AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-juni 2007: ÅF: 36 % tillväxt och mer än fördubblat resultat

tis, 08/21/2007 - 09:36
För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26

Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen uppgick till 968 (771) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 85 (30) MSEK Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 85 (30) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 58 (15) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3:53 (1:10) kronor Första halvåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 1 900 (1 394) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 159 (74) MSEK Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 159 (55) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 107 (46) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 6:54 (3:45) kronor Kommenterar från VD Jonas Wiström: 2007 har börjat bra för ÅF. Omsättningen ökade med 36 procent och rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent. Jämförbar rörelsemarginal i fjol var 4,0 procent. Debiteringsgraden steg med mer än tre procentenheter till 75,4 procent.
Särskilt glädjande var att resultatet för det andra kvartalet översteg resultatet för första kvartalet, trots att det andra kvartalet var en arbetsvecka kortare. Efter en mycket fin arbetsinsats från ÅFs medarbetare kan vi därmed efter sex månader redovisa ett resultat som är i nivå med helårsresultatet för år 2006.
Under sommaren slutförde vi renodlingen av division Process via två bolagsförsäljningar. I kraft av denna renodling stärks möjligheterna till fortsatt högre intjäning och fokus kan åter läggas på tillväxt, inte minst inom det expansiva energiområdet. Övriga divisioner utvecklas över eller i linje med förväntan och den närmaste framtiden ser lovande ut. Verksamheterna är i dag väl positionerade på en fortsatt stark marknad. Detta gör sammantaget att utsikterna för ÅF-koncernen är goda.
Företagsförvärv och avyttringar ÅF ökade sitt ägande i det danska teknikkonsultföretaget Hansen & Henneberg, med 55 medarbetare, från 49 procent till 80 procent. Förvärvet skedde som ett resultat av ett bra samarbete mellan ÅF och Hansen & Henneberg under de senaste åren. ÅF förvärvade 49 procent av aktierna år 2001. ÅF förvärvade teknikkonsultföretaget Cordinor med 15 medarbetare i Luleå och Kiruna. Cordinor erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom främst gruvindustrin. ÅF avyttrade den återstående delen av det finska dotterbolaget ÅF-CTS Oy med 130 medarbetare för 4 MEURO, vilket var i linje med bokfört värde. Köpare var ledningen för ÅF-CTS Oy. Den 1 januari 2007 gick 70 medarbetare från ÅF-CTS Oy över till ÅF-Enprima Oy. Affären godkändes av en extra bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen den 14 augusti. ÅF avyttrade det franska dotterbolaget AF Chleq Froté S.A med 50 medarbetare. Köpare är ledningen för AF Chleq Froté S.A. Försäljningspriset uppgick till 3 EURO.
Någon resultateffekt på grund av avyttringen uppstår inte då reservering skett i bokslutet för år 2006. Affären godkändes av en extra bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen den 14 augusti 2007. Väsentliga händelser under andra kvartalet ÅF vann ett stort konsultuppdrag avseende en ny kombinerad kraftvärmeanläggning i Tartu, Estland. Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Estland och Finland. Ordervärdet för ÅF uppgår till drygt 30 MSEK. ÅF vann ett omfattande konsultuppdrag avseende ett nytt torv- och biobränsleeldat kraftvärmeverk som skall byggas i staden Jyväskylä i mellersta Finland. Ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 80 MSEK. ÅF rekryterade Jonas Ågrup till ny Chief Financial Officer, CFO, med tillträde den 3 september 2007. Jonas Ågrup är civilekonom med lång erfarenhet av arbete inom börsnoterade internationella företag. Jonas kommer närmast från WM-data Sverige där han arbetat som Vice VD med ansvar för ekonomi och administration sedan 2006.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång ÅF fick en omfattande order av Banverket gällande Projekt Citybanan i Stockholm. ÅFs uppdrag uppskattas vara värt cirka 200 MSEK och beräknas pågå fram till år 2016. Uppdraget består av tre tekniska projekt: Tomteboda Bangård, Dubbelspårstunneln med tillhörande stationer, samt Management för risk och säkerhet. ÅFs uppdrag rörande Tomteboda och Dubbelspårstunneln avser projektering av samtliga järnvägstekniska discipliner som Mark, Spår, El , Signal, Tele, SCADA och kanalisation samt teknisk support fram till och med idrifttagande. Som ett resultat av det första konverteringstillfället i ÅFs personalkonvertibel 2005/2008 har 523 608, av möjliga 625 000, B-aktier nyemitterats - vilket ger en utspädning om 3,1 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna. Det nya antalet aktier i ÅF uppgår till 16 892 534, varav 804 438 är A-aktier och 16 088 096 är B-aktier. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 900 (1 394) MSEK, en ökning med 36 procent. För det andra kvartalet uppgick omsättningen till 968 (771) MSEK, en ökning med 25 procent.
Rörelseresultatet var 159 (74) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,4 (5,3) procent. För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 85 (30) MSEK och rörelsemarginalen var 8,8 (3,9) procent. Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet 2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende försäljningen av PX Business Solutions. Förra året var rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 55 MSEK och rörelsemarginalen var 4,0 procent. Debiteringsgraden uppgick till 75,4 (72,1) procent. För andra kvartalet uppgick debiteringsgraden till 76,6 (70,5) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 156 (72) MSEK. Vinstmarginalen var 8,2 (5,1) procent. För det andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 84 (29) MSEK och vinstmarginalen var 8,7 (3,7) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 107 (46) MSEK. För andra kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 58 (15) MSEK. Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 6:54 (3:45) kronor. För det andra kvartalet var Vinsten per aktie, före utspädning, 3:53 (1:10) kronor. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 65 (17) MSEK. Före utdelning och upptagande av lån uppgick kassaflödet till 129 (-454) MSEK. För andra kvartalet uppgick kassaflödet till 57 (4) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 322 (260) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72 kronor. Soliditeten var 49 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 67 kronor och soliditeten var 48 procent. Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid halvårsskiftet till 24 (390) MSEK. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 17 (16) MSEK för perioden januari-juni 2007.

