Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Samgåendet mellan ÅF och Epsilon godkänt av berörda konkurrensmyndigheter

fre, 16/11/2012 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef   +46 70 657 20 26

ÅF AB ("ÅF") har erhållit konkurrensgodkännande från svenska och norska
konkurrensmyndigheter avseende samgåendet med Epsilon Holding AB (publ)
("Epsilon").

Som tidigare har offentliggjorts ingick ÅF den 17 oktober 2012 avtal med Danir
AB ("Danir") om att förvärva samtliga aktier i Epsilon. Enligt avtalet är
förvärvet villkorat av bl a godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.
Svenska Konkurrensverket har den 15 november 2012 lämnat tillstånd till ÅFs
förvärv av Epsilon. Förvärvet har sedan tidigare godkänts av den norska
konkurrensmyndigheten. Villkoret om godkännanden från berörda
konkurrensmyndigheter har därmed uppfyllts.

Förvärvet av Epsilon är även villkorat av erforderliga godkännanden från extra
bolagsstämma i ÅF, innefattande godkännande av förvärvet och beslut om
bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av 5 985 915 aktier av
serie B i ÅF till Danir. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 19
november 2012.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 november 2012 klockan 08.30.


Related files