AFRY press release generic image

Delårsrapport januari-september 2007: Fortsatt resultatförbättring

fre, 11/09/2007 - 09:42
För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26

Q3 2007 Nettoomsättningen uppgick till 844 (746) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 65 (37) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 45 (15) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 2:65 (0:98) kronor Q1-Q3 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2 744 (2 140) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 224 (111) MSEK Rörelseresultatet, exklusive övriga rörelseintäkter, uppgick till 224 (92) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 152 (61) MSEK Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 9:18 (4:34) kronor Kommenterar från VD Jonas Wiström: ÅF fortsätter att växa under stigande lönsamhet och vi gör vårt bästa tredje kvartal hittills. Rörelsemarginalen ökade till 7,7 (4,9) procent. Konjunkturen är fortsatt stark och ÅF vinner nya marknadsandelar.
Vi fortsätter att attrahera de bästa konsulterna. I oktober blev ÅF utsedd till den mest attraktiva arbetsgivaren i konsultbranschen bland yrkesverksamma ingenjörer i Sverige (Källa: Karriärbarometern, Universum). Vi växer kraftigt inom det expansiva energiområdet. I det tredje kvartalet togs ett nytt viktigt steg genom förvärvet av det schweiziska energikonsultföretaget Colenco med 250 medarbetare och kunder i fler än 40 länder. ÅF har med detta drygt 750 kvalificerade energi- och miljökonsulter på en internationell marknad.
Sammantaget utvecklas ÅFs divisioner i linje med eller över förväntan. Företagsförvärv och avyttringar, Q3 2007 ÅF förvärvade samtliga aktier i det schweiziska energikonsultföretaget Colenco med 250 medarbetare i Europa och Asien. ÅF blir genom förvärvet ett av de största oberoende internationella konsultföretagen inom energiområdet med en världsledande ställning inom kärnkraft. Colenco är ett internationellt energikonsultföretag med säte i Baden, Schweiz. Bolaget har 250 medarbetare, varav 180 arbetar ifrån Schweiz. Colenco har kontor i elva länder och pågående projekt i fler än 40 länder med fokus på kärnkraft, vattenkraft, elnät samt konventionella kraftverk. Förvärvet av Colenco stärker ÅFs marknadsposition i Europa, Baltikum, Ryssland, sydöstra Asien och i Sydasien. Ekonomiska fakta om förvärvet av Colenco, se sidan 11. Vid en extra bolagsstämma den 14 augusti 2007 beslutades att godkänna försäljningarna av dotterbolagen ÅF-CTS Oy och ÅF-Chleq Froté S.A till bolagsledningarna i respektive bolag. Försäljningarna var ett led i renodlingen av division Process.
Väsentliga händelser, Q3 2007, samt väsentliga händelser efter balansdagens utgång ÅF vann en stor order av Banverket gällande Projekt Citybanan i Stockholm. ÅFs uppdrag uppskattades vara värt cirka 200 MSEK. Uppdraget består främst av tre tekniska projekt: Tomteboda Bangård, Dubbelspårtunneln med tillhörande stationer och Management för risk och säkerhet. ÅF fick förtroendet av massa- och pappersföretaget Portucel att vara huvudkonsult vid en omfattande utbyggnad av det integrerade massa- och pappersbruket i Viana, Portugal. Kontraktssumma för ÅF uppgick till drygt 30 MSEK.
Styrelsen i ÅF formulerade övergripande finansiella mål, vilka kommunicerades via pressmeddelande i augusti: - ÅF skall vara mest lönsamt av de närmaste jämförelsebolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal, EBIT, på minst 10 procent över en konjunkturcykel.
- ÅF skall över tid vara nettoskuldsatt. Nettoskulden skall ej överstiga 40 procent av eget kapital.
Det tidigare formulerade tillväxtmålet, som innebär att ÅF skall omsätta minst 5 miljarder kronor år 2010, ligger fast.
Som ett resultat av det första konverteringstillfället i ÅFs personalkonvertibel 2005/2008 har 523 608, av möjliga 660 644, B-aktier nyemitterats - vilket ger en utspädning om 3,1 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna. Det nya antalet aktier i ÅF uppgår till 16 892 534, varav 804 438 är A-aktier och 16 088 096 är B-aktier. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 2 744 (2 140) MSEK, en ökning med 28 procent. För det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 844 (746) MSEK, en ökning med 13 procent.
Rörelseresultatet var 224 (111) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,2 (5,1) procent. För det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 65 (37) MSEK och rörelsemarginalen var 7,7 (4,9) procent. Vid jämförelse med 2006 ska noteras att resultatet i första kvartalet 2006 påverkades positivt av en reavinst om 19 MSEK avseende försäljningen av PX Business Solutions. Förra året var rörelseresultatet, exklusive denna försäljning, 92 MSEK och rörelsemarginalen var 4,3 procent. Debiteringsgraden uppgick till 75,1 (72,4) procent. För tredje kvartalet uppgick debiteringsgraden till 74,3 (72,9) procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 220 (102) MSEK. Vinstmarginalen var 8,0 (4,7) procent. För det tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 64 (30) MSEK och vinstmarginalen var 7,5 (4,0) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 152 (61) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 45 (15) MSEK. Vinsten per aktie, före utspädning, uppgick till 9:18 (4:34) kronor. För det tredje kvartalet var vinsten per aktie, före utspädning, 2:65 (0:98) kronor. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet uppgick till -124 (-70) MSEK. Före utdelning och upptagande och amortering av lån uppgick kassaflödet till -47 (-534) MSEK. För tredje kvartalet uppgick kassaflödet till -188 (-88) MSEK. Koncernens likvida tillgångar uppgick till 134 (172) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 74 kronor. Soliditeten var 49 procent. Vid årsskiftet var det egna kapitalet per aktie 67 kronor och soliditeten var 48 procent. Koncernens nettolåneskuld (likvida medel minus räntebärande skulder) uppgick vid utgången av september till 211(184) MSEK. Investeringar Förutom företagsförvärv har bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier uppgått till 29 (23) MSEK för perioden januari-september 2007.
Status i divisionerna

