Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från ÅFs årsstämma 2016

ons, 27/04/2016 - 18:04 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jacob Landén, chefsjurist, +46 708 94 12 16

Onsdagen den 27 april 2016 hölls årsstämma i ÅF AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2015. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 3,75 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades fredagen den 29 april och utbetalning genom Euroclear Sweden AB ska ske onsdagen den 4 maj 2016.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman samtliga ledamöter; Marika Fredriksson, Staffan Jufors, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. Stämman omvalde Anders Narvinger som styrelseordförande.

Vidare omvaldes som bolagets revisor revisionsbolaget Ernst & Young, som utsett Hamish Mabon som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att årligt styrelsearvode ska vara 650 000 kronor till styrelseordföranden och 275 000 kronor till var och en av övriga sju styrelseledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 75 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter.

Konvertibelprogram för ledning och nyckelpersoner

Det beslutades enligt styrelsens förslag att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska vara ledning och utvalda nyckelpersoner, totalt cirka 200 personer. För att motverka utspädning bemyndigades styrelsen av årsstämman att förvärva det antal aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till. Aktiekapitalet ska genom indragning minska motsvarande det antal aktier som på så sätt återköps.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm och om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterade aktieprogram 2012-2014.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades också att besluta om apportemission av B-aktier mot betalning eller, med företrädesrätt för aktieägarna, kontantemission. Antalet nyemitterade aktier får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files