)70-608 12 20

CFO Jonas Ågrup, +46 (0)70-333 04 95

Informationschef Viktor Svensson, +46 (0)70-657 20 26Fjärde kvartalet 2010

 * Rörelsens intäkter uppgick till 1 278 (1 288) MSEK
 * Rörelseresultatet uppgick till 94 (110) MSEK
 * Rörelsemarginal var 7,4 (8,5) procent
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,02 (2,30) kronorHelåret 2010

 * Rörelsens intäkter uppgick till 4 796 (4 692) MSEK, varav 458 (8) MSEK avser
  försäljning av dotterbolag
 * Rörelseresultatet uppgick till 806 (388) MSEK, varav 489 (8) MSEK i
  reavinster
 * Rörelsemarginal, exkl reavinst, var 7,3 (8,1) procent
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 21,02 (7,93) kronorFörslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för år 2010 på 4,00 (4,00) kronor per aktieKommentar av VD Jonas Wiström:

År 2010 var ett år av stora strukturella förändringar i linje med vår strategi
att bli etta eller tvåa på de marknader vi verkar. Avyttringar genomfördes inom
kontroll och besiktning och förvärv genomfördes inom Energi, Elkraft och
Infrastruktur.

Konjunkturen fortsatte att successivt förbättras i det fjärde kvartalet.
Tydligast var uppgången i Sverige och där framförallt i industrisegmentet,
vilket bidrog till att division Industry lyckades höja rörelsemarginalen till
11,4 procent i fjärde kvartalet, att jämföra med 7,6 procent i första kvartalet.
Även division Technology gjorde ett tillfredsställande kvartal med en stigande
debiteringsgrad och 9,2 procent i marginal.

Divisionerna Energy och Infrastructure noterade ett sämre kvartal. Energys
resultat belastades av uppskjutna projekt inom kärnkraftsområdet, fortsatta
negativa valutakurseffekter och ihållande prispress i Finland. Infrastructures
resultat pressades av att projekt Förbifart Stockholm ytterligare försenats på
grund av ett överklagande samt av förluster i Norge.

ÅF växte organiskt (1 procent) och genomförde bolagsförvärv i fjärde kvartalet.
Förvärven av svenska Energo och spanska Mercados tillförde ÅF cirka 350
kvalificerade medarbetare inom energi, eldistribution och energieffektivitet i
fastigheter.

Sett till helåret 2010 har över 1 000 medarbetare lämnat eller tillkommit genom
avyttringar eller förvärv i linje med strategin att skapa en mer fokuserad
teknisk konsultorganisation med starka divisioner som kan bli marknadsledande.
Försäljningen av ÅF-Kontroll med ca 500 medarbetare, skedde i början av året och
merparten av förvärven i slutet av året. Vid årets utgång var antalet
medarbetare 4 475, vilket är cirka 50 fler än vid utgången av föregående år.

Utgångsläget för 2011 är gynnsamt. ÅF står med en tydlig struktur, ett starkt
varumärke och trenden i debiteringsgrad är positiv för första gången sedan
finanskrisens inträde. Orderingången var över förväntan i fjärde kvartalet
framför allt inom Energy och bedömningen är att ÅFs marknad kommer att fortsätta
förstärkas gradvis i år. Det mesta tyder på att 2011 blir ett bättre år än 2010
för ÅF.

Den övergripande målsättningen kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i
toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att
växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar.Huvudkontor:

ÅF AB, 169 99 Stockholm

Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna

Tfn: 010-505 00 00 Fax: 010-505 00 10

www.afconsult.com / info@afconsult.com

Org.nr. 556120-6474Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
14 februari 2011 klockan 10.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten inklusive tabeller bifogas (pdf)


Related files