AFRY press release generic image

Rapport från ÅFs årsstämma den 23 april 2008

ons, 04/23/2008 - 20:46
Regulatory
För mer information:
 
Viktor Svensson, Informationschef                     070-657 20 26
 
Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
 
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 6,50
kronor per aktie (totalt 110 079 015 kronor). Som avstämningsdag för
rätt att erhålla utdelning beslutades måndagen den 28 april 2008.
Utbetalning genom VPC beräknas ske fredagen den 2 maj 2008.
 
Val av styrelse, revisors förtida upphörande av uppdrag samt arvode
till styrelseledamöter
 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Ulf Dinkelspiel, Patrik Enblad, Magnus
Grill, Eva-Lotta Kraft, Jon Risfelt, Helena Skåntorp och Lena
Treschow Torell, samt nyvaldes, Tor Ericsson. Ulf Dinkelspiel
omvaldes till styrelsens ordförande. Patrik Tillack har utsetts till
arbetstagarrepresentant i styrelsen. Eva Lindén är sedan tidigare
arbetstagarrepresentant och Oskar Strid och Daniel Westman är sedan
tidigare arbetstagarsuppleanter.
 
Vidare beslutades det att revisorn Marine Gesiens och
revisorssuppleanterna Charlotte Dahlbecks och Tomas Forslunds uppdrag
som bolagets revisor och revisorssuppleanter skall upphöra i förtid.
Revisionsbolaget Ernst & Young ABs uppdrag som revisor, med Lars
Träff som huvudansvarig revisor, skall fortsätta gälla under
återstående mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av
årsstämman 2011.
 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvode skall utgå med totalt 1 450 000 kronor för tiden
intill nästa årsstämma, att fördelas med 400 000 kronor till
styrelseordföranden och 175 000 kronor till respektive
styrelseledamot som inte är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i
revisionsutskottet föreslås arvode om 75 000 kronor till ordföranden
och 35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är
anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i ersättningsutskottet
föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor
till var och en av övriga ledamöter som inte är anställd inom
ÅF-koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvoden skall utgå enligt
särskild räkning.
 
Ändring av bolagsordningen
 
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen innebärande:

 * ändring av firma till ÅF AB,
 * att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 miljoner och
  högst 40 miljoner,
 * att aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst
  40 miljoner stycken och aktier av serie B till ett antal av högst
  40 miljoner stycken, samt
 * att årsstämman skall utse en eller två revisorer, med högst två
  revisorssuppleanter.

Valberedning
 
Årsstämman beslutade att valberedning, för tiden intill dess att en
ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall
utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för
bolagets tre största aktieägare vid det tredje kvartalets utgång.
Valberedningen skall utse ordförande från den röstmässigt störste
aktieägaren. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast i
samband med delårsrapporten för tredje kvartalet år 2008.
 
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008
 
Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2008 omfattande totalt högst 230 000 aktier av serie B.
Programmet riktar sig till upp till 150 nyckelpersoner inklusive
verkställande direktören.
 
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa
årsstämma, besluta om förvärv av totalt högst 230 000 egna aktier av
serie B för att möjliggöra säkring av kostnader och leverans
sammanhängande med genomförandet av Prestationsrelaterat Aktieprogram
2008.
 
Årsstämman beslutade om överlåtelse av samtliga ovannämnda egna
aktier för att möjliggöra överlåtelse av aktier till de anställda som
omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008, samt beslutade om
att högst 50 000 av aktierna kan överlåtas på OMX Nordic Exchange
Stockholm i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala
avgifter.
 
Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier
 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
att förvärva sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv av aktier skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm och får
endast ske mot kontant betalning och till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att
styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att
fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till
ökat aktieägarvärde.
 
Försäljning av aktier i dotterbolag
 
Årsstämman beslutade att godkänna försäljningen av fem procent av
aktierna i det ryska dotterbolaget LLC AF-Enprima till det finska
bolaget Infranova Oy vars huvudägare är den versktällande direktören
i LLC AF-Enprima, Oleg Yukhtenko. Försäljningen är ett led i att
skapa ökat engagemang hos Oleg Yukhtenko såsom nyanställd
verkställande direktör i LLC AF-Enprima.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission
av sammanlagt högst 1 500 000 aktier av serie B mot marknadsmässig
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från
aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera
företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis
med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras
hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta
medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.
 
Konstituerande styrelsemöte
 
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman
valdes Ulf Dinkelspiel till styrelsens ordförande. Lena Treschow
Torell utsågs till styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade
också att till ledamöter i ersättningskommittén utse Magnus Grill,
Lena Treschow Torell samt Ulf Dinkelspiel (ordförande). Vidare
beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse
Helena Skåntorp (ordförande), Ulf Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft.
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
 

Related files