AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-juni 2006 - Bra start för genomförda förvärv

ons, 08/23/2006 - 11:24


För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Nettoomsättningen uppgick till 1 394 (1 217) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 74 (62) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 72 (60) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 46 (41) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 3:71 (3:42) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF har tagit ett stort steg framåt på den europeiska teknikkonsultmarknaden under första halvåret 2006. Vi genomförde tre större förvärv (Enprima Oy, Ingemansson Technology AB och Benima-bolagen) med totalt cirka 900 medarbetare - vilket motsvarar en tillväxt om cirka 35 procent för koncernen. Förvärven har tagits emot väl på kundmarknaden och samordningen med övriga ÅF går snabbare än väntat. Särskilt glädjande är att förvärven hittills infriat eller överträffat mina resultatförväntningar.
I samband med förvärv av Benima-bolagen bildades en ny division, ÅF-Benima. Divisionen består av ÅFs automationsverksamhet, tidigare inom division Process, och Benima-bolagen. Divisionen blir ledande i Sverige inom industriautomation.
Jag är sammantaget nöjd med resultatutvecklingen i fyra av fem ÅF-divisioner. Division Process har inte infriat ställda förväntningar. Verksamheten har tvingats genomföra stora nedskrivningar i fastprisprojekt (cirka 20 MSEK under det första halvåret) samtidigt som debiteringsgraden har varit låg i framför allt Tyskland och Frankrike. Division Infrastruktur, med nära 1 000 medarbetare, fortsätter att vinna marknadsandelar och levererade ett bra resultat. Division System vann ett flertal nya affärer och fortsatte att förbättra resultaten - rörelsemarginalen ökade till närmare 7 procent för första halvåret. Division Kontroll gjorde ett resultat i linje med förväntan och nybildade ÅF-Benima fick en bra start.
I början av augusti avslutades och fulltecknades en företrädesrättsemission som inbringar cirka 290 MSEK netto till ÅF i det tredje kvartalet. Detta betyder att vår finansiella styrka och flexibilitet är återställd efter förvärven under första halvåret.

Företagsförvärv och samarbeten ÅF förvärvade teknikkonsultverksamheten Benima med cirka 500 medarbetare på ett 30-tal kontor i Norden. Säljare var Teleca AB. Förvärvskostnaden uppgick till totalt 525 MSEK, fördelat på 412 MSEK kontant och 113 MSEK genom apportemission till Teleca AB. Av förvärvskostnaden hänför sig 481 MSEK till immateriella tillgångar, varav preliminärt 445 MSEK klassificeras som goodwill. Verksamheten konsoliderades i ÅF från den 1 maj 2006. Benima påverkade ÅFs omsättning med 87 MSEK och ÅFs rörelseresultat med 7 MSEK i det andra kvartalet. ÅF förvärvade energikonsultföretaget Enprima Oy med cirka 270 medarbetare på ett 10-tal kontor i Europa, bland annat i Ryssland. Säljare var Fortum Power & Heat Oy, Powest Oy, BE&K International Inc samt management i Enprima. Förvärvskostnaden uppgick till 26 MEURO. Med Enprima följde en nettokassa om 11 MEURO. Av förvärvskostnaden hänför sig 130 MSEK till immateriella tillgångar, varav preliminärt 121 MSEK klassificeras som goodwill. Verksamheten konsoliderades i ÅF från den 24 april 2006. Enprima påverkade ÅFs omsättning med 63 MSEK och ÅFs rörelseresultat med 3 MSEK i det andra kvartalet.
Väsentliga händelser under andra kvartalet Styrelsen föreslog en företrädesrättsemission om cirka 300 MSEK (högst 4 500 000 B-aktier) för att efter förvärven av Enprima Oy (Q1), Ingemansson Technology AB (Q1) och Benima-bolagen (Q2), återställa ÅFs finansiella flexibilitet och skapa en beredskap för framtida förvärv.
Vid en extra bolagsstämma den 15 juni 2006 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesrättsemission om cirka 300 MSEK (högst 4 500 000 B-aktier).
Styrelsen i ÅF fastställde därefter med stöd utav stämmans bemyndigande villkoren för emissionen till 1:4 och 93 SEK per aktie, innebärande en emission som vid full teckning tillför ÅF cirka 300 MSEK, före kostnader relaterade till genomförande av emissionen. Svenska Handelsbanken AB garanterade samtidigt att teckna aktier som inte tecknas av aktieägare med eller utan stöd av teckningsrätter, för ett belopp om 232 MSEK.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång En sammanräkning av ÅFs nyemission den 2006-08-18 visade att 3 216 292 nya B-aktier, motsvarande 99,5% av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.
De 15 872 B-aktier som inte tecknades, motsvarande 0,5 procent av antalet erbjudna B-aktier, tilldelas de aktieägare som önskat teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrevs i prospektet. Emissionen blev därigenom fulltecknad och ÅF tillförs cirka 300 MSEK före emissionskostnader i tredje kvartalet.
ÅF, genom division System, förvärvade i juni IT-konsulten Combra med 60 medarbetare i Stockholm, Uppsala och Lund. Köpeskillingen uppgick till cirka 30 MSEK - varav 15,2 MSEK erlades kontant och resten i form av 117 155 nyemitterade ÅF-aktier. Uppgörelsen innehöll även en tilläggsköpeskilling baserad på resultatutvecklingen under tre år framåt.


Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 394 (1 217) MSEK. För det andra kvartalet uppgick omsättningen till 771 (634) MSEK. Rörelseresultatet var 74 (62) MSEK. Rörelsemarginalen var 5,3 (5,1) procent. För det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 30 (37) MSEK och rörelsemarginalen var 3,9 (5,9) procent. Debiteringsgraden uppgick till 72 (72) procent. För det andra kvartalet uppgick debiteringsgraden till 74 (72) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 72 (60) MSEK. Vinstmarginalen var 5,1 (4,9) procent. För det andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 29 (36) MSEK och vinstmarginalen var 3,7 (5,7) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 46 (41) MSEK. För andra kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 15 (25) MSEK. Koncernens skatt för januari-juni blev 26 MSEK. Den relativt höga skattekostnaden förklaras av en försiktig värdering av under perioden uppkomna underskott i utlandsbolagen. Vinst per aktie uppgick till 3:71 (3:42) kronor. För andra kvartalet var Vinst per aktie 1:18 (2:00) kronor. Status i divisionerna, Q2 2006 Infrastruktur Rörelsemarginal 6 mån: 8,8% (8,1%) Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster inom infrastrukturområdet inom fyra branschområden; telekom, installation, samhällsbyggnad och elkraft.
Marknaden har varit fortsatt god under andra kvartalet, med särskilt hög aktivitet inom bygg- och anläggningsbranschen, vilket framför allt gynnade det största affärsområdet (Installation). Också övriga affärsområden noterade en fortsatt stark efterfrågan. Orderingången från försvarsmakten och telekombranschen ökade efter flera år av svag efterfrågan. Samtidigt arbetar elkraftbolagen intensivt med att säkerställa distributionssäkerheten i elnäten efter en lång period av låga investeringar - vilket fortsätter att generera uppdrag för divisionen. Även inom samhällsbyggnad var orderingången god tack vare fortsatta investeringar inom väg- och järnvägsområdet. Det stigande oljepriset och ökande miljökrav bidrar till ett växande intresse för framtida kollektivtrafik- och transportfrågor, vilket har resulterat i ett antal intressanta projekt. Divisionen finns idag på ett 40-tal orter i Sverige och Norge och beläggningen är god på samtliga orter. Förvärvade Ingemansson Technology har bidragit positivt och stärkt samtliga affärsområden. Bolaget konsoliderades från den 1 februari 2006.


