AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-mars 2008: Rörelseresultatet upp 57 %

ons, 04/23/2008 - 09:27
För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Första kvartalet 2008

* Nettoomsättningen uppgick till 1 064 (932) MSEK * Rörelseresultatet uppgick till 117 (74) MSEK * Resultatet efter skatt uppgick till 80 (49) MSEK * Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:69 (3:01) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet. Rörelsemarginalen uppgick till 10,9 (8,0) procent i första kvartalet. Det förbättrade resultatet beror framför allt på volymtillväxt och prishöjningar men även effekten av att ÅF avyttrat ett antal lågpresterande verksamheter.
Tillväxten uppgick till 14 procent, jämfört med samma period förra året. Den organiska tillväxten var 5 procent. Det första kvartalet innehöll två färre debiterbara dagar jämfört med första kvartalet 2007, vilket motsvarar 3 procent mindre debiterbar tid.
ÅF är idag - med närmare 4 000 medarbetare i 19 länder - ett av Europas 500 snabbast växande företag, enligt den internationella tidskriften Business Week.
Samtliga fem divisioner ökade lönsamheten. Tre divisioner uppnådde en rörelsemarginal på över 12 procent. Särskilt tillfredsställande var utvecklingen i divisionerna Engineering och System.
Den generella osäkerhet om konjunkturen som råder har hittills inte påverkat efterfrågan på våra tjänster. Fortfarande ser vi inga tecken på avmattning.
Marknaden är fortsatt stark inom samtliga verksamhetsområden. Framför allt märks ett ökande intresse för ÅFs specialistkunskaper inom Infrastruktur, Energi och Miljö.
Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 064 (932) MSEK, en ökning med 14 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 117 (74) MSEK.
Rörelsemarginalen var 10,9 (8,0) procent.
Den givna premierabatten från Alecta påverkade ÅFs rörelseresultat positivt med 9,5 MSEK, jämfört med första kvartalet 2007.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 109 (72) MSEK.
Vinstmarginalen var 10,2 (7,8) procent.
Finansnettot för första kvartalet uppgick till -7,8 MSEK, jämfört med -1,9 MSEK för samma kvartal förra året. Försämringen beror dels på negativa kursdifferenser, dels på ett allmänt högre ränteläge.
Debiteringsgraden uppgick till 74 (74) procent.
Resultatet efter skatt uppgick till 80 (49) MSEK.
Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 4:69 (3:01) kronor.
Väsentliga händelser under första kvartalet, samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång ÅF tecknade kontrakt rörande tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av ett gaseldat kraftverk i Cikarang, Indonesien. Avtalet avsåg konsult- och projektstyrningstjänster för design- och tillverkningfasen samt övervakning under uppbyggnaden samt idrifttagandet av kraftverket som kommer att vara på 360MW. För ÅF är ordern värd 3 MEUR.
Kunden är det privata kraftproducentföretaget PT Cikarang Listrindo.
ÅF fick i uppdrag av ABB att genomföra anläggningskonstruktionen i Kraftblocket vid Stora Ensos anläggningar i Hyltebruk. Uppdraget innefattar cirka 20 000 konsulttimmar och drivs från ÅFs kontor i Norrköping. Totalprojektet innebär att ersätta befintlig styr- och övervakningsutrustning med ett modernt processtyrsystem.
ÅF utsågs till huvudleverantör av tekniska konsulttjänster vid uppbyggnaden av ett nytt kolkraftverk i Vietnam (600 MW). Ordern är för ÅF värd 2,3 MEUR. ÅF skall ansvara för projektstyrning och projektering av kraftverket som byggs upp av det vietnamesiska kraftbolaget EVN. Projektet finansieras av Japanese Bank of International Cooperation. ÅF utför konsultprojektet i samarbete med det japanska företaget JPower.
Förvärv och avyttringar ÅF, genom division System, förvärvade i mars konsultrörelsen Proplate IT med 22 medarbetare i Karlskoga, Örebro och Karlstad. Proplate IT är ett konsultföretag som erbjuder kvalificerade IT-tjänster för svensk industri. Största kunden är Outokumpo.
Status i divisionerna Engineering Omsättning Q1, MSEK: 288 (289) Rörelsemarginal Q1: 13,4% (9,1%) Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell IT och mekanik och är marknadsledande i Norden.
Det var fortsatt hög aktivitet på marknaden under första kvartalet vilket bidrog till att debiteringsgraden fortsatte att stiga.
Den starkaste efterfrågan noterades från kärnkrafts-, petrokemi-, järn-, stål- och gruvindustrin. Kunderna investerar i ökad automatisering för ökad produktivitet.
Satsningen på kompetenscentra fortsatte. Kompetenscentra är ett sätt att samla divisionens unika kompetens inom ett specifikt område, vilket innebär att man kan genomföra stora projekt kostnadseffektivt även på mindre orter. I första kvartalet etablerades nya kompetenscentra inom både Kärnkraft och Industriell IT.

