AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-september 2006 - Stark tillväxt och förbättrat resultat

tors, 11/09/2006 - 09:12
Delårsrapport januari-september 2006 - Stark tillväxt och förbättrat resultat

För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26Nettoomsättningen uppgick till 2 140 (1 683) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 111 (77) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 102 (73) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 61 (52) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 4:67 (4:35) kronor Kommentar av VD Jonas Wiström ÅF redovisar stark tillväxt och ökad lönsamhet för niomånadersperioden och för tredje kvartalet. Förbättringen förklaras huvudsakligen av genomförda förvärv och en fortsatt stark industrikonjunktur. Integrationen av i år förvärvade bolag (drygt 1 000 medarbetare) går bra. Samgåendet i maj månad mellan Benima och ÅFs automationsverksamhet har bildat en expansiv och marknadsledande konsultverksamhet inom Automation och Industriell IT. Förvärven har väsentligt stärkt ÅFs erbjudande och möjliggjort flera nya affärer. Kostnadssynergierna har börjat slå igenom och kommer gradvis att öka i omfång under de närmaste kvartalen. Divisionerna Infrastruktur, System, ÅF-Benima och Kontroll presterar ett kvartal i linje med eller över förväntan. Division Process förbättrade resultat och rörelsemarginal något jämfört med föregående kvartal. Men lönsamheten är fortfarande inte tillfredsställande. Arbetet med att förbättra lönsamheten fortgår därför med hög intensitet. Eero Auranne, tidigare chef för ÅF-Enprima, utnämndes till ny chef för division Process efter utgången av det tredje kvartalet. Eero har en både lång och bred erfarenhet från den internationella energimarknaden. Mot bakgrund av genomförda förvärv, en fortsatt god konjunktur och ÅFs stärkta marknadsposition, ser jag sammantaget goda möjligheter för ÅF-koncernen att fortsätta växa och öka lönsamheten. Företagsförvärv och samarbeten under tredje kvartalet ÅF förvärvade i juli IT-konsulten Combra med 60 medarbetare i Stockholm, Uppsala och Lund. Combra är verksamma inom inbyggda system för telekom-, medicinteknisk- samt högteknologisk industri. ÅF förvärvade i augusti teknikkonsultföretaget JämtTeknik vid Storsjön AB med drygt 65 medarbetare i Östersund, Sollefteå, Trollhättan och Göteborg. Jämtteknik är specialiserat på ILS-området (Integrated Logistics Support) och försvarsindustrin. ÅFs nyemission En sammanräkning av ÅFs nyemission den 2006-08-18 visade att 3 216 292 nya B-aktier, motsvarande 99,5% av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. De 15 872 aktier som inte tecknades, motsvarande 0,5 procent av antalet erbjudna B-aktier, tilldelas de aktieägare som önskat teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrevs i prospektet. Emissionen blev därigenom fulltecknad och ÅF tillfördes närmare 290 MSEK i tredje kvartalet.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet ÅF fick ett omfattande massaprojekt av den sydafrikanska massa- och papperskoncernen Sappi. Ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 90 MSEK. ÅF (genom division Process) vann projektet tillsammans med samarbetspartnern Murray & Roberts. ÅF var del i den projektgrupp som vann arkitekt- och formgivningstävlingen om ett nytt universitetssjukhus med placering inom nuvarande Karolinska Sjukhusets och Karolinska Institutets område i Solna. Tävlingen arrangerades av Locum på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Eero Auranne utsågs till ny chef för division Process och tillträdde sin nya befattning per den 9 oktober 2006. Eero Auranne inträdde samtidigt i ÅFs koncernledning. Eero var tidigare medlem av ledningsgruppen för division Process. Han har lång erfarenhet av den internationell energi- och processindustrin, efter 20 år inom Fortum, bland annat som VD för Fortum Service och Vice VD för Fortum-koncernen. Till valberedning i AB Ångpanneföreningen har följande personer utsetts: Gunnar Svedberg, ordförande Ångpanneföreningens forskningsstiftelse (tillika ordförande i valberedningen) Carl-Erik Nyquist, ordförande AB Ångpanneföreningen Erik Sjöström, Skandia Liv Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 2 140 (1 683) MSEK, en ökning med 27 procent. Av omsättningen härrör 446 MSEK från i år genomförda förvärv. För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 746 (466) MSEK. Av omsättningen för tredje kvartalet härrör 237 MSEK från i år genomförda förvärv.
