AFRY press release generic image

Rapport från ÅFs årsstämma, 2006-04-27

fre, 04/28/2006 - 10:21
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26Fastställande av räkenskaperna samt utdelning Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 5:00 kronor per aktie (totalt 30.364.540 kronor). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades onsdagen den 3 maj 2006. Utbetalning genom VPC beräknas ske måndagen den 8 maj 2006.
Val av styrelse samt arvode till styrelseledamöter Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Peter Sandström, och Helena Skåntorp samt nyvaldes Lena Treschow Torell. Till arbetstagarrepresentanter i styrelsen hade utsetts Jan Fröjd och Eva Lindén med Cecilia Axelsson och Daniel Westman som suppleanter.
Valberedning Årsstämman beslutade att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för två av bolagets största aktieägare vid det tredje kvartalets utgång. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet år 2006.
Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Split Årsstämman beslutade om en split 2:1 av bolagets aktier, innebärande att en aktie, oavsett aktieslag, delas i två aktier. Beslutet innebär att bolaget efter split kommer att ha 804.438 A-aktier och 11.341.378 B-aktier. Som avstämningsdag för split beslutades torsdagen den 4 maj 2006.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av sammanlagt högst 1.000.000 B-aktier (antalet aktier är angivet efter aktiespliten om 2:1), med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, dock ej kontantemission, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med egna aktier.
Konstituerande styrelsemöte Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes Carl-Erik Nyquist till styrelsens ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja Carl-Erik Nyquist (ordförande), Eva-Lotta Kraft, Jan Fröjd samt nyvälja Lena Treschow Torell. Lena Treschow Torell utsågs även till styrelsens vice ordförande. Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet omvälja Helena Skåntorp (ordförande), Carl-Erik Nyquist och Ulf Dinkelspiel.