Engineering fick flera större uppdrag i kvartalet, exempelvis från Iggesund Paper Board och ABB.
Ett annat uppdrag erhölls i samarbete med division Infrastruktur, innebärande ansvar för elprojekteringen vid Outokumpos modernisering av grovplåtsverket i Degerfors.
Infrastruktur Omsättning Q1, MSEK: 333 (298) Rörelsemarginal Q1: 12,2% (11,5%) Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer. Marknaden för kvalificerade konsulttjänster inom infrastrukturområdet var oförändrat stark under första kvartalet.
Det som bland annat driver efterfrågan är stora investeringsprogram för att förbättra och bygga ut det svenska väg- och järnvägsnätet. ÅF har viktiga åtaganden för både projekt Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Det höga oljepriset och nya miljökrav bidrar till ett växande intresse för framtida kollektivtrafik- och transportfrågor.
Ett ökat miljötänkande driver även på efterfrågan inom största affärsområdet, Installation, som arbetar mot bygg- och fastighetsmarknaden. Behovet av energirådgivning växer både kopplat till nybyggnation och för befintliga fastigheter.
Divisionen genomför ett antal större projekt inom kommunikationsområdet för FMV.
Kontroll Omsättning Q1, MSEK: 64 (56) Rörelsemarginal Q1: 7,7% (6,2%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.
Efterfrågan var stark under första kvartalet och tillväxttakten kunde bibehållas omkring 15 procent. Tillväxten och uppdragsverksamheten utgjordes av en stor mängd små och medelstora uppdrag.
Den största efterfrågan noterades från kärnkrafts- och petrokemiindustrin. Inom kärnkraftsindustrin har uppdragen främst rört säkerhetshöjande och effekthöjande åtgärder.

Ett intensivt rekryteringsarbete pågår i syfte att stärka ställningen inom främst avancerad mekaniserad provning och konstruktion, samt leverans av kompletta system för så kallad oförstörande provning.
I början av första kvartalet fick Kontroll i uppdrag att genomföra schemagranskning, konstruktions-, tillverknings- och montagekontroll och besiktning i samband med att Perstorpgruppen anlägger en ny fabrik i Stenungsund.

Process Omsättning Q1, MSEK: 280 (212) Rörelsemarginal Q1: 8,1% (5,7%) Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn. Marknaden präglades av en fortsatt stark konjunktur inom energiområdet. Efterfrågan drivs av stigande elkonsumtion och kapacitetsutbyggnad av elförsörjningen i Norden, Östeuropa, Ryssland och Asien.
Division Process har i dag en historiskt stor orderstock inom energiområdet.
Bland exempel på nya uppdrag kan nämnas att ÅF på uppdrag av TGK i Ryssland utför förstudier inför ett kraftverksbygge. Kalmar Energi har vidare utsett division Process till teknisk konsult inför en planerad kraftverksbyggnation. Och vid byggnationen av ett nytt vattenkraftverk i Indien genomför ÅF projektering och projektstyrning åt Jindal Group.
I massa- och pappersindustrin har efterfrågan varit svagt ökande. Sektorn drivs av nya investeringar och anläggningsetableringar i framför allt Asien och Sydamerika.
I Chile utför ÅF en renovering av en massalinje för det chilenska massabolaget CMPC.
System Omsättning Q1, MSEK: 130 (106) Rörelsemarginal Q1: 12,7% (6,9%) Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT.
Marknaden för IT och Produktutveckling var fortsatt stark. Det bidrog till att divisionen hade en högre debiteringsgrad än motsvarande period i fjol.

I det första kvartalet förvärvades IT-konsulten Proplate IT med 20 medarbetare i Västra Mellansverige. Genom förvärvet stärker System sin ställning som ett av de ledande IT-konsultföretagen i regionen med sammanlagt 100 medarbetare. Via förvärvet medföljer etablerade kundrelationer med bland andra Outokumpo och stålföretaget Smidox.

Bland nya uppdrag märks en ny laserapplikation för Öresundsbron i syfte att bland annat öka trafiksäkerheten. Divisionen har även fått nya uppdrag avseende testsystem inom 2- och 3G-mobilsystem för en ledande telekomutrustningsleverantör.
Nya uppdrag har också erhållits från Scania inom ramen för bolagets Fleet management-system för logistik och fordonsadministration.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -46 (7) MSEK. Före upptagande och amortering av lån uppgick kassaflödet till 20 (8) MSEK.
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 269 (265) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 84,46 kronor och soliditeten var 50,7 procent. Vid årsskiftet 2007/2008 var det egna kapitalet per aktie 78,83 kronor och soliditeten 47,9 procent.
Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid utgången av mars till 61 (95) MSEK.
Antal anställda Antal årsanställda uppgick till 3 747 personer (3 531).
Totalt antal anställda vid periodens slut var 3 938 (3 723) varav 3 007 i Sverige och 931 utanför Sverige.
Investeringar Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 15 (8) MSEK för perioden januari-mars 2008.
Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2007 (not 1 sid. 78 ). Moderbolaget följer Rådet för finansiell rapportering och dess rekommendation RFR 2.1 vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.
Risker och osäkerhetsfaktorer ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i ÅFs årsredovisning 2007 på sidorna 57-60 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.
Aktien Aktiekursen för ÅF var 145,75 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket ger en nedgång med 12,2 procent under januari-mars 2008.
Stockholmsbörsens OMXSPI-index sjönk med 9,5 procent under samma tidsperiod.
Datum för ekonomisk information 2008

Delårsrapport januari-juni 2008 25 juli Delårsrapport januari-september 2008 23 oktober

Stockholm den 23 april 2008, AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.