Engineering Rörelsemarginal Q3: 8,6% (9,7%) Rörelsemarginal 9 mån: 9,2% (8,9%)

Divisionen Engineering erbjuder tjänster inom automation, industriell IT och mekanik och är ledande i Norden. En fortsatt stark industrikonjunktur bidrog till ett nytt kvartal med hög debiteringsgrad för division Engineering. Efterfrågan var särskilt god inom energi- och gruvområdet. I tredje kvartalet har spetskompetens inom utvalda branscher och områden samlats i så kallade Kompetenscentra. De nya arbetsformerna väntas förbättra förutsättningarna att utföra mer avancerade projekt och konsultuppdrag i framtiden. Aktiviteten var fortsatt mycket hög inom kärnkraftsområdet. Divisionen har en stark ställning på denna marknad i Sverige, men får även internationella uppdrag. I tredje kvartalet tillkom uppdrag vid kärnkraftsanläggningar i både Finland och Frankrike.
Flera uppdrag inkom också avseende biobränsleanläggningar i Sverige - exempelvis av Biobränsle i Norrköping AB där divisionen utsetts till huvudkonsult vid en ny fabrik för utvinning av biobränsle från raps.

Infrastruktur I Rörelsemarginal Q3: 5,1% (4,9%) Rörelsemarginal 9 mån: 9,8% (7,7%)

Division Infrastruktur erbjuder tjänster på infrastrukturområdet inom affärsområdena: kommunikation & underhållsteknik, installation, samhällsbyggnad, elkraft och ljud & vibrationer. Det var en fortsatt god marknad för division Infrastrukturs samtliga affärsområden i det tredje kvartalet. Det som bland annat driver efterfrågan är stora investeringsprogram för att förbättra och bygga ut det svenska väg- och järnvägsnätet. ÅF har viktiga åtaganden för både projekt Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Division Infrastruktur har på senare tid även märkt en ökad efterfrågan på kvalificerade tjänster för vindkraft och vattenkraft. För divisionens största affärsområde, Installation, drivs efterfrågan av en fortsatt stark bygg- och fastighetsmarknad och ett stadigt växande intresse för energirådgivning. För fastighetsbolaget AB Bostäder i Borås genomförs exempelvis energideklaration av det totala fastighetsbeståndet. Affärsområde Installation har även fått i uppdrag av IBM att genomföra en systemprojektering för utökning av serverhallarna i Stockholm. Projektet ställer stora krav på driftsäkerhet och tillgänglighet när det gäller kyla och elförsörjning.


Kontroll Rörelsemarginal Q3: 20,7 % (17,5%) Rörelsemarginal 9 mån: 14,8% (11,3%)

Divisionen erbjuder teknisk kontroll. Huvudverksamheten är besiktning, provning och certifiering. Verkstads- och kärnkraftsindustrin är stora uppdragsgivare.
Efterfrågan för division Kontroll var relativt stark i tredje kvartalet. Divisionen fortsatte att vinna nya marknadsandelar och förstärkte ytterligare sin marknadsposition inom den expansiva kärnkrafts- och petrokemiindustrin. Nya lokalkontor öppnades i Uppsala och Kalmar och nyrekryteringen av medarbetare fortsatte på bred front - särskilt inom verksamhetsområdet provning. På uppdrag av Hitachi har division Kontroll fått i uppdrag att utföra teknisk kontroll av samtliga trycksatta anordningar vid Öresundsverkets gaseldade kraftverk. Vid samma anläggning utförs också arbete på uppdrag av Koch de Portugal gällande provning av rörledningar.
I kvartalet fick divisionen också ett internationellt uppdrag att utföra teknisk kontroll för Metso Power i samband med konstruktionen av en så kallad indunstningsanläggning vid Celbis bruk i Portugal.

