AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-september 2004 - God orderingång i tredje kvartalet

ons, 10/27/2004 - 09:50
För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Nettoomsättningen uppgick till 1 549 (1 426) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 (35) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 39 (26) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 6:67 (4:58) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström Den resultatökning som ÅF redovisar för niomånadersperioden beror framför allt på omsättningstillväxt och ökad debiteringsgrad. Det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt till följd av en låg närvarograd under sommarperioden. ÅF ökar resultatet för tredje kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, exkluderat reavinster. För att förbättra resultatpotentialen, fortgår arbetet med att omvandla ÅF till att bli ett mer samlat, effektivt och tydligt konsultföretag. Vår tidigare bedömning om att marknaden för tekniska konsulttjänster går från att stabiliseras till att förbättras mot slutet av 2004 kvarstår. Orderingången var god i september månad. Konjunkturuppgången är i dag tydlig, även om kraften är lägre än vid motsvarande uppgångar under 90-talet. Infrastrukturmarknaden och processindustrin är områden som visar särskilt starka tendenser. Fortsatt återhållsamhet märks inom IT/Produktutveckling, vilket bidrar till svåra lönsamhetsproblem i division System. Men bedömningen är att vidtagna åtgärder, i form av besparingsprogram samt omorganisation, skall leda fram till att verksamheten börjar uppvisa en märkbar resultatförbättring från och med nästa år.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet ÅF förvärvade de norska teknikkonsultföretagen Lars Myhre AS och Berg-Nilsen & Reinertsen AS. Genom köpen blir ÅF cirka 100 medarbetare i Norge och ett av de ledande konsultföretagen i Oslo-området inom installationsteknik. Lars Myhre och Berg-Nilsen & Reinertsen har vardera 20 medarbetare. Företagen arbetar på fastighets- och infrastrukturmarknaden inom områdena el, energi och VVS. Bägge bolagen verkar från Oslo. ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i båda företagen.
Per Göransson utsågs till ny divisionschef för ÅFs division Massa & Papper med närmare 700 medarbetare i Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Spanien och Sydafrika. Göransson tillträdde befattningen per den 1 oktober. Per Göransson har tidigare varit divisionschef för ÅFs division Installation sedan år 2002. Göransson är 51 år och civilingenjör från KTH.
Björn Qvist har utsetts till divisionschef med ansvar för division Installation med cirka 500 medarbetare i Sverige och Norge. Han tillträdde befattningen per den 1 oktober. Qvist - 47 år och civilingenjör från KTH - är regionchef inom divisionen sedan år 2002. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 549 (1 426) MSEK. För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 460 (430) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 51 (42) MSEK. Rörelsemarginalen var 3,3 (2,9) procent. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 12 (12) MSEK och rörelsemarginalen var 2,5 (2,9) procent. Debiteringsgraden uppgick till 69 (68) procent. För det tredje kvartalet uppgick debiteringsgraden till 68 (67) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 (35) MSEK. Vinstmarginalen var 3,0 (2,5) procent. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 9 (11) MSEK och vinstmarginalen var 2,0 (2,5) procent.
Vinst per aktie uppgick till 6:67 (4:58) kronor. För det tredje kvartalet var Vinst per aktie 0:61 (1:20) kronor. Status i divisionerna Energi & Miljö Rörelsemarginal 9 mån: 4,5% (3,8%) Marknaden för energi- och miljöinriktade konsulttjänster var god. Verksamheten inom energi noterade ett bra tredje kvartal med stora projekt inom fjärrvärme och fjärrkyla. Den miljöinriktade verksamheten noterade ett svagare kvartal, men ett par större projekt påbörjades i slutet av kvartalet. Industri Rörelsemarginal 9 mån: 4,8% (2,9%) Marknaden för division Industri fortsatte att förbättras. Affärsområdet Automation & IT ökade debiteringsgraden genom förbättrad efterfrågan på lösningar omkring mekanik- och automationsutrustning. Affärsområdet Elkraft visade