Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari-mars 2020

tis, 28/04/2020 - 11:00 CEST
Regulatory

För mer information:
Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

Stabilt resultat och omfattande åtgärder i en osäker marknad

Vi presenterar ett stabilt resultat för första kvartalet och samtidigt vidtar vi omfattande åtgärder för att möta en osäker marknad till följd av Covid-19 pandemin”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet 2020
– Nettoomsättningen uppgick till 5 255 MSEK (4 389)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 474 MSEK (390)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,0 procent (8,9)
– EBITA uppgick till 474 MSEK (327)
– EBITA-marginalen var 9,0 procent (7,5)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 411 MSEK (313)
– Resultat per aktie före utspädning: 2,48 SEK (2,32)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON
Årets första kvartal visar ett stabilt resultat, trots att slutet av kvartalet kom att präglas av osäkerhet och effekter kopplat till Covid-19 utbrottet. ÅF Pöyry har en bred exponering mot flertalet branscher och marknader, vilket bidrar till att en stor del av våra kundleveranser fortlöper enligt plan. Samtidigt har vi vidtagit omfattande åtgärder för att mildra framtida effekter på verksamheten.

Utveckling första kvartalet
Den sammanslagna nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 5 255 MSEK (5 423) och den totala tillväxten var -3,1 procent justerat för kalendereffekter. Nettoomsättningen påverkades negativt av utmanande marknadsförhållanden inom fordonsindustrin samt av ompositioneringen inom Energy divisionen och ett nyligen avslutat EPC-projekt. Tillväxten var positiv i tre av fem divisioner. 

Under kvartalet stärktes resultatet och den sammanslagna EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 474 MSEK (467) och motsvarande EBITA-marginal till 9,0 procent (8,6). Resultatet förbättrades främst inom divisionerna Process Industries och Energy.

Omfattande åtgärder för att möta en mer osäker marknad
Vi har ställt om huvuddelen av vår verksamhet till arbete på distans och utökat våra digitala samarbeten. Detta har varit väldigt framgångsrikt, vilket visar på en hög digital mognad i bolaget samt att våra digitala plattformar för samarbete fungerar på ett utmärkt sätt.

Som en följd av Covid-19 pandemin har vi vidtagit omfattande åtgärder såsom korttidsarbete, personalneddragningar, uppskjutna investeringar och ytterligare kostnadsminskningar för att mildra framtida effekter på verksamheten. Cirka 1 600 medarbetare har övergått till korttidsarbete, varav de flesta är kopplade till fordonsindustrin, men också administrativ personal omfattas.

Utöver stora kortsiktiga besparingar så ökar vi takten i det pågående kostnadsprogrammet på 120 MSEK som tillkännagavs i föregående delårsrapport. Dessutom ser vi över kostnadsstrukturen för att långsiktigt öka flexibiliteten och anpassa verksamheten till en mer snabbrörlig marknad.

Investeringsprogrammet för en ny systemplattform har setts över och anpassats efter rådande situation. I syfte att ytterligare stärka vår finansiella ställning har styrelsen dragit tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget och vi har förnyat våra kreditfaciliteter. Sammantaget säkerställer åtgärderna att bolaget fortsätter att vara väl positionerat i framtiden samt att vi har operationell och finansiell styrka när marknadsläget har stabiliserats.

Utveckling inom divisionerna
Effekterna av Covid-19 har varierat beroende på branschsegment och marknad. Inom Division Infrastructure var efterfrågan generellt god i kvartalet men en viss påverkan inom segmentet fastigheter noterades mot slutet av kvartalet. Många av divisionens projekt är av samhällsvikt och prioriteras även under rådande omständigheter.

För Division Industrial & Digital Solutions inleddes kvartalet med en stabil efterfrågan, för att sedan i andra halvan tydligt påverkas av situation inom fordonsindustrin med avsevärda minskningar i aktivitet. Vi vidtog åtgärder snabbt för att följa kunderna genom den rådande situationen. Övriga segment såsom telekomsektorn och livs- och läkemedelsindustrin fortsatte att utvecklas gynnsamt i kvartalet.

Division Process Industries hade en god utveckling i kvartalet och har ännu inte noterat någon materiell påverkan av Covid-19 och flera av våra kunders produkter har en hög efterfrågan även i dessa tider.

Inom Division Energy utvecklades verksamheten väl och vi kan se att ompositioneringen av divisionen har haft effekt snabbare än förväntat. Divisionen noterade vissa förseningar i investeringsbeslut, men trots det ser vi en stabil tillväxt i energisektorn.

Division Management Consulting noterade mot slutet av kvartalet en svagare efterfrågan inom särskilt transaktionsrelaterade tjänster där antalet nya uppdrag minskade allteftersom många europeiska länder stängde ner.

Under kvartalet tecknade vi flera nya avtal. Jag är särskilt stolt över att Metsä Fibre har valt oss som partner till ett av världens modernaste sågverk och även deras nya bioproduktionsanläggning i Finland. Jag är även stolt över att vi fått förtroendet att leda projekteringen av ett nytt akutsjukhus i Västerås, som har stor betydelse för framtidens vård.

Framtidsutsikter
Vi befinner oss i ett osäkert och svårbedömt marknadsläge, och förväntar oss att effekterna av Covid-19 utbrottet kommer att påverka omsättningen negativt i andra kvartalet. Vi ser dock fortsatt god aktivitet inom stora delar av våra kundsegment, men negativa effekter inom fordonsindustrin samt försenade projekt och investeringsbeslut inom andra segment är att förvänta. Positiva signaler är att flera länder nu börjar att lätta på sina restriktioner och att en del av våra kunder som har påverkats förväntas att återuppta verksamheten relativt snart. 

Den pågående krisen kommer att lägga grunden för nya strukturer och affärsmodeller, som sannolikt blir betydligt mer hållbara och klimatvänliga än existerande lösningar. På lång sikt bedömer vi därför att omställningen i samhället skapar en fortsatt god efterfrågan på våra hållbara lösningar och digitaliseringstjänster. 

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som har bidragit med stort engagemang, flexibilitet och starkt kundfokus genom hela perioden.

ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com / info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl 11.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
https://afry.com/sv/node/2032

Related files