Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – juni 2017

tors, 13/07/2017 - 11:00 CEST
Regulatory

Starkt resultat med fortsatt god tillväxt

”ÅF fortsätter att växa och visar ett starkt resultat. Under kvartalet har vi erhållit nya affärer där vi stödjer våra kunder i den pågående digitaliseringen av industrin, i utvecklingen av hållbara städer och i en mer effektiv energiförsörjning. Det gör att vi har en bra plattform för fortsatt tillväxt under 2017”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 231 (2 942) MSEK
 • EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 302 (292) MSEK
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,4 (9,9) procent
 • EBITA uppgick till 282 (288) MSEK
 • EBITA-marginalen var 8,7 (9,8) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 273 (281) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,52 (2,75) kronor

Januari-juni 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 496 (5 585) MSEK
 • EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 589 (520) MSEK
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,1 (9,3) procent
 • EBITA uppgick till 568 (516) MSEK
 • EBITA-marginalen var 8,7 (9,2) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 560 (501) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 5,17 (4,85) kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅFs EBITA för andra kvartalet uppgick till 302 (292) MSEK exklusive jämförelsestörande poster. Samtidigt redovisas en stabil tillväxt uppgående till 10 procent och ett starkt kassaflöde. Resultatet påverkades negativt av påskens placering och färre antal arbetsdagar jämfört med föregående år. De jämförelsestörande posterna avser omstruktureringskostnader uppgående till 20 MSEK.

Industrikonjunkturen är stark i Sverige, vilket syns inte minst i utvecklingen av fordons-industrin, pappers- och massaindustrin samt läkemedelsindustrin och övrig tillverkningsindustri. Gruv- och stålindustrin fortsätter att visa signaler på ökad efterfrågan, dock från låga nivåer. Investeringarna inom infrastruktur i Sverige och Norge ligger på en fortsatt hög nivå, samtidigt som den pågående digitaliseringen medför en god marknad för inbyggda system och IT. Energimarknaden i Europa är fortsatt svag medan efterfrågan fortsätter att växa i Sydostasien och Afrika.

Division Industry fortsätter att uppvisa lönsam tillväxt. Efterfrågan på helhetsåtaganden ökar och orderstocken av fastprisprojekt fortsätter att växa under kvartalet. Bland annat ökar efterfrågan på industriell digitalisering och automationslösningar. Under kvartalet erhölls ett antal större projekt inom produktionsanläggningar för bilindustrin samt styrning och övervakning av kraft- och ljussystem till flygplatser.

Division Infrastructure redovisar en fortsatt god lönsamhet. Den organiska tillväxttakten har dock reducerats något under innevarande år. Ett antal stora projekt är under avslut, samtidigt som flera stora investeringsprojekt är under upphandling. Samtidigt växer marknaden för hållbara fastigheter vilket driver efterfrågan på divisionens tjänster av exempelvis installationer i fastigheter, projektledning och arkitektur. I kvartalet förvärvades arkitektbolaget Koncept Stockholm som har en ledande marknadsposition inom premiumsegmentet för kommersiella kunder. Integrationen av Midtconsult i Danmark löper enligt plan och när Danmarks högsta bostadshus ska byggas har ÅF fått uppdraget att leverera samtliga tekniska installationer.

Verksamheten i division International präglas fortsatt av den svaga europeiska energimarknaden. Samtidigt vinner divisionen kontinuerligt nya projekt, senast ett uppdrag i samband med bygget av ett nytt kärnkraftverk i Turkiet och ett nytt vattenkraftverk i Egypten. Tillväxten i kvartalet är god och till största delen relaterad till förvärvet av det schweiziska infrastrukturföretaget AF Toscano.

Division Technology fortsätter att växa med god lönsamhet på en växande marknad inom digitalisering och inbyggda system. Efterfrågan på divisionens tjänster är stark, framför allt från fordonsindustrin, men efterfrågan ökar även inom andra branscher där behovet av digitalisering är betydande. Flera nya affärer säkrades detta kvartal med bland andra SAAB, CEVT och Scania.

Sammantaget fortsätter vi att växa och vår tekniska bredd i kombination med en hög kvalitet och leveranssäkerhet fortsätter att uppskattas av våra kunder. För att ta ytterligare steg i ÅFs utveckling och därmed säkerställa att ÅFs långsiktiga mål uppnås, genomförs nu en strategiöversyn, i kombination med ett omstruktureringsprogram. Implementeringen beräknas medföra ytterligare omstruktureringskostnader uppgående till maximalt 70 MSEK som kommer att belasta resultatet under tredje kvartalet.

Målet för 2020 kvarstår, där ÅF ska omsätta 2 miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på 10 procent över en konjunkturcykel.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli kl 11.00.CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

Related files