Rörelseresultatet var 111 (77) MSEK. Av rörelseresultatet härrör 34 MSEK från i år genomförda förvärv. Rörelsemarginalen var 5,1 (4,6) procent. För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 37 (14) MSEK och rörelsemarginalen var 4,9 (3,1) procent. Av rörelseresultatet för tredje kvartalet härrör 19 MSEK från i år genomförda förvärv.
Debiteringsgraden uppgick till 72,4 (71,9) procent. För det tredje kvartalet uppgick debiteringsgraden till 72,9 (71,8) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 102 (73) MSEK. Vinstmarginalen var 4,7 (4,3) procent. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 30 (13) MSEK och vinstmarginalen var 4,0 (2,7) procent. Finansnettot var -9,6 (-4,3) MSEK och -7,1 (-1,9) i det tredje kvartalet. Det försämrade finansnettot förklaras av under våren upptagna lån för företagsförvärv. Resultatet efter skatt uppgick till 61 (52) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 15 (11) MSEK. Koncernens skatt för januari-september blev 41 MSEK. Den relativt höga skattekostnaden förklaras av en försiktig värdering av under perioden uppkomna underskott i utlandsbolagen.
Vinst per aktie, före utspädning, uppgick till 4:67 (4:35) kronor. För det tredje kvartalet var vinst per aktie, före utspädning, 1:05 (0:93) kronor. Status i divisionerna Infrastruktur Rörelsemarginal 9 mån: 7,7% (6,9%) Division Infrastruktur erbjuder konsulttjänster inom infrastrukturområdet inom fyra affärsområden; telekom, installation, samhällsbyggnad och elkraft.
Division Infrastrukturs marknad var fortsatt god under tredje kvartalet. Särskilt noterbar är den höga aktiviteten i största affärsområdet Installation - med över 500 medarbetare.
Installation upplever en stark efterfrågan i spåren av den goda konjunkturen i bygg- och fastighetsbranschen. Även övriga affärsområden i divisionen, Elkraft, Samhällsbyggnad och Telekom, noterade en stark efterfrågan i kvartalet. Infrastruktur har stärkt sin position genom förvärven av Ingemansson och JämtTeknik, varav det senaste förvärvet skedde i tredje kvartalet. Integrationsarbetet löper planenligt med fortsatt bra resultat. Förvärven är ett led i strategin att växa genom kompletterande förvärv av nischkompetens som stärker divisionens erbjudande. Genom förvärven har divisionen tillförts fler än 200 kvalificerade medarbetare och är därmed totalt över 1 000 medarbetare i Norden. I kvartalet fick Infrastruktur i uppdrag av WPD Scandinavia att projektera och utveckla vindkraftsparker. Vidare ingick även divisionen i den projektgrupp som ska ta fram en programhandling för det nya universitetssjukhus som ska ligga på Karolinskas område i Solna. Programhandlingen ska vara klar i slutet av 2007.
Process Rörelsemarginal 9 mån: 0,4% (4,6%) Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom vissa nischer av massa- och pappersindustrin samt på energimarknaden. Utvecklingen på marknaden var god under kvartalet, särskilt inom energisektorn. Till de främsta drivkrafterna hör den stigande elkonsumtionen och kapacitetsutbyggnaden vad gäller elförsörjningen i bland annat Norden, Östeuropa och Ryssland. Inom skogssektorn har marknaden varit stabil. I denna sektor drivs utvecklingen av anläggningsetableringar, framförallt i Sydamerika och Sydostasien.
I kvartalet fick divisionen en order värd cirka 90 miljoner kronor från den sydafrikanska massa- och papperskoncernen Sappi. Division Process vann dessutom en order avseende konstruktionsövervakning av en ny anläggning vid ett kraftvärmeverk i Bulgarien. Divisionens resultat är fortfarande ej tillfredsställande. Den främsta orsaken är en fortsatt låg debiteringsgrad inom den så kallade engineering-verksamheten utanför Sverige. Kontroll Rörelsemarginal 9 mån: 11,3% (12,0%) Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare. Efter en något svagare utveckling än förväntat under första halvåret bidrog en stigande efterfrågan till att divisionens tillväxt och resultat återhämtade sig under tredje kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 (16,3) procent i tredje kvartalet. Efterfrågan var särskilt stark inom provningstjänster - där en betydande del genererats inom svensk kärnkrafts- och raffinaderiindustri. Kontroll märker inte minst av ett kraftigt ökat intresse för avancerad provningsteknik som ett led i kundernas underhållsarbete. I tredje kvartalet 2005 förvärvade Kontroll lyftbesiktningsverksamheten från Force. Det kan idag konstateras att förvärvet genererat ett resultattillskott och de positiva synergier med den befintliga verksamheten, som förväntats.
