Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari-mars 2023

tors, 27/04/2023 - 11:00 CEST
Regulatory

AFRY inleder året med stark tillväxt och resultatutveckling

Första kvartalet 2023

– Nettoomsättningen ökade med 22,0 procent till 6 916 MSEK (5 670)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 15,9 procent (3,3)

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 689 MSEK (472)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 10,0 procent (8,3)

– EBITA uppgick till 689 MSEK (359)

– EBITA-marginalen var 10,0 procent (6,3)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 646 MSEK (317)

– Resultat per aktie före utspädning: 3,85 SEK (1,97)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Vi inleder året med en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och redovisar en stark organisk tillväxt och resultatutveckling. AFRY har en stark position i den gröna industriella omställningen och en orderstock på en historiskt hög nivå.

Nettoomsättningen uppgick till 6 916 MSEK, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 16 procent justerat för kalendereffekter efter en stark utveckling i samtliga divisioner. Den organiska tillväxten genererades i huvudsak av en hög efterfrågan, prisökningar och en god rekryteringstakt. Orderstocken fortsatte att stärkas och uppgick till SEK 20 miljarder.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 46 procent under kvartalet och uppgick till 689 MSEK (472) med en motsvarande EBITA-marginal på 10,0 procent (8,3). Samtliga divisioner bidrog till det goda resultatet, där särskilt Process Industries hade ett kvartal med stark marginal och tillväxt. Marginalutvecklingen förklaras av prisökningar och en god förmåga att växa med stärkt lönsamhet. Resultatet påverkades även av en positiv kalendereffekt.

I linje med vår strategi att vara den ledande partnern i hållbarhetsomställningen, har vi i kvartalet förvärvat två bolag med en årsomsättning på cirka 120 MSEK. BLIX Consultancy är experter inom förnybar energi med basen i Nederländerna och XPRO är ett konsultbolag inom projektledning i Norge. Utöver förvärv så fortsätter AFRY växa organiskt med en god rekryteringstakt och en nedåtgående trend i personalomsättning.

På AFRYs kapitalmarknadsdag i mars presenterade vi vår uppdaterade affärsstrategi, med fokus på att befästa AFRYs position som ledande i hållbarhetsomställningen och att stärka EBITA-marginalen. Strategin bygger på att expandera globalt inom dekarbonisering, stärka position och lönsamhet inom infrastruktur samt växa vår nordiska industriella och digitala portfölj. Vi kommunicerade även att de finansiella målen kvarstår och att orderstocken kommer rapporteras kvartalsvis.

Det är en generell hög efterfrågan på vår expertis i marknaden och vi har en stark position i den gröna industriella omställningen. Dock har det fortsatt osäkra konjunkturläget resulterat i försenade beslutsprocesser inom vissa industrisegment och vi ser nu tydligare tecken på en avmattning inom fastighetssegmentet. I linje med vår uppdaterade affärsstrategi är vårt fokus att öka lönsamheten genom effektiviseringar och prisökningar, samt att stärka vårt kunderbjudande.

För mer information:

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00
www.afry.com /
info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 11.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. I likhet med alla framtidsbedömningar innehåller sådana antaganden risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda än det beräknade resultatet.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logos

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files