AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-september 2003

tors, 10/23/2003 - 09:44
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Resultatförbättring i oförändrat svag konjunktur Nettoomsättningen uppgick till 1 426 (1 364) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 35 (-28) MSEK Resultat per aktie uppgick till 4:58 (-3:85) kronor Försäljningen av ÅF-SIFU genomförd i tredje kvartalet Kommentar av VD Jonas Wiström Marknaden för tekniska konsulttjänster har inte blivit bättre efter sommaren. Vi märker fortfarande av en generell återhållsamhet bland kunder när det gäller nya investeringar, samt en överetablering av konsulter inom IT-området. Vi räknar inte heller med ett starkare konjunkturläge under återstoden av 2003. Den resultatökning som ÅF redovisar beror på personalreduceringar och sänkta koncerngemensamma kostnader. Debiteringsgraden förbättrades med närmare 2 procentenheter under niomånadersperioden. Sedan årsskiftet har vi åstadkommit ökad effektivitet, och skapat ett tydligare ÅF. Men lönsamhetsnivån är inte tillfredsställande. ÅF skall även i förekommande marknadsklimat uppnå högre lönsamhet. Arbetet med att etablera en gemensam affärsmässig kultur och bättre dra nytta av storlek och strukturkapital ger resultat steg för steg. För att sätta allt fokus på kärnverksamheten fortgår renodlingen. I tredje kvartalet avyttrades dotter- och utbildningsföretaget ÅF-SIFU, enligt plan. Samtidigt pågår en process med att avyttra stora delar av fastighetsbeståndet. Väsentliga händelser under tredje kvartalet ÅF säljer dotter- och utbildningsföretaget ÅF-SIFU till Teknologisk Institut med säte i Köpenhamn, Danmark. Teknologisk Institut förvärvar ÅFs samtliga aktier i ÅF-SIFU vilket motsvarar 75 procent av antalet aktier. Mer information avseende Teknologisk Institut återfinns på: www.teknologisk.dk ÅF köper verksamheten i norska installationskonsulten Andresen & Jacobsen av Selmer Skanska. Verksamheten beräknas omsätta cirka 10 MSEK innevarande år. Andresen & Jacobsen integreras med ÅFs norska verksamhet som därmed består av 55 medarbetare i Oslo, Moss, Alta samt Bodö. ÅF förvärvar 60 procent av utestående aktier i Göteborg Energi International (ett dotterbolag till Göteborg Energi), med option att köpa återstoden av aktierna om 3 år. Göteborg Energi International beräknas omsätta drygt 10 MSEK i år. ÅF förvärvar SwedeRail av SJ, Green Cargo och EuroMaint. SwedeRail som är en internationell rådgivare för att skapa effektiva spårbundna transportlösningar beräknas omsätta 26 MSEK under 2003.
Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 426 (1 364) MSEK. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 430 (390) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 42 (-13) MSEK. Rörelsemarginalen var 2,9 (-0,9) procent. För det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 12,3 (-29) MSEK och rörelsemarginalen var 2,9 (-7,3) procent. Försäljningen av ÅF-SIFU påverkade resultatet med 8 MSEK. Resultatet för ÅF-SIFU har under året belastat resultatet med -6 MSEK. Nettoeffekten på resultatet blev därmed 2 MSEK. Debiteringsgraden uppgick till 68,3 (66,5) procent. För tredje kvartalet uppgick debiteringsgraden till 66,7 (65,8) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 35 (-28) MSEK. Vinstmarginalen var 2,5 (-2,1) procent. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 11 (-37) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 4:58 (-3:85) kronor. För tredje kvartalet var resultat per aktie 1:20 (-5:32) kronor.
