Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändrat förslag avseende arvode till styrelseledamöter

ons, 22/04/2020 - 13:15 CEST
Regulatory

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av Covid-19 utbrottet har valberedningen för ÅF Pöyry beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman avseende arvoden till styrelsen på så vis man föreslår arvoden på samma nivå som föregående år. Förslaget till arvode för det nyinrättade projektutskottet bibehålls.

Det nya förslaget, som avser agendapunkt 12e i kallelsen, innebär därmed följande:

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska oförändrat utgå med 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor till var och en av styrelsens åtta övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna arvoden för styrelsearbete uppgår därmed till totalt 4 200 000 kronor.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska oförändrat utgå med 175 000 kronor till ordföranden och med 75 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvodet ska ligga kvar oförändrat på 50 000 kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna. Slutligen föreslås att lägga till ett arvode för arbetet i det nyinrättade projektutskottet uppgående till 50 000 kronor till ordföranden och till var och en av utskottets övriga två ledamöter. Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 625 000 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Olofsson, Valberedningens ordförande, Stiftelsen ÅForsk, 070-647 28 83


AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files