Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – december 2018

tors, 07/02/2019 - 08:00 CET
Regulatory

Stark tillväxt och stabilt resultat

”2018 var ett år med hög tillväxttakt och ett stabilt resultat. Vi ser fram emot ett spännande år där vi levererar ledande lösningar till våra kunder och även realiserar det planerade samgåendet med Pöyry”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Fjärde kvartalet 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 3 957 (3 500) MSEK

• EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 357 (344) MSEK

• EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,0 (9,8) procent

• EBITA uppgick till 332 (344) MSEK

• EBITA-marginalen var 8,4 (9,8) procent

• EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 328 (348) MSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,85 (3,28) kronor

Januari-december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 13 975 (12 658) MSEK

• EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 268 (1 117) MSEK

• EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,1 (8,8) procent

• EBITA uppgick till 1 243 (1 027) MSEK

• EBITA-marginalen var 8,9 (8,1) procent

• EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 1 203 (1 033) MSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 10,98 (9,58) kronor

• Styrelsen föreslår en utdelning för år 2018 på 5,00 (5,00) kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅF uppvisar en stark tillväxt och ett stabilt resultat för fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 13,0 (11,6) procent. EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 357 (344) MSEK, och motsvarande EBITA-marginal uppgick till 9,0 (9,8) procent. Kassaflödet är fortsatt starkt.

Marknadsutveckling

Omställningen för att minska klimatpåverkan, samt de globala trenderna inom urbanisering och digitalisering, fortsätter att driva efterfrågan på hållbara lösningar inom samtliga delar av ÅFs affär.

Den generella marknadsutvecklingen och efterfrågan var under fjärde kvartalet fortsatt god och i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal. Inom industrisektorn är efterfrågan på digitalisering, elektrifiering och automation fortsatt god. Behovet av investeringar i infrastruktur i Norden och Schweiz, vilka är ÅFs huvudmarknader, fortsätter att driva efterfrågan inom både kommersiella och offentliga fastigheter samt väg och järnväg, men även i nischade områden såsom arkitektur och design. Energimarknaden är under transformation och vi ser en stabil efterfrågan på våra tjänster i Norden. Även den globala energimarknaden visar en stabil efterfrågan, dock påverkas vår internationella energiaffär av den omställning som vi nu genomför inom division Energy.

Utveckling inom divisionerna

Baserat på den starka efterfrågan på marknaden, fortsätter Division Infrastructure att utvecklas positivt med god tillväxt och lönsamhet. Investeringsnivån inom väg och järnväg är fortsatt god och fastighetssegmentet med fokus på hållbara lösningar utvecklas väl. Under kvartalet erhöll ÅF förnyat förtroende från Swedavia för den fortsatta utbyggnaden av Arlanda flygplats till ett värde av cirka 55 MSEK.

Division Industry levererar ett stabilt resultat och en något starkare tillväxt jämfört med tidigare kvartal under året. Inom fordonsindustrin och tillverkande industri samt Food & Pharma ses en positiv utveckling. Divisionen stöttar kunderna i omställningen mot en hållbar industri, vilket driver en fortsatt stark orderingång inom processindustrin. Industrikunderna efterfrågar alltmer avancerade automationslösningar för att öka både kvalitet och produktivitet i sina anläggningar.

Division Energy visar ett stabilt resultat och tillväxt på den nordiska marknaden, men den internationella marknaden är fortsatt utmanande. Vi genomför en omställning av energiaffären i syfte att förbättra lönsamheten och ställa om affärsmodellen i linje med den pågående energitransformationen. Det innebär ett ökat fokus på våra kärnmarknader och i linje med omställningen förvärvades energiexperten P.A.P i Danmark och Schweizbaserade IFEC Ingegneria under kvartalet.

Division Digital Solutions levererar en stark tillväxt på 20 procent och fortsatt god lönsamhet. Digitaliseringen inom industrin och samhället i stort driver efterfrågan på digitala tjänster och ÅFs förmåga att leverera helhetsåtaganden för hela utvecklingskedjan inom samtliga branscher, ger resultat. Under kvartalet har ÅF slutit samarbetsavtal med Ericsson, vilket kombinerar vår djupa kunskap inom industri och digitalisering med Ericssons kompetens inom telekommunikation. Därmed skapar vi ett starkt erbjudande när kunderna tar nästa steg inom Industry 4.0.

Framgångsrik implementering av strategi

Under 2018 har vi framgångsrikt implementerat vår strategi med fokus på att utveckla vår affärsmodell, öka tillväxten och stärka vår lönsamhet. Vi har under året växt organiskt med 6,3 (3,3) procent och förvärvat elva verksamheter som stärker vår position inom utvalda segment samt geografiskt. I linje med strategin tar vi nu nästa steg för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft, möta våra kunders ökande efterfrågan på helhetsleverantörer med global räckvidd och inte minst möta den pågående konsolideringen i branschen. Genom det planerade förvärvet av Pöyry har vi möjlighet att, inom utvalda segment, bli en internationellt ledande aktör för hållbara lösningar samtidigt som vi skapar en plattform för fortsatt värdeökning och internationell expansion. Med vår kombinerade expertis och storlek kommer vi att kunna ta oss an än större och mer komplexa uppdrag. Det skapar även intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, vilket stärker vårt arbetsgivarvarumärke ytterligare.

Vi har nu lagt 2018 bakom oss och landar på en omsättning för året på 14 miljarder SEK, vilket är en ökning med 10,4 procent jämfört med föregående år. EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 268 (1 117) MSEK och motsvarande EBITA-marginal uppgick till 9,1 (8,8) procent. Vi kan konstatera att 2018 blev ett år med fortsatt tillväxt och lönsamhet, vilket ger goda förutsättningar för framtiden.

Vi ser fram emot ett spännande år tillsammans med kunder, medarbetare och aktieägare och fortsätter hängivet resan mot vår vision att leverera ledande lösningar för framtida generationer - Making Future.

ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files