Status i divisionerna Energi & Miljö Energi & Miljö märkte av en förhållandevis svag efterfrågan från basindustrin. Divisionen märkte dock av en ökad efterfrågan från kärnkraftsektorn och mot slutet av perioden en ökning av utredningsuppdrag, i spåren av strömavbrott i Sverige och i andra länder. Den internationella verksamheten ökade resultatet inom samtliga verksamhetsgrenar. Industri & System Marknaden för industri- och IT-konsulttjänster var oförändrat kärv. Framförallt i storstadsregionerna var konkurrensen fortsatt mycket hård och prisläget pressat. För att ytterligare öka tydligheten och konkurrenskraften genomförde Industri & System en omorganisation under det tredje kvartalet. Divisionen har indelats i tre rikstäckande affärsområden: Automation, Produktutveckling och Elkraft. Installation Installation märkte av en fortsatt försvagning av byggmarknaden. Antalet större projekt har minskat vilket gett svårigheter i att få en kontinuitet i beläggningen. I viss mån kompenserades efterfrågesvackan inom nybyggnad av en ökning när det gäller ombyggnationer.
Massa & Papper Divisionen förbättrade resultatet tack vare nedläggning av olönsamma enheter och en svagt stigande efterfrågan på konsulttjänster från massa- och pappersindustrin. Verksamheterna i Frankrike och Tyskland bidrog positivt till resultatet i det tredje kvartalet.
Nya marknader ÅF-Data ÅF-Data förbättrade resultatet i en fortsatt svår marknad för affärssystem. En större tilläggsbeställning i tredje kvartalet, ökad konsultbeläggning och sänkta kostnader förklarar resultatökningen. Matz Axelsson tillträdde som ny VD för ÅF-Data under tredje kvartalet. Matz Axelsson kommer närmast från konsultföretaget Prevas. ÅF-Infrateknik ÅF-Infrateknik upplevde en tillfällig svacka på marknaden för infrastrukturella investeringar. Efterfrågan från Försvarsmakten och telekomsektorn var relativt svag. Marknaden för järnvägsinvesteringar visade emellertid en stabil till svagt ökande investeringsbenägenhet. ÅF-Kontroll ÅF-Kontroll gjorde ett starkt resultat under tredje kvartalet som är säsongsmässigt bra. Beläggningen var god inom samtliga verksamheter; Besiktning, Provning och Certifiering. Intern effektivisering bidrog också till resultatförbättringen. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Från och med verksamhetsåret 2003 har nya rekommendationer från Redovisningsrådet trätt i kraft. Från och med verksamhetsåret 2003 tillämpas RR22 Utformning av finansiella rapporter och RR25 Segmentredovisning. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 18 (29) MSEK för januari-september 2003. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -44 (-153) MSEK. I kassaflödet ingår amortering av lån på 23 MSEK samt utbetald utdelning på 11 MSEK. Före amortering utav lån och utdelning var kassaflödet därmed -10 (-118) MSEK.
För det tredje kvartalet var kassaflödet -10 (29) MSEK. Före amortering utav lån var kassaflödet -1 (-71) MSEK.
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 25 (63) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 59 kronor. Soliditeten var 34 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 57 kronor och soliditeten 30 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelse och verkställande ledning i ÅF har tagit beslut om att avyttra merparten av koncernens fastighetsbestånd - totalt 7 fastigheter. Marknadsvärdet på fastigheterna som skall avyttras var 170 MSEK vid årsskiftet, enligt Forum Fastighetsekonomi AB. Undantagen från försäljning är tills vidare Härolden 44 (cirka 10 700 kvm); ÅFs huvudkontor i Stockholm. Fastigheten var värderad till 240 MSEK vid årsskiftet.
I det tredje kvartalet avyttrades ÅF's fastighet i Tyresö. Likviden för fastigheten var 12 MSEK, vilket medförde en reavinst på 1 MSEK.
Aktien Aktiekursen för ÅF B var 114 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en kursuppgång med 24 procent sedan årsskiftet. SAX-index steg med 15 procent under samma tidsperiod. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 kommer att offentliggöras den 18 februari 2004. Stockholm den 23 oktober 2003 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström Verkställande Direktör