AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-mars 2007: Första kvartalet - en bra start på 2007

tis, 05/08/2007 - 08:54
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Nettoomsättningen uppgick till 932 (623) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 74 (44) MSEK Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 74 (25) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 49 (31) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3:01 (2:38) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF växte med 50 procent och ökade lönsamheten väsentligt, jämfört med första kvartalet i fjol. Rörelsemarginalen var 8,0 procent. Jämförbar rörelsemarginal i fjol var 4,0 procent. Den positiva utvecklingen berodde på lyckade företagsförvärv, men också det faktum att marknaden fortsätter att vara stark. Det är också glädjande att notera att de senaste årens stora investeringar i ett mer sammanhållet och internationellt ÅF ger resultat. Detta visar sig i att vi får större uppdrag och större förtroende från kunderna på de marknader där vi verkar. Debiteringsgraden uppgick till 74,2 procent, jämfört med 70,3 procent under det första kvartalet i fjol. Särskilt tillfredsställande var utvecklingen i division Infrastruktur som fortsätter att öka lönsamheten och vinna nya marknadsandelar. Rörelsemarginalen uppgick till 11,5 (9,4) procent i kvartalet. Division Process förbättrade som förväntat lönsamheten från en låg nivå och den positiva utvecklingen väntas bestå. Divisionen noterade en stark orderingång i första kvartalet och växer stadigt inom det mycket expansiva energiområdet. Också utvecklingen inom övriga divisioner var i linje med förväntan.
Vår starka marknadsposition och den goda efterfrågan på flertalet av ÅFs tjänsteområden innebär att utsikterna för resten av 2007 är goda. Väsentliga händelser under kvartalet ÅF, genom division Engineering, förvärvade den 1 januari det estniska konsultföretaget Automaatika med 20 medarbetare. Automaatika är ett väl etablerat företag som erbjuder konsulttjänster inom Automation och Industriell IT. För att skapa ett tydligare kunderbjudande övergick cirka 130 medarbetare från division Process till division Engineering från den 1 januari 2007. ÅF, genom division Engineering, förvärvade den 1 mars en enhet från konsultföretaget Xdin, kallad Xdin Order to Delivery (O2D), med 7 medarbetare i Göteborg. Xdin O2D hjälper sina kunder att fatta rätt beslut vid investering och effektivisering i produktions- och logistikanläggningar. ÅF-TÜV Nord, ett av ÅF-Kontroll hälftenägt bolag, anlitades av OKG som kontrollorgan avseende mekanisk utrustning, för de tre kärnkraftsanläggningarna i Oskarshamn. Detta uppdrag är flerårigt och bedöms omfatta cirka 11 000 mantimmar per år.
ÅF blev utsedd till huvudkonsult åt Kuopion Energia Oy vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Kuopio i Finland. Ordervärdet för ÅF uppgick till omkring 33 MSEK. ÅF vann ett stort konsultuppdrag gällande en ny kombinerad kraftvärmeanläggning i Tartu, Estland. Uppdraget förstärker ytterligare ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för energianläggningar i norra Europa. Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Estland och Finland. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 932 (623) MSEK, en ökning med 50 procent. Rörelseresultatet uppgick till 74 (44) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,0 (6,9) procent.
Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet 2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende försäljningen av programvarubolaget PX Business Solutions. Förra året var rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 25 MSEK och rörelsemarginalen var 4,0 procent. Debiteringsgraden uppgick till 74,2 (70,3) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 72 (43) MSEK. Vinstmarginalen var 7,8 (6,7) procent. Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 3:01 (2:38) kronor.
Status i divisionerna Engineering (fd ÅF-Benima) Rörelsemarginal 3 mån: 9,1% (-) Divisionen erbjuder tjänster inom automation och industriell IT och är ledande i Norden. Engineering är en nybildad division efter förvärvet av Benima i maj 2006.
Marknaden var fortsatt stark. Den goda konjunkturen har i vissa fall inneburit att det har varit svårt att hitta kvalificerad personal. Sammantaget har dock rekryteringen av personal varit framgångsrik och antalet medarbetare har ökat med cirka 10 procent. Orderingången var generellt sett god i kvartalet. Under kvartalet infördes en ny anbudsdatabas och ett nytt säljstödsystem för att ytterligare stärka divisionens marknadsbearbetnings- och säljaktiviteter. Det nyligen förvärvade estniska automationsföretaget Automaatika fick bland annat i uppdrag att uppgradera ett styrsystem vid Tallins vattenverk. Av Foster Wheeler i Finland fick divisionen i uppdrag att utföra regleringsarbete vid en av världens största kraftpannor. Engineering har tagit fram en egen metod för reglering av pannor, vilket bidrog till att divisionen fick uppdraget i hård internationell konkurrens.