Process Rörelsemarginal Q3: 5,8% (0,3%) Rörelsemarginal 9 mån: 6,1% (0,4%)

Division Process erbjuder konsulttjänster för alla delar i en industriprocess. Divisionen har en världsledande ställning inom delar av massa- och pappersindustrin samt inom energisektorn. Efterfrågan var fortsatt mycket stark inom samtliga energiområden. I skogsindustrin var efterfrågan särskilt hög på kemiska massaprojekt. Under kvartalet förvärvades det schweiziska energikonsultföretaget Colenco med 250 medarbetare. Colenco är verksamt inom kärnkraft, vattenkraft, kraftverk, elnät samt miljöprojekt i fler än 40 länder. Verksamheten konsoliderades i det tredje kvartalet och gav direkt en positiv effekt på divisionens vinst och rörelsemarginal. Genom förvärvet stärks ÅFs marknadsposition i Europa, Baltikum, Ryssland samt Syd- och Sydostasien. Den positiva förändringen i rörelsemarginal i division Process beror bland annat på avyttring av lågpresterande verksamheter och förvärvet av Colenco. Process fick flera större uppdrag under tredje kvartalet, bland dem ett projekterings- och projektledningsuppdrag vid Illisu vattenkraftverk i Turkiet. Divisionen utsågs dessutom till huvudkonsult vid en omfattande kapacitetsutbyggnad av Portucels integrerade massa- och pappersbruk i portugisiska Viana. Den starka orderingången har medfört att division Process har en historiskt stor orderstock.

System Rörelsemarginal Q3: 8,7% (2,4%) Rörelsemarginal 9 mån: 7,8% (5,3%)

Division System erbjuder tjänster inom Inbyggda system, Mekanik & Beräkning och IT.
Division Systems marknad var fortsatt stark under tredje kvartalet och framför allt från telekomindustrin. Divisionens spetskompetens inom produktutveckling, testsystem och produktförvaltning ligger helt rätt i tiden. En ny trend är också att kunderna i ökad utsträckning efterfrågar miljökompetens i sin produktutveckling. För att möta detta behov har division System etablerat EcoDesign Center - ett nätverk där kunderna erbjuds ta del av division Systems kärnkompetens i kombination med ÅFs utbredda miljökompetens. Den organiska tillväxten var fortsatt hög. I det tredje kvartalet rekryterade divisionen 25 medarbetare och sammanlagt har 125 medarbetare nyrekryterats i år. Genomsnittsåldern har, i linje med strategin, sänkts märkbart de senaste åren genom kraftfull nyrekrytering. Till nya projekt i tredje kvartalet hör vidareutveckling av ett multimediaprojekt för Sony Ericsson. System vann också ett utvecklingsprojekt av en ny styrdator för tåg på uppdrag av Bombardier. Division System fick dessutom ett utvecklingsprojekt inom så kallad fleet management för Scanias räkning. Moderbolaget Moderbolagets omsättning var 144 (142) MSEK och avser främst koncerninterna tjänster. Resultatet efter finansnetto uppgick till -17 (8) MSEK.

Checkräkningskrediten i moderbolaget uppgår till totalt 300 MSEK varav 127 (13) MSEK var utnyttjat per den sista september 2007. För perioden januari-september 2007 uppgick bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier till 4 (7) MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Interim Financial Reporting. Redovisningsprinciperna är i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och de av EU antagna tolkningarna av gällande standards, International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) samt Redovisningsrådets Rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner och 9 kapitlet ÅRL. Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen för 2006 (not 2 sid. 52 ). Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR32:06, vilket innebär att moderbolaget i årsredovisningen i den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen.
Risker och osäkerhetsfaktorer ÅF-koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i ÅFs årsredovisning på sidorna 36-38 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Aktien Aktiekursen för ÅF var 175 kronor vid rapportperiodens utgång, en uppgång med 20,7 procent sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt med 4,6 procent.
Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att offentliggöras den 19 februari 2008. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 9 november 2007 AB Ångpanneföreningen (publ) Jonas Wiström, Koncernchef & VD Informationen i denna rapport är sådan som ÅF skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november klockan 09.00.