Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Rapport från ÅFs årsstämma den 7 maj 2012

mån, 07/05/2012 - 18:11 CEST
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


Måndagen den 7 maj 2012 ägde ÅF AB:s årsstämma rum i koncernens huvudkontor i
Frösunda.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och
moderbolaget för 2012, samt att utdelningen till aktieägarna ska vara 5 kronor
per aktie (totalt 168 375 010 kronor). Som avstämningsdag för utdelning
beslutades torsdagen den 10 maj 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB
beräknas ske tisdagen den 15 maj 2012.

Val av styrelse och arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska
bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf
Dinkelspiel, Eva-Lotta Kraft, Anders Narvinger Björn O Nilsson, Anders Snell och
Lena Treschow Torell, samt nyvaldes Kristina Schauman och Joakim Rubin. Patrik
Enblad och Helena Skåntorp hade undanbett sig omval. Ulf Dinkelspiel omvaldes
till styrelsens ordförande.

Joakim Rubin är född 1960. Han har civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska
Högskola. Joakim Rubin är Senior Partner på det finska riskkapitalbolaget CapMan
och har tidigare bland annat varit ansvarig för Corporate Finance och Debt
Capital Markets på Handelsbanken.  Han är styrelseledamot i Intrum Justitia AB,
Proffice AB och BB Tools.

Joakim Rubin har inget aktieinnehav i ÅF.

Kristina Schauman är född 1965. Hon har civilekonomexamen från Handelshögskolan
i Stockholm. Kristina Schauman har tidigare varit ekonomi och finansdirektör för
bland annat OMX, Carnegie och Apoteket AB, finanschef på Investor AB samt
styrelseledamot i bland annat Vasakronan AB och Apotekets pensionsstiftelse. Hon
är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Apoteket AB och är även
ledamot i Rädda Barnens Advisory Board i Sverige.
Kristina Schauman har inget aktieinnehav i ÅF.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Lars Träff som huvudansvarig revisor,
omvaldes med en mandatperiod som sträcker sig fram till och med årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode
ska utgå med totalt 2 195 000 kronor (inklusive arvode för utskottsarbete) för
tiden intill nästa årsstämma, att fördelas med 450 000 kronor till
styrelseordföranden och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte
är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i revisionsutskottet beslöts arvode om
90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga
ledamöter som inte är anställda inom ÅF-koncernen. För arbete i
ersättningsutskottet beslöts arvode om 75 000 kronor till ordföranden och
45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom ÅF-
koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvoden ska utgå enligt särskild
räkning.

Valberedning

Årsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av representanter för minst tre
och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperat) per den
sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Personalkonvertibel

Det beslutades att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst
150 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid
emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en
utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska
dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2
procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella
belopp. Teckningsberättigade ska vara anställda i ÅF-koncernen i Sverige.
Medarbetarna ska garanteras en lägsta tilldelning på mellan 20 000 kr och
1 000 000 kr, medan högsta möjliga tilldelning varierar mellan 60 000 kr och
3 000 000 kr.

Samtidigt beslöts, för att motverka den utspädning konverteringen annars kan
resultera i, att styrelsen av årsstämman bemyndigas att förvärva så många aktier
som tecknade konvertibler kan konverteras till, samt att stämman beslutar om att
minska aktiekapitalet motsvarande de aktier som på så sätt återköps.

Prestationsrelaterat Aktieprogram

Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012
omfattande  endast medarbetare utanför Sverige. Programmet omfattar högst
115 000 aktier  av  serie B. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat
Aktieprogram 2012 kommer att kunna spara ett belopp motsvarande maximalt 5
procent av bruttoersättningen för köp av aktier av serie B på Nasdaq OMX
Stockholm under en 12-månaders period. Om de köpta aktierna behålls av den
anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-
koncernen fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett
motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Utöver ordinarie matchning i
enlighet med ovan kommer ytterligare, resultatbaserad, prestationsmatchning av
aktier.

Styrelsens bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2013, besluta om förvärv och överlåtelse av högst 115 000 egna aktier
av serie B på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Sådant bemyndigande erfordras för leverans av
aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 och för att säkra
därmed sammanhängande kostnader.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

a) Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om
dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt
förvärvserbjudande till aktieägarna.

b) Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman 2013, besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B för genomförande av
årsstämmorna 2009-2011
beslutade Prestationsrelaterade Aktieprogram. Förvärv får ske endast på Nasdaq
OMX Stockholm och till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 18 000 aktier
av serie B får överlåtas till
deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2009-2011. Vidare skall bolaget
äga rätt att, före
årsstämman 2013, på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 6 000 aktier av
innehavet i syfte att täcka
vissa utgifter för programmet, i huvudsak sociala avgifter.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa
årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom
eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan
nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på
marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst
uppgå till 3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med
högst 15 000 000 kronor.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes Lena
Treschow Torell som styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade också att
till ledamöter i ersättnings­kommittén utse Ulf Dinkelspiel (ordförande), Lena
Treschow Torell och Anders Narvinger. Vidare beslutade styrelsen att till
ledamöter i revisionsutskottet utse Kristina Schauman (ordförande), Ulf
Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft.

Informationsavdelningen

ÅF AB

Fullständiga förslag till bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på ÅFs hemsida www.afconsult.com

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag över 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files