kraftig tillväxt och en något försämrad debiteringsgrad. Infrateknik Rörelsemarginal 9 mån: 8,2% (3,9%) Marknaden för infrastrukturella konsulttjänster visade fortsatt styrka. Särskilt god var efterfrågan på division Infratekniks kunnande inom väg- och järnvägsområdet där stora uppdrag är Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö. Efterfrågan inom telekomområdet visade en svag förbättring med Försvaret och teleoperatörer som viktiga kundkategorier. Installation Rörelsemarginal 9 mån: 3,3% (4.0%) Marknaden för konsulttjänster riktade mot bygg- och fastighetsbranschen visade svaga tecken på förbättring mot slutet av tredje kvartalet. Men fortfarande pressas branschen av låga nyinvesteringar i kommersiella lokaler. Division Installation har jobbat aktivt med ökat fokus på försäljningsaktiviteter. Detta tillsammans med en tydlig ökning av uppdrag kopplade till ombyggnationer har medfört att division Installation klarat av att hålla en acceptabel sysselsättningsnivå.
Kontroll Rörelsemarginal 9 mån: 9,4% (10,6%) Marknaden för Kontrolls samtliga verksamhetsgrenar - Besiktning, Provning och Certifiering - är normalt god under tredje kvartalet. I år var emellertid efterfrågan sämre än förväntat från den betydelsefulla kärnkraftsindustrin. Massa & Papper Rörelsemarginal 9 mån: 4,8% (2,2%) Marknaden för konsulttjänster för massa- och pappersindustrin var stark i Sverige i det tredje kvartalet. Den goda efterfrågan förklaras av relativt stora investeringar i svenska massa- och pappersbruk. Också i Spanien och Tyskland var efterfrågan god. Verksamheterna i Finland och Frankrike belastade resultatet negativt. System Rörelsemarginal 9 mån: -3,2% (-1,6%) Marknaden för IT och Produktutveckling var fortsatt svag i Stockholmsregionen, vilken är en mycket betydelsefull region för division System. Fortfarande råder en tydlig överkapacitet i branschen. Mot slutet av perioden märktes en något ökad aktivitet. Bedömningen är att det åtgärdsprogram som System genomförde under första hälften av 2004, successivt ska börja ge effekt framöver. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är samma som i den senaste årsredovisningen, men med undantag för redovisningen av pensionskostnader till följd av Redovisningsrådets rekommendation RR29 Ersättningar till anställda, som började gälla den 1 januari 2004. Övergången till de nya reglerna har påverkat det egna kapitalet positivt med 1,6 MSEK. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 31 (18) MSEK för perioden januari-september. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till 40 (-44) MSEK för perioden januari-september. Före utdelning och amortering av lån uppgick kassaflödet till 74 (-9) MSEK.
Kassaflödet har påverkats positivt med 124 MSEK av försäljning av fastigheter.
För det tredje kvartalet uppgick kassaflödet, före utdelning och amortering av lån, till -38 (-1) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 133 (25) MSEK.
Eget kapital per aktie uppgick till 66 kronor. Soliditeten var 32 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 59 kronor och soliditeten 31 procent. Fastighetsförvaltningen Styrelsen tog under våren 2003 beslut att sälja sju av koncernens åtta fastigheter. I fjärde kvartalet 2003 såldes Stockholmsfastigheten Härolden 1 (cirka 3 500m2) till Humlegården HB som sedan tillträdde fastigheten 2004. Vinsten, motsvarande 21,5 MSEK, redovisades i det första kvartalet.

De fem till försäljning kvarvarande fastigheterna såldes i januari 2004 till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen påverkade ÅFs nettoresultat för det andra kvartalet positivt med 2,1 MSEK.

Den fastighet som därefter är kvar i ÅFs ägo är Härolden 44 (10700 m2); ÅFs HK på Fleminggatan i Stockholm. Fastigheten, bokförd till 126 MSEK, värderades till 220 (240) MSEK vid årsskiftet 2003/2004, av Forum Fastighetsekonomi AB. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 139 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 20 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsens breda Sax-index steg med 10 procent under samma tidsperiod. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2004 kommer att offentliggöras den 15 februari 2005.
Stockholm den 27 oktober 2004 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör