AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-juni 2003

ons, 08/20/2003 - 08:44
Fortsatt resultatförbättring i allmänt svag konjunktur

* Nettoomsättningen uppgick till 996 (974) MSEK * Resultatet efter finansnetto uppgick till 24 (9) MSEK * Vinst per aktie uppgick till 3:37 (1:47) kronor * Debiteringsgraden uppgick till 69% (67%)

Kommentar av VD Jonas Wiström

I och med andra kvartalet är åtgärdsprogrammet, där närmare 200 medarbetare lämnade företaget genom uppsägning eller förtida pension, fullföljt, enligt plan.

Debiteringsgraden ökade med drygt 2 procentenheter under det första halvåret, framförallt som följd av genomförda personalreduceringar. Därmed förbättrade ÅF resultatet, i en tämligen besvärlig marknad.

Lönsamhetsnivån är ännu inte tillfredsställande. Med genomfört åtgärdsprogram har ÅF goda möjligheter att uppnå högre lönsamhet.

ÅF räknar inte med något förbättrat marknadsläge under återstoden av 2003. Det finns ljusglimtar i viktiga marknadssegment men det är för tidigt att tala om något trendbrott.

För att främja kärnverksamheten pågår en renodling. Beslut togs i andra kvartalet att inleda en försäljningsprocess av dotter- och utbildningsbolaget ÅF-SIFU samt stora delar av fastighetsbeståndet.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

ÅF har tecknat nytt ramavtal med Ericsson avseende konsulttjänster inom Research & Developement, IS/IT och Technical Documentation.

ÅF har fått i uppdrag att uppgradera och utveckla det centrala fjärrvärmenätet i Belgrad, Serbien. Fjärrvärmenätet drivs av Beogradske Elektrane (Belgrad Stad). SIDA står som finansiär av konsultuppdraget. Det totala ordervärdet är cirka 28 MSEK, varav cirka 25 procent tillfaller ÅF.

ÅF ska, tillsammans med Mott McDonald i England, uppgradera och utveckla fjärrvärmenätet i staden Surgut i Ryssland. För ÅF är uppdraget värt 5-6 MSEK.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 996 (974) MSEK. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 497 (495) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 30 (16) MSEK. Rörelsemarginalen var 3,0 (1,6) procent. För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 16 (7) MSEK och rörelsemarginalen var 3,2 (1,3) procent.

Debiteringsgraden uppgick till 69 (67) procent. För det andra kvartalet uppgick debiteringsgraden till 69 (68) procent.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 24 (9) MSEK. Vinstmarginalen var 2,5 (0,9) procent. För andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 13 (2) MSEK.

Vinst per aktie uppgick till 3:37 (1:47) kronor. För det andra kvartalet var Vinst per aktie 1:88 (0:53) kronor.

Status i divisionerna

Energi & Miljö

Efterfrågan på konsulttjänster från energisektorn var god, medan efterfrågan på miljörelaterade uppdrag var något svagare. Energi & Miljö nådde internationella framgångar, särskilt i andra kvartalet. Divisionen vann stora fjärrvärmeuppdrag i Ryssland och Serbien, samt ett miljöuppdrag i Bolivia. Ett taktiskt arbete med att begränsa utbud och säljinsatser till utvalda länder, inom biståndsområdet, bidrog till framgången.

Industri & System

Marknaden för industri- och IT-konsulttjänster låg kvar på en förhållandevis låg nivå, efter en kraftig nedgång under 2002. Fortfarande märks överetablering, viss prispress och kort framförhållning bland kunderna, särskilt i storstadsregionerna. För Industri & System i mellersta Sverige var efterfrågeläget emellertid bra. En annan ljusglimt är att intresset för produkt- och produktionsutvecklande uppdrag fortsätter att öka, vilket passar Industri & Systems kompetens väl.

