Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från extra bolagsstämma i ÅF AB

ons, 16/01/2019 - 17:37 CET
Regulatory

Onsdagen den 16 januari 2019 hölls extra bolagsstämma i ÅF AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Bemyndigande om nyemission och ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier

Den 10 december 2018 offentliggjorde ÅF ett offentligt uppköpserbjudande avseende Pöyry PLC. För att möjliggöra återbetalning av en del av skuldfinansieringen av affären bemyndigade bolagsstämman styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av nya A- och B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 2 790 miljoner kronor (före transaktionskostnader). Stämman bemyndigade också styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av högst 6 576 866 nya B-aktier till en teckningskurs om 184,03 kronor per aktie. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av B-aktier till vissa nuvarande aktieägare i Pöyry PLC som i samband med det ovan angivna offentliga uppköpserbjudandet har åtagit sig att direkt eller indirekt teckna aktier i ÅF efter ett genomförande av det offentliga uppköpserbjudandet. Syftet med bemyndigandena är att använda emissionslikviden från emissionerna till att reducera bolagets skuldsättning efter genomförande av det offentliga uppköpserbjudandet. Utnyttjande av bemyndigandena förutsätter således att detta erbjudande fullföljts. För att anpassa bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier till det föreslagna bemyndigandet beslutade stämman också att höja gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier till lägst 175 000 000 kronor och högst 700 000 000 kronor respektive lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 aktier.

Henrik Ehrnrooth ny styrelseledamot i ÅF

Pöyry PLCs styrelseordförande Henrik Ehrnrooth valdes, villkorat av att ÅFs offentliga uppköpserbjudandet avseende Pöyry PLC och den riktade nyemissionen fullföljs, till ny styrelseledamot i ÅF.

Nytt företagsnamn

Stämman beslöt, villkorat av att ÅFs offentliga uppköpserbjudande avseende Pöyry PLC fullföljts, att byta företagsnamn från ÅF AB till ÅF Pöyry AB.

Corporate Communication ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files