Status i divisionerna Engineering Rörelsemarginal 6 mån: 9,5% (7,9%) Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell IT och mekanik och är ledande i Norden. Marknaden var fortsatt stark under det andra kvartalet vilket bidrog till att divisionens debiteringsgrad var hög. Införandet av en ny anbudsdatabas och ett nytt säljstödssystem har resulterat i ett effektivare säljarbete. Orderingången var mycket god i andra kvartalet.
Mekanikverksamheten med cirka 150 medarbetare, som införlivades i Engineering från den 1 januari 2007, har utvecklats väl. Genom förvärvet av teknikkonsulten Cordinor togs ytterligare ett steg inom mekanikområdet. Förvärvet är strategiskt viktigt då det förstärker divisionens ledande ställning i Norrbotten och utökar tjänsteutbudet gentemot LKAB och övrig gruvindustri. I andra kvartalet fick division Engineering utökade uppdrag åt Forsmarks kärnkraftverk, vilket föranlett beslut om en etablering lokalt på kärnkraftverket. Divisionen fick också ett större uppdrag av Vägverket Färjerederiet som avsåg teknisk expertis rörande styrsystem och hydraulik. Ökad aktivitet noterades även på pappers- och massaområdet med uppdrag från bland andra Iggesund i samband med ombyggnad av en mesaugn, samt projekt för Metso Paper i Portugal, Indien och Kina. Infrastruktur Rörelsemarginal 6 mån: 11,6% (8,8%) Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom affärsområdena: kommunikation och underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad och elkraft. Marknaden var fortsatt mycket stark under det andra kvartalet och som en följd därav låg kapacitetsutnyttjandet på en minst lika hög nivå som under föregående kvartal. Divisionen växte i Danmark genom att utöka ägandet i det danska teknikkonsultföretaget Hansen & Henneberg från 49 till 80 procent. Option finns att förvärva återstoden. Hansen & Henneberg bidrar med kvalificerad teknisk expertis inom områdena belysningssystem, trafikstyrning och elteknik. I andra kvartalet fick divisionen genom affärssegmentet Ljud & Vibrationer i uppdrag att utföra två bullerkartläggningar åt Vägverket respektive Norrköpings kommun. Divisionen fick också i uppdrag att projektera både el- och VVS-installationer vid Psykiatrins Hus på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid halvårsskiftet fick divisionen förtroendet att projektera väsentliga delar inför den planerade Citybanan i Stockholm. Uppdraget bedöms vara värt cirka 200 MSEK för ÅF.

