Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Extra bolagsstämma i ÅF godkände företrädesrättsemission om cirka 300 MSEK

fre, 16/06/2006 - 08:45 CEST
Regulatory
Extra bolagsstämma i ÅF godkände företrädesrättsemission om cirka 300 MSEKFår ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien För mer information: Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/ 070-608 12 20Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Den extra bolagsstämman i ÅF godkände den 15 juni 2006 styrelsens förslag av den 24 maj 2006 om nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i ÅF enligt nedanstående: Nyemission av högst 4 500 000 B-aktier (antalet aktier som kan tecknas skall fastställas senare av styrelsen enligt nedanstående bemyndigande). Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter föreslås vara den 22 juni 2006. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning. Teckningsperioden är 28 juni - 11 augusti 2006. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006. Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, att senast fredagen den 16 juni 2006:fastställa vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med (dvs. antalet gamla aktier som erfordras för teckning av ny aktie), samt fastställa vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. I samband härmed noterade stämman att styrelsens intention är att fastställa de slutliga villkoren för nyemissionen så att det sammanlagda emissionsbeloppet uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Stockholm den 15 juni 2005 Inget i detta pressmeddelande skall anses utgöra ett erbjudande att investera i eller på annat sätt handla med aktier i AB Ångpanneföreningen. Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Staterna, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Text version / Internet version / Print / Close