AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-mars 2004: Förbättrat resultat och strategiska företagsförvärv

tis, 05/11/2004 - 08:45
Nettoomsättningen uppgick till 520 (491) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 15 (11) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 10 (9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 1:64 (1:49) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström Målen för 2004 är tydliga: Förbättrad lönsamhet, expansion genom bland annat företagsförvärv, fortsatt uppbyggnad av ÅFs strukturkapital samt att ta de första stegen mot att bli ett - verkligt - internationellt företag. Första kvartalet utvecklades i målens riktning. Lönsamheten steg i jämförelse med samma kvartal i fjol, vilket framförallt förklaras av omsättningstillväxt och fortsatt kraftfulla åtgärder för att effektivisera ÅF. Marknaden för tekniska konsulttjänster har stabiliserats och marknadsutsikterna är bättre än för ett år sedan. ÅF märker en svagt ökande efterfrågan. Debiteringsgraden förbättrades jämfört med föregående kvartal, efter en ökning månad för månad. Bedömningen är att industrikonjunkturen generellt kommer att vända under det andra halvåret. Två strategiska förvärv genomfördes - köpet av den finska skogsindustrikonsulten CTS Engineering Oy med 260 medarbetare samt köpet av energikonsulten Fortum Teknik och Miljö med 150 medarbetare. Förvärven förstärker ÅFs tjänsteutbud.
I samband med förvärvet av CTS utnyttjade ÅF för första gången möjligheten att betala med nyemitterade aktier.
ÅFs finansiella ställning är förhållandevis stark, vilket möjliggör en fortsatt aktiv och initiativtagande roll i konsolideringen av den tekniska konsultbranschen. Väsentliga händelser under första kvartalet ÅF förvärvade i slutet av mars ett av Finlands största konsultföretag inom massa- och pappersindustrin, CTS Engineering Oy, med cirka 260 medarbetare. ÅF och CTS skapar tillsammans en samlad resurs för massa- och pappersindustrin på 675 medarbetare i tiotalet länder. Tillsammans med ÅFs tidigare ägarandel på 20 procent innebär det att ÅF nu har 87,6 procent av aktierna och senast 2005 kommer att äga 100 procent av CTS. ÅF förvärvade 67,6 procent av aktierna med en option att förvärva 12,4 procent under 2005.
ÅF förvärvade Fortum Teknik & Miljö (FTM) AB i slutet av mars, med cirka 150 medarbetare. ÅF stärker med detta ställningen som det ledande konsultföretaget inom områdena energi, miljö och elkraft, samt förstärker relationen till en viktig kund. Merparten av FTM:s medarbetare verkar från Stockholm och största kunden är Fortum. Från och med den 1 april konsolideras CTS och FTM såsom dotterbolag till ÅF. ÅF avyttrade i januari fem fastigheter till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat positivt med drygt 1 MSEK under det andra kvartalet 2004.
ÅF har fått ett omfattade uppdrag från Holmen Paper i samband med beslutet att investera i en ny pappersmaskin vid bruket i Fuenlabrada (Madrid), Spanien. ÅFs division Massa & Papper ska driva projektet, från dotterbolaget Incepal S.A. i San Sebastian, Spanien. Ordern är resultatet av ett samarbete mellan Massa & Pappers kontor och kompetenser i Spanien, Frankrike och Sverige. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 520 (491) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 16 (14) MSEK. Rörelsemarginalen var 3,1 (2,8) procent. Resultatet har påverkats positivt av en reavinst om 21,5 MSEK från försäljningen av fastigheten Härolden 1 samt negativt av strukturåtgärder om -25,4 MSEK hänförliga till åtgärder inom i huvudsak divisionerna Industri och System.
Debiteringsgraden uppgick till 67,0 (68,6) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 15 (11) MSEK. Vinstmarginalen var 2,9 (2,2) procent. Resultat per aktie uppgick till 1,64 (1,49) kronor. Status i divisionerna Energi & Miljö Rörelsemarginal: 3,7% (2,4%) Energiverksamheten hade en svag inledning på kvartalet med en förbättring i mars månad. Miljöverksamheten har förbättrats starkt, jämfört med i fjol, och gjorde ett stabilt bra första kvartal. Huvuddelen av medarbetarna (drygt 60) inom förvärvade Fortum Teknik & Miljö kommer att integreras i division Energi & Miljö. Industri Rörelsemarginal: 4,8% (6,0%) Industri har omstrukturerats för att fokusera verksamheten på områdena industriell automation och elkraft, där divisionen når en framskjuten position på den svenska konsultmarknaden. Marknaden var måttligt bra det första kvartalet - men Industri märker successivt av en svagt ökande efterfrågan från basindustrin. Förvärvet av Fortum Teknik & Miljö stärker divisionen med drygt 40 medarbetare med främst elkraftsteknisk kompetens. Infrateknik Rörelsemarginal: 7,8% (6,5%) Infrateknik noterade en god orderingång och märker generellt en bättre marknad till följd av en uppgång i infrastrukturella investeringar i Sverige. Infrateknik har fått stora uppdrag inom ramen för Citybanan, Citytunneln samt Uppsala Bangård, vilket påverkar divisionens samtliga affärsområden positivt. Inom telekomsektorn märkte Infrateknik en försiktig uppgång, från en låg nivå. Installation Rörelsemarginal: 4,8 % (8,2%) Installation märkte av en fortsatt försvagning av byggmarknaden. Framför allt är nedgången påtaglig i Stockholmsregionen. Emellertid märks positiva signaler från bland annat arkitektföretag som får fler uppdrag. Genom marknadsledarskap, en ökning av ombyggnationer och ett stort intresse för energihushållning lyckades Installation begränsa nedgången i debiteringsgraden.
