AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-juni 2004: Bättre lönsamhet och förbättrade utsikter

fre, 08/20/2004 - 09:50
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070 608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Nettoomsättningen uppgick till 1 089 (996) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 37 (24) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 36 (19) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 6:08 (3:37) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström Marknaden för tekniska konsulttjänster har fortsatt att stabiliseras och efterfrågan ökade något under det första halvåret. Förbättringen var särskilt tydligt mot slutet av perioden. ÅF märker en gradvis ökad orderingång, och ett stigande intresse för industriella investeringar för tillväxt. Lönsamheten fortsatte att utvecklas i positiv riktning och steg jämfört med samma period i fjol, framförallt tack vare en god omsättningstillväxt. Företagsförvärv och en stigande debiteringsgrad i det andra kvartalet bidrog till att omsättningen ökade med närmare 10 procent. ÅF kommer att fortsätta genomföra åtgärder för effektivisering och koncentration på kärnverksamheten för att stärka marknadspositionerna. Detta tillsammans med förbättrade marknadsutsikter gör att förutsättningarna för en ökad debiteringsgrad är goda för det andra halvåret. Samtidigt återfinns en tendens till ökade priser men från en låg nivå. Målet om att nå ett märkbart förbättrat resultat för 2004 kvarstår. Koncernens finansiella ställning är relativt stark. Fokus vid sidan av lönsamheten är fortsatt internationalisering samt ett aktivt deltagande i konsolideringen av branschen. ÅF har 20 procent av medarbetarna utanför Sverige och arbetet med att skapa en slagkraftig internationell struktur fortgår. Väsentliga händelser under andra kvartalet I syfte att avsevärt förstärka ÅFs konkurrenskraft inom skogsindustrin har en ny internationell organisation bildats inom division Massa & Papper. Verksamheten (med nästan 700 medarbetare) som bedrivs i Sverige, Finland, Frankrike, Spanien, Tyskland, Tjeckien och Sydafrika, delades in i landsöverskridande affärsområden: "Consulting" och "Engineering". Chef för affärsområdet Engineering är Timo Juvonen och chef för affärsområdet Consulting är Jan-Erik Eriksson. Syftet är att bli en ännu starkare partner i samband med större internationella projekt, utan att förlora den unika närheten till kunden som ÅFs mycket spridda kontorsnät utgör. ÅF tecknade nytt ramavtal med Ericsson gällande konsulttjänster inom Forskning och Utveckling. Avtalet löper på ett år. ÅF har ett stort antal telekomkonsulter, och har flera pågående projekt till exempel inom utveckling och underhåll av 2G- och 3G system.
I undersökningen Företagsbarometern 2004 (ideala arbetsgivare) fanns ÅF bland de tio bäst placerade företagen (alla kategorier) i Sverige, framröstad av landets blivande civilingenjörer. ÅF var det högst placerade konsultföretaget i rankingen, och fick av Universum pris som "branschbäst". 6000 studenter har svarat på frågor från undersökningsföretaget Universum om sin ideala arbetsgivare.
Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 089 (996) MSEK. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 569 (497) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 39 (30) MSEK. Rörelsemarginalen var 3,6 (3,0) procent. För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 23 (16) MSEK och rörelsemarginalen var 4,0 (3,2) procent. Debiteringsgraden uppgick till 69 (69) procent. För det andra kvartalet uppgick debiteringsgraden till 70 (69) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 37 (24) MSEK. Vinstmarginalen var 3,4 (2,5) procent. För andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 22 (13) MSEK och vinstmarginalen var 3,9 (2,7) procent.
Vinst per aktie uppgick till 6:08 (3:37) kronor. För det andra kvartalet var Vinst per aktie 4:35 (1:88) kronor. Periodens skattekostnad uppgick till 1,4 (6,1) MSEK. Den låga skattekostnaden förklaras av att reavinsten vid fastighetsförsäljningarna är skattefri. Status i divisionerna Energi & Miljö Rörelsemarginal: 4,4% (4,5%) Marknaden för energi- och miljöinriktade konsulttjänster var god. Energiverksamheten gjorde ett förbättrat och tillfredsställande andra kvartal, efter en trög start på året. Emellertid gick det sämre för Miljöverksamheten, delvis till följd av säsongsmässiga effekter. Integrationen av det i första kvartalet förvärvade Fortum Teknik & Miljö (cirka 80 medarbetare) går planenligt väl.
Industri Rörelsemarginal: 6,0% (4,1%) Marknaden för division Industri förbättrades successivt. Affärsområdena - Industriell IT, Automation och Elkraft - hade en relativt god orderingång från basindustrin. Affärsområdet Elkraft redovisade en god lönsamhet och växte snabbt genom integrationen av den elkraftstekniska verksamheten (cirka 50 medarbetare), från Fortum Teknik & Miljö. Infrateknik Rörelsemarginal: 7,9% (5,1%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster var stark. Ett flertal större projekt i Sverige har beslutats och division Infrateknik tar marknadsandelar. Infrateknik har fått relativt stora uppdrag inom ramen för exempelvis Citybanan, Citytunneln och Uppsala Bangård, vilket påverkade samtliga affärsområden positivt. Efter rapportperiodens slut förvärvades det tekniska managementkonsultföretaget Konsultgruppen STIBI AB i Stockholm med 25 medarbetare. Installation Rörelsemarginal: 4,3% (5,2%) Marknaden för byggkonsultverksamhet har försvagats under det första halvåret till följd av låga investeringar i bostäder och kommersiella lokaler. Ökad konkurrens och färre stora uppdrag har gett svårigheter i att få kontinuitet i sysselsättningen. I kraft av en stark marknadsposition i flera av de geografiska regionerna samt en ökning av uppdrag kopplade till ombyggnationer har division Installation klarat av att hålla en acceptabel sysselsättningsnivå.
Kontroll Rörelsemarginal: 8,4% (6,7%) Marknaden för Kontrolls samtliga verksamhetsgrenar - Besiktning, Provning och Certifiering - var god. Divisionen tog fortsatt nya marknadsandelar och uppvisade en stark organisk tillväxt och god lönsamhet. Massa & Papper Rörelsemarginal: 5,6% (2,5%) Marknaden för konsulttjänster för massa- och pappersindustrin i Europa har klart förbättrats under det första halvåret. Orsaken är att efterfrågan på papper, särskilt finpapperskvaliteter, successivt förbättrats. Division Massa & Papper har haft en god orderingång, och sysselsättningen steg i det andra kvartalet. Arbetet med att skapa en internationell struktur har gett resultat i form av relativt stora order i Tyskland och Spanien, där kompetenser från ÅF-kontor i olika länder utnyttjas.
System Rörelsemarginal: 0,1% (-0,3%) Marknaden för IT och Produktutveckling var fortsatt kärv. Konkurrensen var hård och priserna förhållandevis låga, även om prisbilden sakta men säkert förbättrats. Mot slutet av perioden märktes en signifikant ökad aktivitet i telekomsektorn, där Ericsson är en betydelsefull kund. I andra kvartalet genomfördes en organisatorisk förändring inom division System för att få större fokus på nyförsäljning framöver. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är samma som i den senaste årsredovisningen, men med undantag för redovisningen av pensionskostnader till följd av Redovisningsrådets rekommendation RR29 Ersättningar till anställda, som började gälla den 1 januari 2004. Övergången till de nya reglerna har påverkat det egna kapitalet positivt med 1,6 MSEK. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 23 (17) MSEK för det första halvåret 2004. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet för det första halvåret uppgick till 78 (-34) MSEK. Före utdelning och amortering av lån uppgick kassaflödet till 112 (-8) MSEK.
Kassaflödet har påverkats positivt med 124 MSEK av försäljning av fastigheter.
För andra kvartalet uppgick kassaflödet, före utdelning och amortering av lån, till 84 MSEK (9) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 170 (34) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 65 kronor. Soliditeten var 31 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 59 kronor och soliditeten 31 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut att sälja sju av koncernens åtta fastigheter. I fjärde kvartalet såldes den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (cirka 3 500m2) till Humlegården HB, som tillträdde fastigheten i början av 2004. Vinsten, motsvarande 21,5 MSEK redovisades i det första kvartalet.

De fem till försäljning kvarvarande fastigheterna såldes i januari 2004 till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen påverkade ÅFs nettoresultat för det andra kvartalet positivt med 2,1 MSEK, och gav samtidigt ett likviditetstillskott om 80 MSEK.

Den fastighet som därefter är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 (10 700 m2); ÅFs huvudkontor på Fleminggatan i Stockholm. Fastigheten, som är bokförd till 127 MSEK, värderades till 220 (240) MSEK vid årsskiftet 2003/2004, utav Forum Fastighetsekonomi AB. Moderbolaget Moderbolagets omsättning var 62 (48) MSEK, och resultatet efter finansnetto var -9 (69) MSEK. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 136 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 17 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens breda Sax-index steg med 10 procent under samma tidsperiod. Kapitalmarknadsdag Den 21 september, med början klockan 14.00, håller ÅF Kapitalmarknadsdag på Fleminggatan 7 (HK) i Stockholm. För vidare information och anmälan, kontakta: Viktor Svensson, Informationschef. Nästa rapporttillfälle Delårsrapporten januari-september presenteras den 27 oktober.
Stockholm den 20 augusti 2004 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: http://hugin.info/1253/R/957206/137251.pdf