Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från ÅFs årsstämma 2014

mån, 05/05/2014 - 17:04 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Måndagen den 5 maj 2014 hölls årsstämma i ÅF AB (publ) på koncernens huvudkontor
i Solna.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och
moderbolaget för 2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 6,50 per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades torsdagen den 8 maj 2014.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 13 maj 2014.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman Marika Fredriksson,
Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina
Schauman och Anders Snell som styrelseledamöter och Staffan Jufors valdes som ny
styrelseledamot. Årsstämman valde Anders Narvinger som ny styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, inräknat ersättning för utskottsarbete,
skall utgå med totalt 2 765 000 kronor till styrelsens ledamöter som inte är
anställda i ÅF. Arvodet skall fördelas med 600 000 kronor till
styrelseordföranden och med 260 000 kronor till var och en av övriga sju
styrelseledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 90 000
kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två
ledamöter. För arbete i ersättnings-utskottet utgår arvode med 75 000 kronor
till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter.

Revisor

Revisionsbolaget Ernst & Young, med Hamish Mabon som huvudansvarig, utsågs till
bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2015.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman principerna för lön och annan
ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Prestationsrelaterat aktieprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att anta
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014. Programmet omfattar högst 250 000 aktier
av serie B. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 kommer
att kunna spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön för
köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm under en 12-månaders period. Om
de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för
investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen fortsätter under den tiden,
kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B
vederlagsfritt. Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan kommer
ytterligare, resultatbaserad, prestationsmatchning av aktier.

Styrelsens bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2015, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 250 000 egna aktier
av serie B på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Bemyndigandet erfordras för leverans av aktier
till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 och för att säkra därmed
sammanhängande kostnader. Bemyndigandet enligt ovan innefattar även rätt att
förvärva eller överlåta det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid
split.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om dels
förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt
förvärvserbjudande till aktieägarna.

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2015, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B
för genomförande av årsstämmorna 2010, 2011 och 2013 beslutade
Prestationsrelaterade Aktieprogram. Förvärv får ske endast på Nasdaq OMX
Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Högst 140 000 aktier av serie B får överlåtas till deltagare i
Prestationsrelaterade Aktieprogram 2010-2013. Vidare skall bolaget äga rätt att,
före årsstämman 2015, på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 50 000 aktier av
innehavet i syfte att täcka vissa utgifter för programmet, i huvudsak sociala
avgifter. Bemyndigandet innefattar även rätt att förvärva eller överlåta det
högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa
årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom
eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan
nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på
marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst
uppgå till 3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med
högst 15 000 000 kronor. Bemyndigandet innefattar även rätt att emittera det
högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split.

Uppdelning av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att varje aktie ska delas
upp i två. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om avstämningsdag samt att
vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. Styrelsen har
beslutat att avstämningsdag ska vara 17 juni 2014.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen beslutade att till ledamöter i ersättningskommittén utse Marika
Fredriksson, Anders Narvinger (ordförande) och Anders Snell. Vidare beslutade
styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse Anders Narvinger, Joakim
Rubin och Kristina Schauman (ordförande).


Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files