Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport Januari – juni 2019

fre, 12/07/2019 - 08:00 CEST
Regulatory

Stabil tillväxt och lönsamhet under första halvåret

Vi levererar ett stabilt resultat och tillväxt samtidigt som integrationen av Pöyry och realiseringen av kostnadssynergierna genomförs i högre takt än planerat. Med en stärkt position ser vi fram emot fortsatt lönsam tillväxt under 2019,” säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Andra kvartalet 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 5 393 (3 608) MSEK
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 481 (366) MSEK
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 (10,2) procent
– EBITA uppgick till 405 (366) MSEK
– EBITA-marginalen var 7,5 (10,2) procent
– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 392 (353) MSEK
– Resultat per aktie, före utspädning: 2,59 (3,35) SEK

Januari – juni 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 9 782 (7 023) MSEK
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 870 (691) MSEK
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 (9,8) procent
– EBITA uppgick till 732 (691) MSEK
– EBITA-marginalen var 7,5 (9,8) procent
– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 705 (664) MSEK
– Resultat per aktie, före utspädning: 4,94 (6,29) SEK

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Första halvåret 2019 visar på en stabil utveckling med en organisk tillväxt på 5,2 procent (4,5). Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 5 393 MSEK (3 608). EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 481 MSEK (366) och motsvarande EBITA-marginal uppgick till 8,9 procent (10,2). Integrationen av Pöyry fortsätter i hög takt samtidigt som vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster.

Marknadsutveckling

Efterfrågan på hållbara lösningar var fortsättningsvis god med disruptiva trender som starka drivkrafter. Marknaden för infrastruktur är fortsatt god, och vi noterar särskilt en stor efterfrågan på tekniska lösningar för byggnader. Efterfrågan inom industrisektorn var fortsatt stabil med 5G, elektrifiering och automation som drivkrafter. Dock påverkas efterfrågan inom fordonsindustrin av kostnadsbesparingar och omprioritering av FoU-program, trots att industrin står inför omfattande tekniska förändringar. Marknaden för processindustri har varit fortsatt stark, särskilt i Europa. På energimarknaden ser vi en fortsatt efterfrågan på storskaliga energiprojekt i Sydostasien, och samtidigt ökar efterfrågan på förnybar energi. Även efterfrågan på rådgivningstjänster är fortsatt stark på grund av omfattande omställningar inom både processindustri och energisektorn.

Integration av Pöyry och synergier

I och med förvärvet av Pöyry är vi ett ledande ingenjörs-, design- och rådgivningsbolag. Våra verksamheter har integrerats snabbt, samtidigt som vi har bibehållit ett starkt fokus på våra kunder och vi uppvisar organisk tillväxt under kvartalet. Genomförandet av kostnadssynergier sker i högre takt än planerat. De årliga run-rate-besparingarna efter det andra kvartalet uppgår till 99 MSEK. Som tidigare meddelats så är målet för kostnadssynergierna 180 MSEK, där majoriteten förväntas genomföras under 2019. Nyemissionen som genomfördes i april togs emot väl och var övertecknad. I juni utfärdade ÅF Pöyry obligationer till ett värde av totalt 2 miljarder SEK för att ersätta befintlig finansiering i samband med förvärvet. Efter nyemissionen och genomförd finansiering är nettolåneskulden i relation till EBITDA på 2,7 (justeradför Pöyrys senaste 12 månaders EBITDA), vilket skapar förutsättningar för att genomföra ytterligare förvärv under andra halvåret.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure hade en något långsam start på året, men levererar ett andra kvartal med stabil tillväxt. Lönsamheten påverkades negativt av avmattningen inom arkitektur och en svag utveckling i Danmark. En stark efterfrågan på tekniska och klimatsmarta lösningar för byggnader bidrog fortsatt till divisionens tillväxt och lönsamhet.

Division Industrial & Digital Solutions visade en stabil utveckling under andra kvartalet trots att efterfrågan inom fordonsindustrin har avmattats något. Det är fortsatt god efterfrågan på tjänster inom produktutveckling, elektrifiering och automation inom samtliga sektorer. Affärsområdet Food & Pharma har utvecklats positivt och i kvartalet erhölls ett nytt uppdrag åt Arla Foods i Danmark för projektering av en ny produktionsanläggning.

Division Process Industries utvecklades väl under kvartalet med fortsatt stor efterfrågan i Norden. Under kvartalet erhöll divisionen ett uppdrag från Metsä Fibre för konstruktion av en bioproduktanläggning, vilket är en av de största investeringarna i den nordiska pappers- och massaindustrin. Samtidigt ses goda tillväxtmöjligheter i Latinamerika, USA och Ryssland där stora projekt går in i nästa fas. Digitalisering och hållbarhet är fortsatt de största drivkrafterna.

Division Energy visade förbättrad tillväxt och lönsamhet i andra kvartalet, där divisionens ökade förmåga att leverera internationellt har bidragit positivt. Samtidigt fortsätter arbetet med att anpassa strukturen till både marknadens förändringar och för att förbättra lönsamheten. Den nödvändiga omställningen till hållbar, förnybar energiproduktion blir allt viktigare och divisionen erhöll flera uppdrag under kvartalet inom både vattenkraft samt avfallshantering och avveckling av kärnkraft.

Divisionen Management Consulting utvecklades väl under kvartalet och kärnmarknaderna var fortsatt stabila. Branschens viktigaste drivkrafter är en stabil volym av transaktioner inom sektorerna, samt den pågående omställningen av energisektorn.

Sammanfattningsvis är integrationen av Pöyry framgångsrik och vi har stärkt vår position inom alla divisioner. De två genomförda emissionerna har stärkt kapitalstrukturen samtidigt som vi ligger i framkant i realiseringen av kostnadssynergierna. Med vårt nya sammanslagna bolag och en marknad som drivs av megatrender såsom digitalisering, urbanisering och klimatförändringar, är vi redo att möta våra kunders behov och fortsätta driva lönsam tillväxt.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

För mer information:
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files