Process Rörelsemarginal 6 mån: 0,5% (5,8%) Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom vissa nischer av massa- och pappersindustrin samt energiintensiv industri. Det andra kvartalet var en period av stora omställningar för division Process. Den 1 maj reducerades divisionen med 400 medarbetare inom el och automation som gick över till den nybildade divisionen ÅF-Benima. Samtidigt ökade divisionen med 270 medarbetare genom förvärvet av Finlands ledande energikonsultföretag Enprima Oy. Debiteringsgraden har inte varit tillfredsställande trots den relativt goda marknaden och särskilt låg var sysselsättningen i Tyskland och Frankrike. Högst var sysselsättningen i den svenska verksamheten, där debiteringsgraden steg successivt i andra kvartalet. En andra viktig förklaring till det svaga resultatet var stora nedskrivningar i fastprisprojekt, totalt cirka 20 MSEK under första halvåret, varav cirka 12 MSEK i det andra kvartalet. En omfattande organisationsomställning genomförs från och med 1 augusti i syfte att öka lönsamheten så snabbt som möjligt. Den nya organisationen syftar till att bättre tydliggöra ansvaret för försäljning och marknadsföring. Genom denna förändring får affärsområdena energi, massa & papper samt leverantörstjänster gemensamma resurser på ett annat sätt än tidigare, vilket kommer att underlätta kalkylering, planering och uppföljning av projekt. I slutet av det andra kvartalet fick division Process ett omfattande beräkningsuppdrag åt tyska Siemens avseende Oskarshamns Kärnkraftverk. Kontroll Rörelsemarginal 6 mån: 8,1% (9,9%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare. Division Kontroll kände av en tillfälligt något svagare marknad. I slutet av andra kvartalet noterades dock en efterfrågeökning från raffinaderi-, skogs- och kärnkraftsindustrin. Också aktiviteten inom järnvägssektorn var generellt sett ökande, framförallt tack vare ökat säkerhetstänkande och att vagnparken håller på att bli äldre. Ett stort uppdrag har under andra kvartalet genomförts för EuroMaint avseende tågunderhåll.
Inom kärnkraftsindustrin har uppdragen främst rört säkerhetshöjande och effekthöjande åtgärder. Inom verksamhetsområdet Provning har efterfrågan ökat kraftigt på grund av nya investeringar i Sverige, men också i Finland där ett nytt kärnkraftverk håller på att byggas. I kvartalet tecknade dessutom samriskbolaget ÅF-TÜV Nord ett treårsavtal med Forsmark avseende konstruktionskontroll. Forsmark är en ny kund och uppdraget startar under hösten. System Rörelsemarginal 6 mån: 6,7% (1,4%) Division System erbjuder tjänster inom IT-system, Inbyggda system samt Mekanik & Beräkning. Marknaden för division System har varit stark under det andra kvartalet - särskilt inom telekom, medicinteknik samt inom fordonsindustrin. Divisionen har under kvartalet fått nya uppdrag av bland andra Autoliv, ABB, Alfa Laval, Ericsson och Volvo.
För att möta en allt starkare marknad med många nya förfrågningar har rekrytering av nya medarbetare fortsatt att vara i fokus. Det sedan tidigare uttalade målet är att rekrytera 100 medarbetare under år 2006 och under första halvåret rekryterades totalt 48 medarbetare. Ett par nyckelrekryteringar gjordes inom marknadsområdet inbyggda system (elektronik i produkter), dels för Göteborgsregionen och dels för regionen Malmö/Lund. Efter rapportperiodens utgång kompletterades den organiska tillväxten med förvärvet av IT-konsulten Combra med 60 anställda. Förvärvet stärker divisionens ställning som en ledande leverantör av tjänster för produktutveckling och inbyggda system. ÅF-Benima Rörelsemarginal 6 mån: 7,9% (-)* Divisionen erbjuder tjänster inom automation och industriell IT och är ledande i Norden. ÅF-Benima är en nybildad division i samband med förvärvet av Benima.
Marknaden har varit god och även stärkts något under det gångna kvartalet. Hög aktivitet bland kunderna har bidragit till ökad efterfrågan på kompetent personal, vilket har gynnat ÅF-Benima. För divisionen har detta medfört nya uppdrag och att flera pågående projekt växt i omfång, inte minst åt LKAB. I andra kvartalet vann divisionen ett flertal betydande order. I Danmark fick ÅF-Benima ett stort uppdrag från tyska Linde-KCA avseende modernisering av en av Novo Nordisks fabriker. Denna order kommer att leda till behov av nyanställningar i Danmark under de kommande kvartalen. I Taiwan fick ÅF-Benima i uppdrag att modernisera IT-systemet vid ett av China Steels tunnplåtslager. Divisionen fick dessutom ett automationsuppdrag för en ny avfallsförbränningslinje åt Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag (SYSAV). *Benima-bolagen liksom den överförda automationsverksamheten konsoliderades i ÅF-Benima divisionen från och med 2006-05-01.
Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och därutöver följande hänvisning till 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2005 (not 2 sid. 52 ). Moderbolagets redovisningsprinciper har ändrats så att ÅRL 4 kap. 14 paragraf a-e tillämpas från och med 1 januari 2006.

Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 16 (21) MSEK för perioden januari-juni 2006.
Moderbolaget Moderbolagets omsättning var 99 (74) MSEK, och resultatet efter finansnetto var 13 (48) MSEK. Likvida medel uppgick till 24 (74) MSEK och för perioden januari-juni 2006 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 6 (8) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 17 (-61) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 82 (33) MSEK. För det andra kvartalet uppgick kassaflödet till 4 (7) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 260 (115) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 57 kronor. Soliditeten var 33 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 49 kronor och soliditeten 34 procent. Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid halvårsskiftet till 390 (104) MSEK. Den företrädesrättsemission som har genomförts under sommaren beräknas tillföra cirka 290 MSEK i likvida medel under tredje kvartalet. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 126 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 15,0 procent under perioden januari-juni. Stockholmsbörsens OMXSPI-index steg med 2,2 procent under samma tidsperiod. Kapitalmarknadsdag Den 21 september, med början klockan 14.00, hålls ÅFs årliga kapitalmarknadsdag på Hotell/Restaurang J Nacka Strand (Lokal: Fabrikörsvillan), Stockholm. För ytterligare information och anmälan, kontakta: informationschef Viktor Svensson på telefon: 08-657 12 01 eller via e-post viktor.svensson@afconsult.com Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2006 offentliggörs den 9 november 2006.
Stockholm den 23 augusti 2006 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör (Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer)

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari-juni 2006

http://hugin.info/1253/R/1070628/182309.pdf