Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Rapport från ÅFs årsstämma den 26 april 2013

fre, 26/04/2013 - 17:27 CEST
Regulatory

För mer information:


Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26Fredagen den 26 april 2013 ägde ÅF AB:s årsstämma rum i koncernens huvudkontor i
Frösunda.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och
moderbolaget för 2013, samt att utdelningen till aktieägarna ska vara 5 kronor
och 50 öre per aktie (totalt 214 621 742 kronor). Som avstämningsdag för
utdelning beslutades torsdagen den 2 maj 2013. Utbetalning genom Euroclear
Sweden AB beräknas ske tisdagen den 7 maj 2013.

Val av styrelse och arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska
bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf
Dinkelspiel, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman,
Anders Snell och Lena Treschow Torell, samt nyvaldes Marika Fredriksson och Maud
Olofsson. Johan Glennmo och Dan Olofsson hade undanbett sig omval. Ulf
Dinkelspiel omvaldes till styrelsens ordförande.

Marika Fredriksson är född 1963. Hon har en Master of Business Administration
från svenska handelshögskolan i Helsingfors och har tidigare suttit i
bolagsledningarna för Volvo Construction Equipment, Autoliv och Gambro.

Marika Fredriksson har inget aktieinnehav i ÅF.

Maud Olofsson är född 1955. Hon har tidigare varit partiordförande för
Centerpartiet, Sveriges närings- och energiminister under åren 2006-2011 samt
Sveriges vice statsminister under åren 2006-2010. Maud Olofsson är
styrelseledamot i LKAB, Creades AB, Arise Windpower AB och Diös Fastigheter AB.

Maud Olofsson har inget aktieinnehav i ÅF.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig revisor,
omvaldes med en mandatperiod som sträcker sig fram till och med årsstämman 2014.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode
ska utgå med totalt 2 895 000 kronor (inklusive arvode för utskottsarbete) för
tiden intill nästa årsstämma, att fördelas med 550 000 kronor till
styrelseordföranden och 250 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte
är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i revisionsutskottet beslöts arvode om
90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga
ledamöter som inte är anställda inom ÅF-koncernen. För arbete i
ersättningsutskottet beslöts arvode om 75 000 kronor till ordföranden och
45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom ÅF-
koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvoden ska utgå enligt särskild
räkning.

Valberedning

Årsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av representanter för minst tre
och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperat) per den
sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Personalkonvertibel

Det beslutades att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst
200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid
emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en
utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska
dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2
procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella
belopp.

Teckningsberättigade ska vara anställda i ÅF-koncernen i Sverige.

Medarbetarna ska garanteras en tilldelning som varierar mellan 20 000 kr och
1 000 000 kr, medan högsta möjliga tilldelning varierar mellan 60 000 kr och
3 000 000 kr.

Samtidigt beslöts, för att motverka den utspädning konverteringen annars kan
resultera i, att styrelsen av årsstämman bemyndigas att förvärva så många aktier
som tecknade konvertibler kan konverteras till, samt att stämman beslutar om att
minska aktiekapitalet motsvarande de aktier som på så sätt återköps.

Prestationsrelaterat Aktieprogram

Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013
omfattande endast medarbetare utanför Sverige. Programmet omfattar högst 80 000
aktier av serie B. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram
2013 kommer att kunna spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av
bruttoersättningen för köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX Stockholm under en
12-månaders period. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år
från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen fortsätter
under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal aktier
av serie B vederlagsfritt. Utöver ordinarie matchning i enlighet med ovan kommer
ytterligare, resultatbaserad, prestationsmatchning av aktier.

Styrelsens bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2013, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 80 000 egna aktier
av serie B på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Sådant bemyndigande erfordras för leverans av
aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 och för att säkra
därmed sammanhängande kostnader.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

a) Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om
  dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt
  förvärvserbjudande till aktieägarna.

b) Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
  årsstämman 2013, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B
  för genomförande av årsstämmorna 2010-2012 beslutade Prestationsrelaterade
  Aktieprogram. Förvärv får ske endast på Nasdaq OMX Stockholm och till ett
  pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 100 000 aktier
  av serie B får överlåtas till deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram
  2010-2012. Vidare skall bolaget äga rätt att, före årsstämman 2014, på Nasdaq
  OMX Stockholm överlåta högst 30 000 aktier av innehavet i syfte att täcka
  vissa utgifter för programmet, i huvudsak sociala avgifter.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa
årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom
eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan
nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på
marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst
uppgå till 3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med
högst 15 000 000 kronor.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes Lena
Treschow Torell som styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade också att
till ledamöter i ersättnings­kommittén omvälja Ulf Dinkelspiel (ordförande),
Lena Treschow Torell, Anders Narvinger samt nyvälja Anders Snell. Vidare
beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse omvälja Ulf
Dinkelspiel, Kristina Schauman (ordförande) och nyvälja Joakim Rubin.


Informationsavdelningen
ÅF AB

Fullständiga förslag till bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på ÅFs hemsida www.afconsult.com


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 7000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files