Vidare vann divisionen, tillsammans med Process, ett läkemedelsprojekt av ALK Abello i Danmark.
Division Infrastruktur Rörelsemarginal 3 mån: 11,5% (9,4%) Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster på infrastrukturområdet inom fyra affärsområden: kommunikation och underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad och elkraft. Efterfrågan på division Infrastrukturs marknad var stabil eller något ökande under första kvartalet. Aktiviteten kom igång tidigt på året och bidrog till att kapacitetsutnyttjandet var högt inom samtliga fyra affärsområden. Den goda konjunkturen och ett väl anpassat marknadserbjudande bäddade för ett bra resultat inom divisionen. Efterfrågan var särskilt god inom branscherna bygg- och anläggning, elkraft samt försvar. I kvartalet fick Infrastruktur förnyat förtroende av svenska försvaret att utföra systemstöd vid ledningscentraler. Divisionen noterade också en ökad efterfrågan och aktivitet på vindkraftsområdet. Verksamheten i Norge fortsatte att utvecklas positivt och under kvartalet fick divisionen bland annat ett större installationsuppdrag vid Stavanger Konserthus. Division Process Rörelsemarginal 3 mån: 5,7% (2,0%) Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom vissa nischer av massa- och pappersindustrin samt energiintensiv industri. Marknaden för division Process var fortsatt stark och flera kunder tog nya investeringsbeslut under kvartalet, framför allt på energisidan. Den goda marknaden gynnade divisionen och bidrog till det förbättrade resultatet. Sedan fjärde kvartalet 2006 arbetar divisionen efter en ny strategi och en ny organisation som tar fokus enbart på branschområdena: Energi och Massa & Papper. Verksamheten inom Energi koncentrerar nu marknadsbearbetningen till Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland. Verksamheten inom Massa & Papper kommer att fortsätta arbeta på en global marknad, med ett mer specialiserat erbjudande. Fokus blir Expertkonsultverksamhet och Projektledning - medan resurserna inom Detaljkonstruktion, som tidigare aviserat, kommer att säljas eller omstruktureras. Detta arbete pågår nu med hög intensitet.
Process noterade en god orderingång i första kvartalet. Bland annat tecknades omfattande avtal avseende nya kraftvärmeverk i både Finland och Estland. De nya avtalen förstärker ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för energianläggningar i norra Europa. Inom skogsindustrin fick divisionen flera medelstora uppdrag, främst i Finland. De handlar bland annat om projektering och planering av nya massa- och papperslinjer.

Kontroll Rörelsemarginal 3 mån: 6,2 % (3,6%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare. Trots att första kvartalet är divisionens säsongsmässigt svagaste var efterfrågan god. Samtliga verksamhetsområden uppvisade en stark tillväxt, vilket gjorde att divisionen redovisar sitt bästa första kvartal någonsin. Sammantaget ökade tillväxttakten så att den åter låg i linje med målet på 10 procent. Divisionen rekryterade ett flertal nya medarbetare under perioden, något som kommer att fortsätta även under andra kvartalet i syfte att möta efterfrågan. Under kvartalet fick divisionen flera uppdrag inom kärnkraftsområdet. På uppdrag av Ringhals och Forsmark ska Kontroll utveckla kvalificerade provningssystem. Och ÅF-TÜV Nord, som är hälftenägt av ÅF-Kontroll, anlitades av OKG för mekanisk kontroll vid de tre kärnkraftsanläggningarna i Oskarshamn. Vidare har flera stora statusbestämningar av sodapannor genomförts, bland annat i Indonesien och Thailand.

System Rörelsemarginal 3 mån: 6,9% (8,4%) Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT. Marknaden var fortsatt stark med många kundförfrågningar och bra beläggning. Samtliga divisionens kundsegment, det vill säga telekom, fordon, life science, industri och försvar, noterade hög efterfrågan. System har varit fortsatt framgångsrikt när det gäller nyrekrytering. I första kvartalet nyrekryterades cirka 50 medarbetare. Detta bidrar till att det tidigare målet om att årligen nyrekrytera ett 100-tal konsulter ser ut att kunna överträffas i år. Marknaden i södra Sverige är synnerligen god och i Skåne sysselsätter divisionen nu närmare 50 konsulter. Lönsamheten i första kvartalet drogs ned av uppsägningskostnader vid verksamheten i Lysekil. Till större kundorder i kvartalet hör ett multimediaprojekt för Sony Ericsson i Lund och ett system för datakommunikation för tågtrafik ska tas fram på uppdrag av Bombardier. För GE Health Care görs ett produktutvecklingsprojekt avseende separationsutrustning. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ). Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06, vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningen. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 8 (8) MSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 8 (13) MSEK. I kassaflödet för första kvartalet 2006 ingick en likvid om 21 MSEK från försäljningen av PX Business Solutions. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 265 (255) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 71 kronor. Soliditeten var 48 procent. Vid utgången av första kvartalet i fjol var det egna kapitalet per aktie 53 kronor och soliditeten 49 procent. Aktien Aktiekursen för ÅF var 157 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 7,4 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt med 5,9 procent.
Nästa rapporttillfälle ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni offentliggörs den 21 augusti 2007. Stockholm den 8 maj 2007 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör (Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer)