Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari-mars 2022

tors, 28/04/2022 - 11:00 CEST
Regulatory

Stark tillväxt och stabilt resultat i första kvartalet

Tillväxten i första kvartalet var stark och fyra divisioner rapporterade högre EBITA jämfört med samma period föregående år. Den höga efterfrågan på hållbara och digitala lösningar drivs av industrisektorn och omställningen till fossilfri energi, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet 2022

– Nettoomsättningen ökade med 13,4 procent till 5 670 MSEK (4 999)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 3,3 procent (0,5)

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 472 MSEK (432)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 8,3 procent (8,6)

– EBITA uppgick till 359 MSEK (419)

– EBITA-marginalen var 6,3 procent (8,4)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 317 MSEK (388)

– Resultat per aktie före utspädning: 1,97 SEK (2,57)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Tillväxten i första kvartalet var stark och fyra divisioner rapporterade högre EBITA jämfört med samma period föregående år. Den höga efterfrågan på hållbara och digitala lösningar drivs av industrisektorn och omställningen till fossilfri energi.

Nettoomsättningen ökade med totalt 13,4 procent, och den organiska tillväxten var 3,3 procent justerat för kalendereffekter. Tillväxten var stark inom divisionerna Industrial & Digital Solutions, Process Industries och Management Consulting. Infrastructure och AFRY X rapporterade lägre tillväxtsiffror på grund av en högre sjukfrånvaro än normalt i början av kvartalet. Energy visade en negativ tillväxt som i huvudsak förklaras av att kärnkraftsverksamheten var på en särskilt hög nivå föregående år på grund av ett större projekt.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 472 MSEK (432) och EBITA-marginalen var 8,3 procent (8,6). Kvartalet uppvisade inledningsvis en högre sjukfrånvaro, vilket påverkade resultatet negativt med cirka 60 MSEK. Vi har haft en sekventiell förbättring under kvartalet som avslutades starkt. Marginalerna för divisionerna Process Industries, Energy och Management Consulting var på fortsatt höga nivåer. Infrastructure och Industrial & Digital Solutions förbättrade marginalerna, och inom AFRY X levererade konsulttjänstedelen en stärkt marginal.

För att möta den höga efterfrågan har rekryteringstakten höjts inom samtliga divisioner, och vi har offentliggjort två förvärv under 2022 med en årsomsättning på 50 MSEK. Vi har förvärvat Weop med strategisk expertis inom cybersäkerhet och Svea Power med ett starkt erbjudande med högteknologiska produkter och lösningar inom vattenkraft. Under de senaste tolv månaderna har AFRY vuxit med totalt 1 700 medarbetare genom förvärv och nyrekryteringar, en ökning med över 10 procent. Konkurrensen om den bästa kompetensen är hård och vi fortsätter därför att stärka vårt arbetsgivarvarumärke för att attrahera nya medarbetare.

Som tidigare kommunicerats så genomför vi kostnadsbesparingar om 100 MSEK där vi förväntar full effekt under andra halvåret 2022. Den totala omstruktureringskostnaden om 100 MSEK togs i kvartalet. Våra åtgärder för att förbättra lönsamheten i Infrastructure samt dra nytta av effektiviseringar i våra större länder går enligt plan.

Omvärlden överskuggas fortsatt av kriget i Ukraina och vårt omedelbara fokus har varit att säkerställa våra medarbetares säkerhet och välmående. Som tidigare kommunicerats har vi beslutat att inte ta oss an några nya projekt i Ryssland och arbetet med att avsluta verksamheten pågår.

Det geopolitiska läget orsakat av kriget i Ukraina, störningar i kundernas leveranskedjor, den stigande inflationen och ökade kostnader för byggmaterial leder till en ökad osäkerhet på marknaden.

Trots den osäkerhet som råder så ser vi fortsatt starka drivkrafter för att accelerera omställningen i samhället. Vi är redo att möta efterfrågan med en position och erbjudande som är starkare än någonsin.

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00
www.afry.com /
info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

För mer information:

Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 11.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. I likhet med alla framtidsbedömningar innehåller sådana antaganden risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda än det beräknade resultatet.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/node/2032

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files