Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – juni 2018

fre, 13/07/2018 - 08:00 CEST
Regulatory

Stark resultatutveckling med god tillväxt

”ÅF levererar ett starkt resultat för kvartalet och det högsta halvårsresultatet någonsin, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 608 (3 231) MSEK
 • EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 366 (302) MSEK
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 10,2 (9,4) procent
 • EBITA uppgick till 366 (282) MSEK
 • EBITA-marginalen var 10,2 (8,7) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 353 (273) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,35 (2,52) kronor

Januari-juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 023 (6 496) MSEK
 • EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 691 (589) MSEK.
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,8 (9,1) procent.
 • EBITA uppgick till 691 (568) MSEK
 • EBITA-marginalen var 9,8 (8,7) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 664 (560) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 6,29 (5,17) kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅF uppvisar ett starkt resultat och tillväxt för andra kvartalet. EBITA uppgick till 366 (282) MSEK, en ökning med 30 procent och EBITA-marginalen uppgick till 10,2 (8,7) procent. Samtidigt ökade omsättningen med 11,7 (9,8) procent.

Marknadsutveckling

Den pågående globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen fortsätter att driva efterfrågan på komplexa lösningar. Inom många branscher sker omfattande disruptiva omställningar och behovet av hållbara lösningar har aldrig varit större.

Den generella marknadsutvecklingen och efterfrågan var god under andra kvartalet och i stort oförändrad jämfört med föregående kvartal. Industrimarknaden fortsätter att utvecklas väl med god efterfrågan inom de flesta av våra segment. Investeringarna inom infrastruktur samt kommersiella och offentliga fastigheter är på en fortsatt hög nivå. Den nya transportplanen för Sverige innehåller höga investeringsambitioner inom väg och järnväg. Energimarknaden har delvis stabiliserats och under kvartalet har en viss ökning i efterfrågan skett i Sverige, dock från historiskt låga nivåer. Marknaden för digitaliseringstjänster är fortsatt god inom samtliga branscher.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure levererar en stark tillväxt på nära 20 procent och en god lönsamhet. Positionerna har stärkts bland annat inom kommersiella och offentliga fastigheter där vi ser en stark utveckling. Insatser för att möta rekryteringsbehovet av ingenjörer inom divisionen har intensifierats och sedan årsskiftet har drygt 500 medarbetare anställts.

Division Industry levererar ett starkt resultat men har inte lyckats växa och har nu fullt fokus på att öka tillväxten. Divisionen fortsätter med sin strategiska omställning mot att öka kundvärdet genom fler helhetsåtaganden både i Sverige och internationellt. Efterfrågan på helhetsåtaganden ökar inte minst från våra fordonskunder. Även området automation visar en stark utveckling.

Division Energy uppvisar ett stabilt resultat och har under andra kvartalet stärkt sitt erbjudande genom förvärvet av det svenska företaget Facilia som är experter inom kärnavfallshantering och avveckling. Samtidigt ser vi flera intressanta projekt inom förnyelsebar energi både i och utanför Skandinavien.

Division Digital Solutions levererar en stark tillväxt med fortsatt god lönsamhet. För att ytterligare stärka erbjudandet inom digitala lösningar har divisionen förvärvat tre verksamheter under kvartalet. Digitaliseringen inom industrin fortsätter i hög takt och divisionen har erhållit flera uppdrag inom fordonsindustrin med fokus på lösningar för aktiv säkerhet och självkörande fordon.

Implementering av strategin

Vi arbetar fokuserat med implementeringen av nya strategin och ser framdrift inom flera områden. Strategin innebär en utveckling av vår affärsmodell där vi ökar värdet till våra kunder genom projektåtaganden, paketerade lösningar och koncept. Ett exempel är projektåtagandet hos Arla Foods där ÅF ansvarar för ombyggnad av Falkenbergs mejeri till en mer miljövänlig anläggning. Projektet utförs i ett tvärfunktionellt samarbete mellan ÅFs experter i Sverige och Danmark.

För att öka värdet till våra kunder stärktes även vårt digitala erbjudande ytterligare genom förvärv av två Sverigebaserade nischbolag inom IT, Samtanke och Konsultbolag1, samt förvärvet av den digitala rådgivaren Mometo som är baserat i Norge.

Vårt starka arbetsgivarvarumärke är avgörande för att attrahera rätt kompetens och leverera ledande lösningar. Vi är därför stolta över att dela förstaplatsen med ABB och Astra Zeneca, som den arbetsgivare flest forskare vill arbeta hos. Undersökningen publicerades av tidningen Framtidens Forskning.

Vi arbetar även aktivt för att rekrytera nyanlända och utrikesfödda ingenjörer till ÅF. Hittills har cirka 100 ingenjörer fått anställning inom ramen för programmet ”New Immigrated Engineers”. Satsningen har fallit väl ut och ÅF har idag två Diversity Coacher som arbetar med programmet.

Hållbarhet i fokus

Vår affärsidé är att skapa hållbara ingenjörs- och designlösningar. Därför är hållbarhet i fokus i alla våra kunderbjudanden. Vi arbetar kontinuerligt för att öka vår egen kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. Ett exempel är att alla nya medarbetare deltar i en workshop för att öka förståelsen för hur vi kan öka hållbarheten i våra lösningar.

Vi lägger första halvan av 2018 bakom oss och kan konstatera att det är det högsta halvårsresultatet någonsin där EBITA uppgick till 691 (568) MSEK och EBITA-marginalen till 9,8 (8,7) procent. Det ger förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt och ett ökat värde för alla våra intressenter.

Tillsammans med över 10 000 modiga och hängivna kollegor fortsätter vi nu resan mot vår vision att leverera ledande lösningar för framtida generationer - Making Future.

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Related images

Related files