System Rörelsemarginal 9 mån: 5,3% (-0,3%) Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT-System. Marknadsutvecklingen har varit positiv och divisionen har gjort många nya affärer under kvartalet. Flera stora företag har ökat sina satsningar på produktutveckling och forskning och utveckling vilket i synnerhet ökat efterfrågan på division Systems kompetenser inom Inbyggda system och Mekanik. Också verksamheten inom IT-system, där ÅF efter ökad marknadsbearbetning har blivit en alltmer känd aktör, har noterat en förbättrad marknad. I början av kvartalet slutfördes förvärvet av Combra, som är specialister inom inbyggda system i Stockholm, Uppsala och Lund. Integrationen löper på bra och ÅF-Combra bidrar positivt till divisionen. Satsningarna inom inbyggda system som gjorts på marknaderna i Göteborg och Malmö har fallit väl ut, med flera nya uppdrag. ÅF-Combra har inte minst bidragit med nya utvecklingsuppdrag avseende mobiltelefoner till Sony Ericsson.
Bland nya affärer under kvartalet märks ett utvecklingsprojekt inom telematikområdet åt Autoliv. Division System vann också ett utvecklings- och testprojekt av medicinteknisk utrustning åt GE Healthcare. ÅF-Benima Rörelsemarginal maj-sep: 8,9% Divisionen erbjuder tjänster inom automation och industriell IT och är ledande i Norden. ÅF-Benima är en nybildad division i samband med förvärvet av Benima i maj.
Från och med den 1 maj är Benima och ÅFs resurser inom automation en ny division. Divisionen består av cirka 1 000 medarbetare inom Automation och Industriell IT. ÅF-Benima har haft en god sysselsättningsnivå och en stark orderingång under det tredje kvartalet - framförallt tack vare styrkan i den svenska och nordiska industrikonjunkturen. Under tredje kvartalet har arbetet fortsatt med samlokalisering på flera av det 40-tal orter i Norden där divisionen är närvarande. Samordningsprocessen har varit mycket värdefull och bidragit till att nya affärsmöjligheter skapats. Integrationen, bland annat vad avser IT-system och samlokalisering, väntas vara klart vid årsskiftet.
Under tredje kvartalet tecknades flertalet nya order inom industrin. ÅF-Benima fick bland annat en order av Iggesund Paperboard avseende uppgradering av en kartongmaskin. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Delårsapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och därutöver följande hänvisning till 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2005 (not 2 sid. 52 ). Moderbolagets redovisningsprinciper har ändrats så att ÅRL 4 kap. 14 paragraf a-e tillämpas från och med 1 januari 2006. Investeringar Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgick till 23 (27) MSEK för perioden januari-september 2006.
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -70 (-115) MSEK. Det stora kassaflödet från investeringsverksamheten på -556 (-37) MSEK förklaras av under året genomförda förvärv som tillfört ÅF över 1 000 nya medarbetare. Kassaflödet har påverkats med minus 547 MSEK genom dessa förvärv. Det likaledes stora kassaflödet från finansieringsverksamheten var 464 (-63) MSEK. För att finansiera genomförda förvärv genomförde ÅF under sommaren en nyemission som tillförde ÅF 287 MSEK. Samtidigt har ÅF nettolånat 207 MSEK, samt delat ut 30 MSEK till aktieägarna.
Koncernens likvida tillgångar uppgick till 172 (60) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 65 kronor. Soliditeten var 47 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 49 kronor och soliditeten 48 procent. Koncernens nettolåneskuld (likvida medel och kortfristiga placeringar minus räntebärande skulder) uppgick vid utgången av september till 184 (207) MSEK. Aktien Aktiekursen för ÅF B var 112,25 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket innebär en uppgång med 4 procent under perioden januari-september. Stockholmsbörsens OMXSPI-index steg med 10 procent under samma tidsperiod.
Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 kommer att offentliggöras den 22 februari 2007.
Stockholm den 9 november 2006 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Verkställande Direktör