AFRY press release generic image

Rapport från ÅFs årsstämma den 23 april 2008

tors, 04/24/2008 - 09:25
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 Fastställande av räkenskaperna samt utdelning Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 6,50 kronor per aktie (totalt 110 079 015 kronor). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades måndagen den 28 april 2008. Utbetalning genom VPC beräknas ske fredagen den 2 maj 2008.
Val av styrelse, revisors förtida upphörande av uppdrag samt arvode till styrelseledamöter Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Patrik Enblad, Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Jon Risfelt, Helena Skåntorp och Lena Treschow Torell, samt nyvaldes, Tor Ericsson. Ulf Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande. Patrik Tillack har utsetts till arbetstagarrepresentant i styrelsen. Eva Lindén är sedan tidigare arbetstagarrepresentant och Oskar Strid och Daniel Westman är sedan tidigare arbetstagarsuppleanter.
Vidare beslutades det att revisorn Marine Gesiens och revisorssuppleanterna Charlotte Dahlbecks och Tomas Forslunds uppdrag som bolagets revisor och revisorssuppleanter skall upphöra i förtid. Revisionsbolaget Ernst & Young ABs uppdrag som revisor, med Lars Träff som huvudansvarig revisor, skall fortsätta gälla under återstående mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av årsstämman 2011.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 450 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 175 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 75 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställd inom ÅF-koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvoden skall utgå enligt särskild räkning.
Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen innebärande:

* ändring av firma till ÅF AB, * att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 miljoner och högst 40 miljoner, * att aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 40 miljoner stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 40 miljoner stycken, samt * att årsstämman skall utse en eller två revisorer, med högst två revisorssuppleanter.

Valberedning Årsstämman beslutade att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för bolagets tre största aktieägare vid det tredje kvartalets utgång. Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste aktieägaren. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet år 2008.
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008 Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008 omfattande totalt högst 230 000 aktier av serie B. Programmet riktar sig till upp till 150 nyckelpersoner inklusive verkställande direktören.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av totalt högst 230 000 egna aktier av serie B för att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008.
Årsstämman beslutade om överlåtelse av samtliga ovannämnda egna aktier för att möjliggöra överlåtelse av aktier till de anställda som omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008, samt beslutade om att högst 50 000 av aktierna kan överlåtas på OMX Nordic Exchange Stockholm i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.
Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och får endast ske mot kontant betalning och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
Försäljning av aktier i dotterbolag Årsstämman beslutade att godkänna försäljningen av fem procent av aktierna i det ryska dotterbolaget LLC AF-Enprima till det finska bolaget Infranova Oy vars huvudägare är den versktällande direktören i LLC AF-Enprima, Oleg Yukhtenko. Försäljningen är ett led i att skapa ökat engagemang hos Oleg Yukhtenko såsom nyanställd verkställande direktör i LLC AF-Enprima.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av sammanlagt högst 1 500 000 aktier av serie B mot marknadsmässig kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.
Konstituerande styrelsemöte Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Ulf Dinkelspiel till styrelsens ordförande. Lena Treschow Torell utsågs till styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättnings­kommittén utse Magnus Grill, Lena Treschow Torell samt Ulf Dinkelspiel (ordförande). Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse Helena Skåntorp (ordförande), Ulf Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.