Installation

Installation märkte av en sjunkande aktivitet på den svenska byggmarknaden och ett ökat konkurrensläge under första halvåret, vilket resulterade i viss prispress. Å andra sidan kompenseras delar av nedgången av ökad efterfrågan på ombyggnads- och förvaltningsuppdrag. En ökning av konsulttjänster för energihushållning är ett annat positivt inslag i marknadsbilden.

Massa & Papper

Efterfrågan på konsulttjänster från massa- och pappersindustrin i Skandinavien ökade något under första halvåret. Detta tillsammans med genomförda åtgärder inom divisionen förklarar resultatökningen. ÅFs franska dotterbolag, Chleq Froté, gav ett negativt resultatbidrag. Den tyska verksamheten bidrog emellertid positivt till resultatet.

Nya marknader

- ÅF-Data

I en relativt kärv marknad för affärssystem förbättrade ÅF-Data resultatet avsevärt för första halvåret, inte minst tack vare genomfört besparingsprogram.

- ÅF-Infrateknik

ÅF-Infrateknik noterade en god orderingång under första halvåret, dock med en viss avmattning under andra kvartalet. Ett senarelagt projekt inom affärsområdet Trafikteknik bidrog till avmattningen. Efter rapportperiodens utgång förvärvades SwedeRail. Företaget bildades 1981 som en internationell rådgivare för effektiva järnvägslösningar.

- ÅF-Kontroll

ÅF-Kontroll åstadkom en avsevärd omsättnings- och resultattillväxt under första halvåret 2003. Efterfrågan inom besiktningsverksamheten har varit god respektive mycket god inom provningsverksamheten.

- ÅF-SIFU

Kraftigt sänkta kostnader och en något stabilare utbildningsmarknad medförde att ÅF-SIFU redovisar ett väsentligt bättre resultat för det första halvåret jämfört med motsvarande period under föregående år.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Från och med verksamhetsåret 2003 har nya rekommendationer från Redovisningsrådet trätt i kraft. Från och med verksamhetsåret 2003 tillämpas RR 22 Utformning av finansiella rapporter och RR 25 Segmentredovisning.

Investeringar

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 17 (21) MSEK för första halvåret 2003.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för det första halvåret uppgick till -34 (-124) MSEK. I kassaflödet ingår en amortering av lån på 15 (3) MSEK samt utbetald utdelning på 11 (74) MSEK.

För det andra kvartalet var kassaflödet positivt, före utdelning till aktieägarna.

Koncernens likvida tillgångar uppgick till 34 (68) MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 58 kronor. Soliditeten var 31 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 57 kronor och soliditeten 30 procent.

Fastighetsförvaltningen

Styrelse och verkställande ledning i ÅF har tagit beslut om att avyttra merparten av koncernens fastighetsbestånd - totalt 7 fastigheter. Marknadsvärdet på fastigheterna som skall avyttras var 170 MSEK vid årsskiftet, enligt Forum Fastighetsekonomi AB.

Undantagen från försäljning är tills vidare Härolden 44 (cirka 10 700 kvm); ÅFs huvudkontor i Stockholm. Fastigheten var värderad till 240 MSEK vid årsskiftet.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning var 48 (48) MSEK, och resultatet efter finansnetto var 69 (6) MSEK. Exklusive upplösning av omstruktureringsreserv var resultatet efter finansnetto 5 MSEK per 2003-06-30.

Aktien

Aktiekursen för ÅF B var 90 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en nedgång med 2 procent sedan årsskiftet. Sax-index steg med 7 procent under samma tidsperiod.

Kapitalmarknadsdag

Den 30 september, med början klockan 14.00, håller ÅF Kapitalmarknadsdag på Fleminggatan 7 (HK) i Stockholm. För vidare information och anmälan, kontakta: Viktor Svensson, Informationschef.

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapporten januari-september presenteras den 23 oktober.

Stockholm den 20 augusti 2003 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström Verkställande Direktör

För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070 608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

AB Ångpanneföreningen (publikt) Fleminggatan 7 Box 8133 104 20 Stockholm.
Telefon 08-657 10 00.
Fax 08-650 91 18.
www.af.se.
Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.