AFRY press release generic image

Rapport från ÅFs årsstämma, 2007-05-08

ons, 05/09/2007 - 08:50
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Fastställande av räkenskaperna samt utdelning Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 3:00 kronor per aktie (totalt 48 833 925 kronor). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 11 maj 2007. Utbetalning genom VPC beräknas ske onsdagen den 16 maj 2007.
Val av styrelse samt arvode till styrelseledamöter Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Peter Sandström, Helena Skåntorp och Lena Treschow Torell, samt nyvaldes, Patrik Enblad och Jon Risfelt. Ulf Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande. Till arbetstagarrepresentanter i styrelsen hade utsetts Eva Lindén och Svante Karlsson med Daniel Westman och Oskar Strid som suppleanter.
Vidare beslutades det att välja Ernst&Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig revisor, och Marine Gesien till revisorer samt Thomas Forslund och Charlotte Dahlbäck till revisorssuppleanter i bolaget för en mandatperiod om fyra år.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skall utgå med 1 250 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 350 000 kronor skall utgå till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i ÅF-koncernen. Arvode för utskottsarbete skall utgå med 25 000 kronor till respektive utskottsmedlem som inte är anställd inom ÅF-koncernen och att arvode skall utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt särskild räkning.
Valberedning Årsstämman beslutade att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för bolagets tre största aktieägare vid det tredje kvartalets utgång. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet år 2007.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 500 000 aktier av serie B mot marknadsmässig kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.
Konstituerande styrelsemöte Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Ulf Dinkelspiel till styrelsens ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättnings­kommittén omvälja Magnus Grill och nyvälja Lena Treschow Torell samt Ulf Dinkelspiel (ordförande). Lena Treschow Torell utsågs även till styrelsens vice ordförande. Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet omvälja Helena Skåntorp (ordförande) och nyvälja Eva-Lotta Kraft och Ulf Dinkelspiel.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.