Kontroll Rörelsemarginal: 2,1% (1,4%) Med tanke på att det första kvartalet är säsongsmässigt svagt för division Kontroll så var resultatet tillfredsställande. Divisionen fortsatte att ta marknadsandelar i en hårdnande konkurrenssituation. I synnerhet utvecklades besiktningsverksamheten väl.
Massa & Papper Rörelsemarginal: 4,9% (0,1%) Efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster från massa- och pappersindustrin är stigande efter några kärva år. Divisionen noterade en klart ökad orderingång vilket successivt får genomslag i förbättrad debiteringsgrad. Viktiga steg togs för att göra divisionen mer internationell. Dels genom köpet av CTS Engineering Oy, dels genom införandet av en ny struktur där divisionen delades in i två landsöverskridande affärsområden; Consulting och Engineering. En ny divisionschef håller på att rekryteras till division Massa & Papper. Tjänsten upprätthålls fram till dess av ÅFs koncernchef. System Rörelsemarginal: 0,0% (0,0%) Marknaden för IT och produktutveckling är fortsatt kärv, inte minst i Stockholm. Division System uppvisade en försiktig ökning i debiteringsgrad, från en relativt låg nivå. Stabiliseringen kunde främst åstadkommas genom utfört åtgärdsprogram med en personalreducering om 55 medarbetare. Glädjande är att divisionen känner av en ökad aktivitet inom det viktiga telekomområdet. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Från och med 2004 tillämpar ÅF RR29 Ersättningar till anställda. Merparten av bolagets pensionsförpliktelse finns idag hos Alecta och då Alecta inte kan ta fram information om respektive bolags pensionsförpliktelse i enlighet med RR 29 redovisas dessa som om de vore avgiftsbestämda planer i enlighet med URA 42. En mindre del av bolagets pensionsförpliktelser är förmånsbestämda, för dessa görs en avsättning i balansräkningen. I enlighet med rekommendationens övergångsbestämmelser fastställs en ingående skuld beräknad per den 1 januari 2004 enligt RR 29. Denna ingående skuld understiger den skuld som redovisades den 31 december 2003 enligt tidigare principer med 2,2 MSEK. Det understigande skuldvärdet har därvid redovisats per den 1 januari 2004 som en minskning av avsättningar för pensioner samt motsvarande ökning av eget kapital. I enlighet med rekommendationens övergångsregler har ÅF inte omräknat tidigare räkenskapsår.
Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 7,3 (11) MSEK, exklusive investeringar genom företagsförvärv för januari-mars 2004.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 21 (-29) MSEK. Före amortering av lån uppgick kassaflödet till 28 (17 MSEK). Kassaflödet har påverkats positivt med 45 MSEK av slutlikviden vid försäljningen av Härolden 1. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 114 (40) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 64 kronor. Soliditeten var 29,0 procent. Vid ingången av året var eget kapital per aktie 59 kronor och soliditeten 30,5 procent.
Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja sju av koncernens åtta fastigheter. I fjärde kvartalet såldes den i Stockholm centralt belägna fastigheten Härolden 1 (cirka 3 500 m2) till Humlegården HB, som tillträdde fastigheten i början av 2004. Försäljningen har påverkat ÅFs nettoresultat positivt med 21,5 MSEK under det första kvartalet 2004.
De fem till försäljning kvarvarande fastigheterna såldes i januari 2004 till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen beräknas påverka ÅFs nettoresultat för det andra kvartalet positivt med drygt 1 MSEK, och ge ett likviditetstillskott om 81 MSEK.
Den fastighet som därefter är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 (10 700 m2); ÅFs huvudkontor på Fleminggatan i Stockholm. Fastigheten värderades till 220 (240) MSEK vid årsskiftet 2003/2004, av Forum Fastighetsekonomi AB. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 134 kronor vid utgången av första kvartalet, jämfört med 118 kronor vid ingången av kvartalet, vilket innebär en uppgång med 15,5 procent. Generalindex steg med 8,1 procent under samma tidsperiod. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 11 maj klockan 17.00 i ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. Stockholm den 11 maj 2004 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör

För mer information:

VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26