Kontroll Rörelsemarginal 6 mån: 11,6% (8,1%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.
En stark efterfrågan bidrog till att divisionen hade en betydligt högre sysselsättningsgrad under kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. Den starka efterfrågan noterades framför allt ifrån kärnkrafts- och petrokemiindustrin. Den organiska tillväxten var god och bidrog till att förstärka Kontrolls marknadsposition. Kontroll vann flera intressanta uppdrag i andra kvartalet - bland annat kan nämnas en omfattande tillståndskontroll av hamnanläggningar i Valetta på Malta och i Venedig. Vidare fick divisionen ett omfattande utbildningsuppdrag av byggföretaget Peab inom arbetsmiljösäkerhet. Process Rörelsemarginal 6 mån: 6,2% (0,5%) Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn. Marknaden var fortsatt stark under det andra kvartalet, i synnerhet inom energiområdet. Från massa- och pappersindustrin ökade efterfrågan något. Divisionens debiteringsgrad var totalt sett stigande under det andra kvartalet. Det råder internationell högkonjunktur i energisektorn och ÅFs orderingång var mycket god i andra kvartalet, inte minst i Finland och Baltikum. Synnerligen god är efterfrågan på konsulttjänster som rör biobränsleeldade kraftvärmeverk. ÅF är marknadsledande på detta område och har tecknat fyra stora kontrakt på biobränsleeldade kraftvärmeverk i år.
Som en viktig del i den från ÅF tidigare kommunicerade renodlingen av division Process såldes de finländska och franska dotterbolagen, ÅF-CTS respektive AF Chleq Froté, med totalt 180 medarbetare, under det andra kvartalet. System Rörelsemarginal 6 mån: 7,5% (6,7%) Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT.
Marknaden förstärktes ytterligare i andra kvartalet och förbättringen gäller samtliga av divisionens kundsegment - det vill säga telekom, fordon, life science och verkstad. Högst var aktiviteten inom telekomsegmentet under perioden. Division System fick till exempel ett uppdrag av Ericsson avseende testsystemutveckling. Inom life science fick divisionen ett utvecklingsprojekt avseende en ny generation produkter från Raysearch. Den organiska tillväxten var fortsatt mycket god och överstiger 20 procent sett till den senaste 12-månadersperioden. Den kraftigaste tillväxten har skett i Öresundsregionen.

Moderbolaget Moderbolagets omsättning var 91 (99) MSEK och avser främst koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till -15 (13) MSEK. Likvida medel uppgick till 139 (23) MSEK och för perioden januari-juni 2007 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 3 (6) MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ). Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06, vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i ÅFs årsredovisning på sidorna 36-38 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Aktien Aktiekursen för ÅF var 188 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 28,3 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt med 8,4 procent.
Kapitalmarknadsdag Den 20 september, med början klockan 14.00, hålls ÅFs årliga kapitalmarknadsdag på Hotell/Restaurang J Nacka Strand, Stockholm. För ytterligare information och anmälan, kontakta: informationschef Viktor Svensson på telefon: 08-657 12 01 eller via e-post viktor.svensson@afconsult.com

Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-september 2007 offentliggörs den 9 november 2007.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 21 augusti 2007 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Koncernchef & VD Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Informationen i denna rapport är sådan som ÅF skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearinginformation och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti klockan 09.30.