Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport Januari – september 2019

tis, 29/10/2019 - 08:00 CET
Regulatory

Stabilt kvartal med fokus på integration och ökad effektivisering

”Vi levererar ett stabilt resultat och integrationen av Pöyry fortsätter enligt plan. För att stärka lönsamheten och möta ett mer osäkert marknadsklimat kommer vi öka ambitionerna för kostnadssynergierna samt genomföra effektiviseringar, ”säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

 

Tredje kvartalet 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 4 562 MSEK (2 995)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 345 MSEK (220)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 7,6 procent (7,4)

– EBITA uppgick till 309 MSEK (220)

– EBITA-marginalen var 6,8 procent (7,4)

– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 274 MSEK (211)

– Resultat per aktie, före utspädning: 1,67 SEK (1,84)

 

Januari – september 2019

Nettoomsättningen uppgick till 14 345 MSEK (10 018)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 216 MSEK (911)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,5 procent (9,1)

– EBITA uppgick till 1 041 MSEK (911)

– EBITA-marginalen var 7,3 procent (9,1)

– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 978 MSEK (875)

– Resultat per aktie, före utspädning: 6,50 SEK (8,13)

 

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Vi såg en fortsatt stabil utveckling under det tredje kvartalet och kan konstatera att vi med det strategiska förvärvet av Pöyry, har skapat ett ledande ingenjörs- och designföretag i Norden. Vi har stärkt vår internationella plattform, integrationen går enligt plan och vi ser fler nya affärer som ett resultat av sammanslagningen.

Vi har under kvartalet noterat en mer osäker marknad i vissa segment. Den sammanslagna nettoomsättningen, inklusive Pöyry, uppgick i kvartalet till 4 562 MSEK (4 398) och tillväxten till 3,7 procent. För perioden januari-september var motsvarande siffra 8,6 procent. Vi levererade ett stabilt resultat där den sammanslagna EBITA, exklusive jämförelse­störande poster, uppgick till 345 MSEK (335) och där motsvarande EBITA-marginal uppgick till 7,6 procent (7,6).

Integration enligt plan och kostnadssynergier fortsätter i 2020

ÅFs och Pöyrys verksamheter har i flera fall integrerats snabbare än planerat samtidigt som respektive division tydliggör sin strategiska inriktning och sitt kunderbjudande. Det pågående arbetet med kostnadssynergierna, där målet är att ligga på en årstakt på 180 MSEK i slutet av 2019, fortsätter att leverera enligt plan. I slutet av september uppgick synergierna i årstakt till 165 MSEK. För att stärka lönsamheten och möta ett mer osäkert marknadsklimat kommer vi öka ambitionerna för kostnadssynergierna samt genomföra effektiviseringar, vilket innebär att kostnadsprogrammet kommer fortsätta in i 2020.

Vi kommer även under 2020 fortsätta genomföra viktiga IT-investeringar för att driva effektivitet och integrera våra olika affärsenheter.

Tydligare position för Division Energy

Under det tredje kvartalet 2018 startades ett omfattande arbete i syfte att utveckla en tydligare position för Division Energy. Divisionen implementerar en global/lokal affärsmodell vilket innebär en effektivisering av säljstrukturen, färre antal dotterbolag där vissa projekt kommer avslutas samt nedläggning eller försäljning av underpresterande enheter. Den negativa resultatpåverkan uppskattas till 130–150 MSEK i det fjärde kvartalet, varav cirka 20 procent uppskattas vara kassaflödespåverkande. I och med detta kommer Division Energy att ha en solid integrerad affärsmodell med syfte att lyfta marginalen under 2020.

Fokus på tillväxt och effektiviseringar inom samtliga divisioner

Under kvartalet har vi tecknat ett flertal kontrakt med nya kunder och jag är särskilt stolt över det nya samarbetet med Rottneros där vi ska bidra till att optimera deras verksamhet. Samarbetet ligger väl i linje med vår strategi att erbjuda våra kunder fler paketerade digitala lösningar och helhetsåtaganden.

Generellt är marknaden för våra tjänster och projekt stabil, dock kan vi notera att vissa segment haft en något trögare utveckling under kvartalet.

Inom Division Infrastructure ser vi ett fortsatt underliggande behov av investeringar i våra kärnmarknader. Divisionen har ett tydligt fokus på att öka effektiviteten ytterligare och förbättra lönsamheten. Lönsamheten i kvartalet påverkades av en svag utveckling i Danmark samt av en något lägre beläggningsgrad i början av kvartalet.

Inom Industrial & Digital Solutions märker vi fortsatt av effekterna av en avmattning i fordons- och tillverkningsindustrin. Dock visar ett antal industrisegment på en fortsatt god efterfrågan, exempelvis försvars­industrin och läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Division Process Industries fortsätter att stärka orderstocken och levererade ett stabilt resultat där samtliga affärsområden visade på ökad lönsamhet.

Division Energy uppvisade också ett stabilt kvartal med en hög aktivitet inom flera segment. Efterfrågan på våra strategiska rådgivare inom energi och processindustri fortsätter att vara hög.

En av de mest attraktiva arbetsgivarna

I och med sammanslagningen har vi blivit en än mer attraktiv arbetsgivare och jag är väldigt glad att ÅF Pöyry i den senaste mätningen från Universum rankas som den näst bästa arbetsgivaren bland civilingenjörer i Sverige.

ÅF Pöyry skapar hållbara lösningar åt kunder inom infrastruktur, industri och energi. Under hösten kommer vi ta nästa steg i vår utveckling genom att lansera ett gemensamt varumärke som visar på vår ambition att ta oss an större och mer komplexa uppdrag på en marknad som drivs av megatrender såsom digitalisering, urbanisering och klimatförändringar.

 

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

För mer information:
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files